PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Główna księgowy_a

Fundacja PCPM poszukuje osoby na stanowisko głównego księgowego lub głównej księgowej. Niezbędna jest znajomość specyfiki organizacji pozarządowych oraz udokumentowanego doświadczenie w tym zakresie.

 

Stanowisko: Główna Księgowy_a
Miejsce pracy: Warszawa
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie zespołem księgowym, nadzór merytoryczny nad pracą działu księgowości
 • prowadzenie pełnej księgowości Fundacji zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi, tj.
 • bieżące prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w oparciu o Ustawę o rachunkowości i zakładowy plan kont (wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płac, faktury sprzedaży, faktury zakupu)
 • prowadzenie rozliczeń dla potrzeb podatku VAT;
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań GUS, NIW, itp.;
 • zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych w terminach wymaganych przez zapisy Ustawy o rachunkowości;
 • sporządzanie nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego wydruku wszystkich zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 • sporządzanie comiesięcznego wydruku zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej;
 • sporządzanie, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, zestawienia wszystkich sald kont ksiąg pomocniczych;
 • zestawianie sald inwentaryzowanej grupy składników majątkowych na każdy dzień inwentaryzacji;
 • terminowe przekazywanie przewidzianych przepisami prawa sprawozdań statystycznych i finansowych do właściwych urzędów
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentowaniu odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego;
 • wykonywanie operacji kluczowych, typu: wycena aktywów i pasywów, uzgodnienia rozrachunków z podmiotami zewnętrznymi, sporządzanie deklaracji miesięcznych VAT oraz zeznania CIT-8, PIT-4R, obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, nadzór nad sporządzaniem list płac, rozliczeń PDOF, ZUS, PIT-rocznych dla pracowników;
 • kontakt z Urzędem Skarbowym, urzędnikami w przypadku kontroli zewnętrznych;
 • sporządzanie sprawozdania finansowego, współpraca z audytorem;
 • sporządzanie zestawień dla potrzeb rozliczania otrzymanych dotacji ze źródeł krajowych; zagranicznych, publicznych i prywatnych;
 • prowadzenie ewidencji i rozrachunków walutowych
 • usprawnianie procesów i procedur wewnątrz działu księgowości
 • bliska współpraca i wsparcie merytoryczne koordynatorów poszczególnych projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse lub rachunkowość)
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • znajomość specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych i/lub organizacji o szerokim portfolio projektów realizowanych w międzynarodowym środowisku
 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • pracę w organizacji realizującej projekty rozwojowe i humanitarne na całym świecie (umowa na etat/ B2B);
 • sprzyjające warunki pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia

Oferty prosimy składać drogą mailową na adres: [email protected]