PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna to ratowanie oraz ochrona życia w czasie katastrof i klęsk naturalnych lub spowodowanych przez działania człowieka. Jest przekazywana krajom ogarniętym przez konflikty zbrojne, dotkniętym masowymi migracjami, klęskami żywiołowymi oraz anomaliami pogodowymi.

 

Pomoc humanitarna to udzielanie koniecznej pomocy i wsparcia ludziom narażonym na długotrwałe kryzysy; przeprowadzanie krótkoterminowych prac związanych z odbudową i rekonstrukcją infrastruktury oraz sprzętu; pokonywanie trudności związanych z konsekwencjami migracji ludności (uchodźcy, przesiedleńcy i repatrianci) oraz działania na rzecz zapobiegania katastrofom i ograniczania ich skutków.

W wyniku kryzysów humanitarnych giną ludzie, a wiele z nich wysiedlonych zostaje z domów. Obecnie na świecie 44 miliony ludzi (więcej niż liczba ludności Polski!) posiadają status uchodźcy. Pomoc poszkodowanym w kryzysach humanitarnych jest jednym z podstawowych odruchów i oznaką człowieczeństwa, a ogromu potrzeb i różnorodności środowiska operacyjnego jest też niesamowitym wyzwaniem.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi następujące działania w zakresie pomocy humanitarnej:

PCPM jest sygnatariuszem Kodeksu postępowania w sytuacjach kryzysowych Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Półksiężyca oraz organizacji pozarządowych. W naszych projektach pomocowych działamy zgodnie z zasadą humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i poszanowania niepodległości. Lista organizacji, które podpisały Kodeks znajduje się tutaj.