PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

wyniki wyszukiwania dla: ????? ????? ?????? ????????? ?????? ??????? ?????? ? insta---batmanapollo

Światowy Dzień Uchodźcy 2021

...**{[**]}****{[{[czy]}**n]}****{[sz, o]}]}****{]}****{[[**rg**{[a]}**n**{[izu]}**jemy]]}**{[****{[}]}**** **{[sz*]}***{[kole**{[nia]]}*]}***}***{[* z**{]]}**}****{[[awodow]}**e ***{[*{[i]}*]}*** ***{[*{[]}**wspie]}**{[****{[r]}**amy**{[ **]}**{[eduka**{[c*]}***]}***{[*{[j**{[ę dz]}*]}***ie**{[ci]}**]]}**}** **{**{[[i **{[]}**mł***{[*{[odzi]}**eży]]}***{[***{[}*]}*** ]**{[}**w **]}**{[oboza**{[ch]}***]}***{[**{[]}*]}***,]}** **{[zapewn]]}**}****{[ia]}***]}*******{[{[{[my opi**{[ekę]}**]}**]}***{[* **{[m]}**edycz****{[**{]}**[{[ną d**{[zi]}***]}***{[ęki]**{[}**]}**]}** kl**{[inice]}]}**** **{[sta]}**c****{[{[jonar]}**]}***{[*ne]}**j **{]}**{[****{[[]}**i **{[mobil]**{[}**]}**n**{[ej*]}****{]}****{[[*{[. Doj*]}****{[*{[eżdża]}*]}*]}****{[**ją ]]}****{[}**do **{[najd]}****{[al]]}****{[}**]}****{[szych]}** ]}****{[obo]}****{]}****{[[zowisk]}*]}****{[*{[** **{[n]}*]}****{[*a **{[pogran]]}****{[**{[}**icz]}****{[u **{[]}****{[syry]}****{[js]}****{[ko-l]}*]}**]}****{[*ib**{[a]}**ń*]}****{[*{[skim.To]]}*]}****{[*}** gł**]]}****{[}****{[{[ówny,]}****{[ **{[ale]}]}****{[**]}** nie...

Solidarni z Cyprem w sprawie pomocy uchodźcom

...**{[**]}****{[{[#so]}**l]}****{[idari]}]}****{]}****{[[**ty **{*]}****{[*{[[goes be]}*]}****{[*y**{[o]}**nd]]}****{[}** **{[**{[wo]}****{[rd]}****{[s an]}****{[d]}*]}****{[*]}** **{[pu]}**]}****{[t into]}]}****]}****{[{[** **{[p]}****{[ractice.]}]}****{[****{[]}** pi*]}****{[**{[*{[c.t]}****{[wi]}****{[tter]}****{[.]}*]}****{[*c]}****{[om**{[]}**]}****{[/Z1NDlDo]}****]}****{[{[Of]}****]}****{[{[4Ni]}]}****{[****{[cos]]}****{[}** **{[Nouris]}** **{[*]}****{[*{[(]}****{[@Nou]}****{[ri]}****{[sN]}**]}**i**{]}****{[[cos)]}** **{[June]}*]}*]}****{[** 16]]}****{[}****{[, 2021]}** B**{[ud*]}***{[**{[owa]}**]}** ****{[{[tymc]]}**}****{[zasow]}]}*******{[{[***{[]}**ych **{[**{[do]}**mów]}]}**{[****{[*]}*** trwa***{[**{]}**[*{[. S**{[yr]}***]}***{[yjsk**{[i]}*]}*]}*******{[*{[e r]]}**}****{[odziny]]}**}****{[{[** b*]}***{[ę**{[d**{[ą]}** mogły]]**{[}**]}**}** z****{[{]}****]}**{[[amie**{[szk]}**]**{[}** *]}]}*******{[{[w nic]}****{**{[[h od]}]}**** **{[**{[lip]}**ca**]}***{[***{[{[]}**. Ofic]**{[}**]}**jaln]}***{[*]}**y]}**...

Etiopskie dzieci uciekają przed przemocą. Dziesięcioro trafiło do szkoły, wspieranej przez PCPM

...**{[**]}****{[{[prz]}**e]}****{[z mie]}]}****{]}****{[[**s**{[ią]}****{[c. pcpm.]}]}****{[****{[]}**org*]}****{[**{[*{[.pl]}****{[/e]}****{[tiop]}****{[i]}*]}****{[*a]}** **{[O]}**f**{]}****{[[icjalny]*]}****{[*{[}** **{[]}*]}****{[*pr**{[ofil Fu]]}****{[**{[}****{]}****{[[n]}**d**{[acj]}****{[i na]]}**}]}****{[** In**]}****{]}****{[[{[stagra*]}****{[*{[mie]}**]}** **{[**{[– @f]]}****{[}****{[undacj]]}****{[}**{[**apc]}****{[pm]}** **{[**{]}****{[[Ofic]}**j]}****{[alny]}*]}****{]}****{[[* **{[pr*]}****{[*{[ofil Fu]]}*]}****{[*}****{[n]]}****{[}**d**{[acji n]}****{[a]]}****{[}**]}** **{[]}**Fa]}**c**{[ebooku]]}**]}****{**{[[}** **]}**{[***{[*{[– Po]}**lski]}***{[*e**{[]]}**}** Cen**{[t**]}**{[r**{[um]}** **{[Pom**{[ocy]}]}]}*******{[* Międz]}**]}**y****{[{[**{[n]}**aro**{[dow]}**ej]}*]}**{[****{[*]}** (P**{[C**]}**{[PM) W**{[iz]]}**]}****{[}****{[yta *]}]}*******{[{[i bad]}**]}****{**{[[anie]}]}****]}** **{[**{]}**[ter]}***{[***{[en]}**owe]}*]**{[}****{[]}*** sfi****{[{]}****]}**{[[nans**{[owa]}**]}**ne]**{[}** zos]}**]}**t****{[{[a**{[]}**ło]}** **{[dzi]}**ęki]}]}**{[****{[*]}*** ś**{[r**]}**{[odkom **{[z]]}**]}**}**...

PCPM foundation secured informal settlements from flooding

...**{[**]}****{[{[The]}** ]}****{[team]}*]}****{]}****{[[* r**{[ea]}****{[ched 78]]}]}****{[****{[}** cam*]}****{[**{[*{[ps]}** **{[in]}** **{[the]}****{[]}** S]}****{[yria**]}**]}****{[{[n-Leban]}****]}****{[{[ese]}**]}** **{[borde**{]}]}****{[****{[[r Ongoi]**{[}**n**{]}**[g]}** **{[a*]}***]}***{[*{[c**{[tivi]}*]}***ti**{[es]}**]]}**}** **{**{[[for **]}**{****{[{[[refu]}**gee**{[s]}]}**** i*]}**{[****{[*]}**{[n Leb**{[**{]}**[anon]}**{[**]}** **{[can **{[**{]}*]}***[b**{[e supp]]}**}**o**{**{[[r]}**t]}**e****{[*{[*{[d]}** at **{[**{[pc]}**pm.]}*]**{[}****{[]}***org**{**{[[]}****]}**{[.pl/l**{[iba]}**]}****{[n]}**{[** **]}]}****{**{[[Cleani]}**]}****{**{[[ng,]}*]}*** r**{[**{]}**[ebui]}**{[****{[l]}**ding]}***{[**{]}**[* and]}** **{[**]}***]}***{[{[de**{[epen]}*]}***in**{[g]}**]}]}**** **{[can]}**a****{[{[ls, d]}**]}***{[*i*]}***{[gg]}**{[****{[i]}**ng new]**{[**{]}**[}** on**{[es]}***]}***{[**{[, in]}*]}***st**{[alli]}]]}**}****{[**ng **]}**{****{[{[[drai]}**nage]}**...

Ratownicy z PCPM uczą pierwszej pomocy w domach dziecka

...**{[**]}****{[{[kie]}**r]}****{[ować]}*]}****{]}****{[[* na **{*]}****{[*{[[konto F]}*]}****{[*un]}**d*]]}****{[}****{[*{[acji]}****{[ **{[PCPM]]}****{[}**]}** **{[**]}****{[{[lub]}** ]}****{[przez]}]}****{]}****{[[** stron]}**ę]}** **{[**{[int]}*]}****{[*erneto]}]]}****{[}****{[**wą **]}****{[{**{[[pcpm]}****{[.or]}**g**{[.]]}****{[}**pl*]}**]}****{[*{[/rato]}****]}****{[{[wnicy]}*]}****{[* **{[–]}*]}****{[* **{[zachęca]]}****{[**{[}****{]}****{[[.]}** **{[Ofi]}****{[cjal]}****{[n]]}****{[}**y *]}**]}****{[*{[profi]}****]}****{[{[l Fu]}**]}****{[**{[ndac]}]}****{[****{[ji na]}*]}****{[**{[* In**]}****{[{[]}**st**{[agr**{[amie]]}]}****}**{[** **{[]}**]}****{**{[[– @fun]}**da**{[cj**{[]}****{[apcp]}**m ]}****{[Ofi]}****{]}****{[[cjalny]}*]}****{[*{[** **{[p]}*]}****{[*r**{[ofil Fu]]}****{[**{[}****{]}****{[[n]}**d**{[acj]}****{[i na]]}**}]}****{[** **{[]}**Fa*]}****{[*{[cebooku]]}*]}****{[*}** ]]}****{[}****{[Polsk]}****{[ie**{[]}** **{[Cen]}**tr]}****{[um]}** **{]}****{[[Pomocy]}*]}****{[*{[** Mdz]}*]}****{[*y**{[**{[naro]}****{[**{[dowej]]}****{[}*]}****{[* (P]}****{[CPM)]}**...

Zaraźliwy wariant COVID-19 zwiększa liczbę zgonów w krajach Afryki

...**{[**]}****{[{[pod]}**k]}****{[reśla]}]}****{]}****{[[** **{[WH]}****{[O: najg]]}]}****{[****{[}**orsz*]}****{[**{[*{[e d]}****{[op]}****{[iero]}****{[]}** *]}****{[*{[nad]}**]}****{[ejdzie.]]}****]}****{[{[}** **{[]}**W **{[**{[na]}**dchod]}**{[****{[]]}**}**zący**{[ch **{[**{**{[[mie]}*]}***si**{[ącac]}]]}**}****{[****{[h]}**]}** ****{[{[waria]}**nt]**{[}**]}** d**{]}**{[****{[[]}**elta mo]**{[}**ż**{]}**[e]}** **{[s*]}***]}***{[*{[p**{[owod]}*]}***ow**{[ać]}**]]}**}** **{**{[[setk**]}**{****{[{[[i ty]}**s**{[cy**{[]]}**}** zgo**{[**{]}**[nów ****{[{[]}***]}***{[– in**{[form]}*]}***u]**{[}**je]}]}**** **{[Afr]}**y****{[{[kańsk]}**]}***{[*i*]}***{[e]}***{[* **{[C]}**entrum]**{[**{]}**[}** St**{[ud]}***]}***{[iów]}** **{[]}*]}***Str**{[ategic]]}****{**{[[}**zny]}**ch***{[*{[]}**. –]}** **{[Ni]}**ekon]}]**{[}**]}****t**{[r]}****]}**{[olowa**{[ne]]}**}** rozp]}]}****r**{[zest**{]}****{**{[[[rzeni]}**an**{[ie*]}***{[ **{[się]}*]}*** ***{[*{[bar]]}**}****{[dziej]}]}*******{[{[* za*]}***{[ra**{[źli]}****{[wych]]}**}]}****{[** **{[]}**wa*]}****{[*{[rianw]]}*]}****{[*}** prze]]}****{[}****{[nosi **]}****{[{**{[[zagr]}****{[oże]}****{[ni]]}****{[}**e]}**...

Ratownicy z PCPM reagują na alert WHO ws. COVID-19. Pomogą szpitalom w Ugandzie

...**{[**]}****{[{[COV]}**I]}****{[D-19,]}*]}****{]}****{[[* w**{[sp]}****{[ierając]]}]}****{[****{[}** sz**]}****{[**{[{[pita]}****{[le]}** **{[we]]}****{[}**]}** **{[**]}****{[{[Włos]}**]}****{[zech,]}*]}****]}****{[{[* Ki**{[]}**rg**{[**{[ist]}**anie,]}**{[****{[]]}**}** **{**{[]}****{]}**[[Tadżyki]}**st*]}****{[*{[]}**anie]}*]}****{[***{[, Li]]}****{[}****{[banie,]]}****{[}**{[** **]}****{[{[E]}**t**{[iop**{[ii i]]}]}****}**{[** **{[]}**]}**na]}** **{[Mad]}**aga]]}***{[***{[}*]}***skar*]**{[}****{[]}***{[ze.]}** **{[M]}****]}**{[isje]**{[}**]}**]}** M***{[*{[ed]}]}****y**{[cznego]]}**]}****{**{[[}** Ze]}**sp***{[*{[ołu **{[]}***{[*Ra**{[]}**tunkowe]**{[**{]}**[}**go]}** **{[**]}***]}***{[{[PC**{[PM p]}*]}***od]}****{[ a*]}****{]}****{[[*{[uspic*]}****{[*{[jami]}**]}*]}****{[* **{[WHO **{]]}****{[}****{[[są rea]}**l**{[iz*]}***{[**{[owan]}*]}*******{[{[e je]]}**}****{[dynie]}]}*******{[{[* w *]}***{[o**{[**{[kre]}**sach]]}**{[****{[}]}**** nisk**{[]}**i**]}**{[eg**{**{[[o]}**]}** poz**{[iomu]]}]}****}**{[** z**{]}****{**{[[[achor]}**o**{[wa**{[ń]}*]}****{[* n*]}****{[*{]}****{[[a COV]}**]}****{[ID-19]}**...

Zobacz medyków z PCPM na manewrach [GALERIA]

...**{[**]}****{[{[i t]}**r]}****{[enuje]}]}****{]}****{[[****{[,]}** *]}****{[*{[abyc]]}*]}****{[*}** nieś]]}****{[}**ć **{[k]}****{[om]}****{[plek]}****{[so]}]}****{[**]}****{[wą**{[]}**]}****{[, fachow]}**ą*]}****{[*{[]}** pom]}*]}****{[*o**{[**{[c w]]}****{[}** **{[nawet]]}****{[}*]}****{[* na]}****{[jtru]}**d*]}****{[*{[niej]}****{]}****{[[szych]}**]}****{[*{[* **{[wa]}*]}****{[*runkach.]]}****{[}****{[]}** **]}****{[{**{[[Ofic]}****{[jal]}****{[ny]]}****{[}** *]}***]}****{[{[profi]}****{]}****{[[l Fu]}***]}****{[*{[**{[ndac]}*]}****{[*ji na]}*]]}****{[}****{[* In**{]}****{[[st**{[agr]}****{[amie]]}**}]}****{[** **{[]}****{]}****{[[– @fundacj***{[*{[]}**apcp]}***{[*m ]}**Ofi**{[]}****{]}**[cjalny**{[]}]}***]}***{[** ***{[*{[p]}*]}***ro**{[fil Fu]]}****{**{[[}****{]}**[nd**{[**{[acj]}**i na]]}**{[****{[}]}**** **{[**{[]}**Fa*]}***{[cebo**{[oku]]}*]}***}***{[* **{[]]}**}****{[**{[– Polsk]}**ie***{[*{[]}**]}** Cen]}***{[*t**{[r]}****{[um]**{[}** **{]}**[Pomocy]}****{[]}]}****{[** M]}****{[iędz]}**y*]}****{[*{[naro]}****{]}****{[[dowej]}**]}****{[*{[* (PCPM)]}*]}***...