PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Wsparcie rolnictwa 2011

Mleczną drogą do Południowego Hebronu – II; Wzmocnienie sieci współpracy spółdzielczej pomiędzy drobnymi hodowcami owiec z regionu Masafer Yatta lokalną spółdzielnią produkcyjną w dystrykcie Hebron, na Zachodnim Brzegu Jordanu.

 

Otrzymana dotacja programu Polska Pomoc MSZ RP w wysokości 335 306 zł

Na Zachodnim Brzegu Jordanu, w południowej części prowincji Hebron znajduje się region zwany Masafer Yatta. Region ten zasiedlany jest przez kilkutysięczna społeczność palestyńskich hodowców prowadzących skromne i spokojne życie, w siedliskach złożonych z namiotów i jaskiń. Ta bardzo tradycyjna kulturowo grupa bazuje nadal na niezmechanizowanym rolnictwie oraz tradycyjnej hodowli.

Nieprawidłowe warunki dojenia, zbierania oraz chałupnicze metody stosowane przez hodowców zwiększają szanse skażenia mleka i obniżają jego jakość, przez co mogą spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W przeszłości skażony nabiał powodował rozprzestrzenianie się chorób odzwierzęcych wśród konsumentów. Z tego powodu lokalny rynek nabiałowy jest coraz mniej zainteresowany domowymi produktami przetwórstwa mlecznego. Ten skutek braku zaufania dla jakości produktów mocno odbija się na oferowanej cenie.

Kontynuacja projektu z 2010 roku

W ramach pierwszej części projektu, realizowanej w 2010 roku, PCPM stworzyło sieć współpracy spółdzielczej w ramach której, w jednym z siedlisk powstał skup mleka. W tym miejscu, w kontrolowanych i higienicznych warunkach, jest ono zbierane od lokalnych hodowców, a następnie sprzedawane do niewielkiej fabryczki nabiału, prowadzonej przez spółdzielnie zrzeszające lokalnych hodowców. Mleko jest chłodzone podczas zbierania, a następnie poddane procesowi pasteryzacji przed produkcją, czego rezultatem są bezpieczne dla konsumentów produkty nabiałowe.

W ten sposób hodowcy uzyskali stałe źródło dochodów będące wynikiem sprzedaży mleka do spółdzielni. W celu podniesienia poziomu pracy gospodarstw hodowlanych oraz ilości i jakości uzyskiwanego mleka przeprowadzony został cykl szkoleń, poprawiono również poziom infrastruktury farm. Spółdzielnia produkcyjna wyposażona została w dodatkowe urządzenia produkcyjne. Zadbano także o poprawę zbytu nowych produktów na lokalnym rynku nabiałowym.

W czasie kilku miesięcy wspólnej pracy oraz asystowaniu beneficjentom projektu w zmianie sposobu organizacji ich gospodarstw, poczyniliśmy wiele obserwacji. W funkcjonującej już i przynoszącej pierwsze rezultaty strukturze staraliśmy się znaleźć najsłabsze, problematyczne punkty, które w przyszłości mogłyby zaważyć na stabilności funkcjonowania świeżo zainicjowanego systemu.

Najbardziej palącym problemem hodowców jest niewielka ilość opadów oraz stały wzrost cen pasz. Niegdyś bujne pastwiska zapewniają obecnie jedynie kilkumiesięczną (2-3 miesiące) możliwość otwartego wypasu zwierząt. Przez resztę miesięcy hodowcy są zmuszeni do inwestowania dużych sum w pasze suche. Wydawane nakłady finansowe rosną z miesiąca na miesiąc w związku z poważnymi wahaniami na światowych rynkach zbóż oraz konsekwencjami globalnego kryzysu.

Opisane procesy prowadzą do stałego niedoboru paszy, który natychmiast odbija się na zdrowiu zwierząt, prowadząc czasami do nieodwracalnych skutków, wpływając na rozrodczość zwierząt (obniżenie ilości zwierząt w stadzie) oraz na częstotliwość (długość tzw. „miesięcy suchych”), ilość i jakość otrzymywanego mleka. Zwierzęta dostają za mało pożywienia, które dodatkowo nie dostarcza im odpowiedniej ilości substancji odżywczych.

Postępy w realizacji projektu (stan na 12 lipca 2011)

Trwa czwarty miesiąc realizacji projektu realizowanego wśród hodowców owiec zamieszkujących region Massafer Yatta znajdujący się w południowej części Dystryktu Hebron.

W tym roku, oprócz stałej poprawy poziomu technicznego hodowli i produkcji, zajmujemy się popularyzacją nowych rodzajów pasz – rozwiązań opartych na paszach mieszanych oraz stosowaniu i samodzielnemu wytwarzaniu pasz kiszonych.

Te nowoczesny metody mają pomóc w optymalizacji uzyskiwanych rezultatów w obliczu kilkuletniej suszy, która pustoszy region oraz niedoborów wody związanych z obostrzeniami wprowadzanymi przez władze izraelskie.

Do tej pory przeprowadzone zostały szkolenia dla 40 hodowców z zakresu:

  • porównanie różnorodnych metod karmienia owiec;
  • metody zakiszania pasz w warunkach domowych;
  • karmienie dorosłych owiec a różnice w diecie młodych osobników;
  • zarządzanie spółdzielcze.
  • W planach jest jeszcze jedno dodatkowe szkolenie z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

W ramach podnoszenia poziomu pracy lokalna spółdzielnia produkcyjna Al Mintar przyjmująca mleko od lokalnych hodowców, została wyposażona w urządzenie do pakowania próżniowego wytwarzanych produktów, co wpłynie na długość przydatności do spożycia oferowanych przetworów nabiałowych. Zaprojektowanych zostało 1000 egzemplarzy broszury informującej o działalności spółdzielni, promującej ich produkty, zaopatrzonych w informacje o projekcie oraz logo organizacji implementujących projekt I donatora projektu Polską Pomoc.

W ciągu kolejnych 2 tygodni odbędą się wizyty studyjne dla uczestników projektu. W ramach pierwszej zaprezentowane zostaną osiągnięcia gospodarstw hodowlanych w północnych regionach Zachodniego Brzegu. Hodowcy odwiedzą hodowle o różnym stopniu rozwoju i zaawansowaniu produkcji w okolicach Jeninu. Druga wizyta będzie miałam miejsce na terenie Izraela. Jej celem jest pokazanie zastosowania w hodowli nowoczesnych technologii podnoszących rezultaty produkcji.

W ciągu całego czasu realizacji odbywają się wizyty terenowe w gospodarstwach hodowlanych podczas których udzielane są specjalistyczne konsultacje.

Planowane działania

Każdy hodowca otrzyma także 25 kg mleka w proszku, które zostanie zastosowane dla młodych jagniąt jako zamiennik mleka matki. Wpłynie to na zwiększenie ilości zbieranego mleka oraz zapobiegnie bardzo niebezpiecznym chorobom wymion.

W ramach projektu odbędzie się 360 wizyt terenowych weterynarza i technika hodowli. Będą oni monitorowali zarówno stan zdrowia zwierząt jak i postępujące zmiany w organizacji pracy.

Komponent edukacyjny projektu będzie skierowany do zarówno do hodowców, jak i pracowników spółdzielni produkcyjnej nabiał. Wiedza przekazywana będzie podczas szkoleń i warsztatów, wizyt na pokazowych farmach w różnych częściach regionu.

Projekt zakłada także poprawę jakości oferowanych produktów nabiałowych wytwarzanych przez spółdzielnie produkcyjną. W tym wprowadzona zostanie nowa technologia próżniowego pakowania produktów. Przeprowadzona zostanie również kampania promocyjna.

W ramach projektu zostaną pokryte inne wydatki związane z zakupem sprzętu, narzędzi, wynagrodzeniem personelu, szkoleniami, warsztatami, wizytami terenowymi i seminariami, udzielanym wsparciem i konsultacjami, prowadzeniem kampanii reklamowej oraz innymi kosztami administracyjnymi związanymi z projektem.

Projekt rozpoczął się w marcu 2011 roku. W jego realizację zaangażowana jest organizacja the Palestinian Livehood Cooperatives Union – jako lokalny partner projektu.