Kierowca/Driver in Lublin

Kierowca/Driver in Lublin

Fundacja PCPM od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) finansowane przez UNHCR rozpoczyna drugą fazę swojego projektu wielozadaniowej pomocy pieniężnej (MPCA) dla ukraińskich uchodźców w Polsce. Akcja obejmie 1200 rodzin z Lublina i okolic.

Opis stanowiska: Kierowca będzie odpowiedzialny za sprawny i bezpieczny transport w ramach zespołu zgodnie z wymogami projektu na terenie województwa lubelskiego i okolicach.

Zadania i odpowiedzialności:

 • Zapewnienie zespołowi bezpieczny transport w sposób odpowiedzialny w zależności od potrzeb projektu.
 • Korzystanie z pojazdu zgodnie z zasadami i procedurami PCPM.
 • Zapewnienie odpowiedniej konserwacji pojazdu (w tym tankowanie, mycie i czyszczenie), a oraz sprawdzanie oleju, wody, akumulatora, hamulców, opon i innych elementów pojazdu mających wpływ na bezpieczeństwo
 • Pomoc w innych pracach biurowych, takich jak wysyłanie i dostarczanie pism urzędowych, kontaktowanie się z kurierem i pocztą po złożeniu dokumentów, jeśli jest to wymagane, oraz wszelkie inne powiązane czynności.
 • Prowadzenie dziennika kierowcy, w tym zapis przejechanych kilometrów, zużytego paliwa i wykonanych przeglądów.
 • Zgłaszanie w odpowiednim czasie przełożonemu wszelkie przypadkowe uszkodzenia pojazdu lub wszelkie inne sytuacje związane z bezpieczeństwem, które mogą wystąpić podczas realizacji projektu.
 • Pomoc w dostarczaniu i udostępnianiu zamówień dla biura, oraz prosta konserwacja i naprawa potrzebnych rzeczy, gdy jest to wymagane.
 • Wsparcie w tworzeniu planów bezpieczeństwa, ochrony i awaryjnych.
 • Prawidłowa komunikacja z zespołem
 • Pomoc w drożeniu procedur bezpieczeństwa. Monitoring ruchu i wszystkich incydentów drogowych, podczas działań terenowych

Czas pracy: 40 godzin tygodniowo przez okres 2 miesięcy

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę na okres 2 miesięcy z możliwością dalszej współpracy

Miejsce pracy: Stanowisko znajduje się w Lublinie. Stanowisko może wymagać podróży po Polsce, aby wspierać inne zespoły i spotkania w biurze PCPM lub biurze partnerów w Warszawie.

Wymagania:

 • Prawo jazdy kat. B i szkolenie kierowcy
 • Doświadczenie w prowadzeniu pojazdów różnych marek i modeli
 • Refleks doświadczenie w ochronie lub HEAT. Znajomość zasad i przepisów drogowych, uprzejmości oraz zagadnień bezpieczeństwa.
 • Znajomość norm bezpieczeństwa i sprzętu bezpieczeństwa
 • Czytanie i rozumienie dokumentów, takich jak zasady bezpieczeństwa, instrukcje obsługi i konserwacji oraz instrukcji postępowania
 • Podstawowe umiejętności w udzieleniu pierwszej pomocy
 • Posługiwanie się, radiem, pocztą elektroniczną, telefonem i innymi aplikacjami

Edukacja:

 • Ukończenie szkoły średniej

Doświadczenie:

 • Co najmniej trzy (3) lata doświadczenia zawodowego jako kierowca z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie bezpiecznej jazdy.
 • Doświadczenie w prowadzeniu różnych marek i modeli pojazdów, w tym SUV-ów, dostawczych, ciężarowych i innych pojazdów silnikowych jest dodatkowym atutem.

Język:

 • Biegła komunikacja w piśmie i mowie w języku polskim
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Praca przy projektach rozwojowych i humanitarnych.
 • Korzystne warunki pracy
 • Możliwość promocji

CV prosimy przesyłać do 4 listopada 2022 r. włącznie na adres [email protected]. Tylko Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni.

Job Overview: The driver is responsible to provide efficient and safe transportation for the project team in a responsible manner as required by the project in the lubeskie voivodeship and its surrounding.

Tasks and responsibilities:

 • Provide safe transportation for the team in a responsible manner depending on the project needs.
 • Use the project vehicle in accordance with PCPM policies and procedures.
 • Ensure project vehicles are maintained (including fueling, washing and cleaning), as well as routine maintenance: checking oil, water, battery, brakes, tires, and other vehicle items affecting safety.
 • Assist in other office work such as dispatch and delivery of official letters, follow up with the courier and post services on submission of documents when required, and any other related activity.
 • Maintain an up-to-date driver log book, including a record of mileage driven, fuel consumed, and servicing made.
 • Report in a timely manner to the line manager all accidental damage to the vehicle or any other security situation that might arise during the implementation of the project.
 • Assist in facilitating procurement movements and purchasing of office supplies, simple maintenance and repairs needed for the office, and similar services when required.
 • Support setting the safety and security plan, contingency and emergency plans.
 • Contribute to ensure a proper movement communication flow with the team.
 • Monitor, record and register all incidents and movements.
 • Assist in the development and implementation of security strategies and ensure road safety during field visits.

Working time: 40 hours per week for a period of 2 months 

Employment conditions: Employment contract for a period of 2 months with the possibility of further cooperation

Place of work: This position is based in Lublin. The position might require some travel inside Poland to support other teams and meetings at PCPM office or partners’ office in Warsaw.

Requirements:

 • Formal driver training with a valid driver’s license
 • Experience in driving a variety of makes and models of vehicles
 • Trained reflex and experience in protection or HEAT  
 • Knowledge of driving rules and regulations, protocol and courtesies, and security issues.
 • Knowledge of safety standards and safety equipment
 • Ability to read and interpret documents such as safety rules, operating and maintenance instructions, and procedure manuals
 • Basic skills to assist in case of emergency, knowledge of first aid basic methods
 • Knowledge and ability to use radio, email, telephone and other applications

Education: 

 • Completion of secondary school education. 

Experience: 

 • At least three (3) years of work experience as a driver with a demonstrated safe driving record. 
 • Experience in driving a variety of makes and models of vehicles, including SUVs, vans, trucks and other kinds of motorized vehicles is a plus.

Language: 

Fluency in both oral and written communication in Polish. Basic English is required.

We offer:

 • Opportunities to develop your career 
 • Work on development and humanitarian projects
 • Favorable working conditions
 • Promotion opportunity

How to apply 

Please submit your CV before November 4, 2022 on [email protected] 

Only short-listed candidates will be contacted.