PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Główna księgowy_a

Fundacja PCPM poszukuje osoby na stanowisko głównego księgowego lub głównej księgowej. Niezbędna jest znajomość specyfiki organizacji pozarządowych oraz udokumentowanego doświadczenie w tym zakresie.

 

Stanowisko: Główna Księgowy_a
Miejsce pracy: Warszawa
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę
Wymagania: znajomość specyfiki organizacji pozarządowych oraz udokumentowane
doświadczenie w tym zakresie,

Zakres obowiązków:

 • bieżące prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w oparciu o Ustawę o rachunkowości i zakładowy plan kont, w tym księgowanie operacji powtarzalnych, wynikających z dokumentów typu: wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płac, faktury sprzedaży, faktury zakupu, inne;
 • bieżące prowadzenie rozliczeń dla potrzeb podatku VAT;
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań GUS, NIW, itp.;
 • zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych w terminach wymaganych przez zapisy
  Ustawy o rachunkowości;
 •  sporządzanie nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego wydruku wszystkich
  zapisów na kontach księgi głównej;
 • sporządzanie nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego wydruku wszystkich
  zapisów na kontach ksiąg pomocniczych;
 • sporządzanie comiesięcznego wydruku zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej;
 • sporządzanie, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, zestawienia wszystkich sald
  kont ksiąg pomocniczych;
 • zestawianie sald inwentaryzowanej grupy składników majątkowych na każdy dzień
  inwentaryzacji;
 • terminowe przekazywanie przewidzianych przepisami prawa sprawozdań statystycznych
  i finansowych do właściwych urzędów oraz przechowywaniu potwierdzonych kopii tych
  sprawozdań;
 • terminowe przekazywanie przewidzianych przepisami prawa dokumentów
  aktualizujących dane do właściwych urzędów i instytucji oraz przechowywaniu
  potwierdzonych kopii tych dokumentów;
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentowaniu odpisów amortyzacyjnych majątku
  trwałego;
 • wykonywanie operacji kluczowych, typu: wycena aktywów i pasywów, uzgodnienia rozrachunków z podmiotami zewnętrznymi, sporządzanie deklaracji miesięcznych VAT oraz zeznania CIT-8, PIT-4R, obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, nadzór nad sporządzaniem list płac, rozliczeń PDOF, ZUS, PIT-rocznych dla
  pracowników;
 • kontakt z Urzędem Skarbowym, urzędnikami w przypadku kontroli zewnętrznych;
 • sporządzenie sprawozdania finansowego, współpraca z audytorem;
 • sporządzanie zestawień dla potrzeb rozliczania otrzymanych dotacji ze źródeł krajowych;
  zagranicznych, publicznych i prywatnych;
 • prowadzenie ewidencji i rozrachunków walutowych.

Oferty prosimy składać elektronicznie do 20 lipca 2022, drogą e-mailową: [email protected]