Logistyk – Logistician

Logistyk – Logistician

Fundacja PCP od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy. Fundacja PCPM finansowana przez UNHCR uruchamia zapomogi pieniężne dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Początkowo projekt obejmie 3000 rodzin z miasta Lublin. Program zapewni pomoc finansową przez 3 miesiące do czasu objęcia rodzin państwowym systemem ubezpieczeń społecznych.

Liczba stanowisk: 2

Ogólna informacja o stanowisku: pracownik jest odpowiedzialny za udzielanie wsparcia logistycznego zapewniającego sprawne wdrożenie działań w centrum rejestracji.

Zadania i obowiązki: 

 • Identyfikacja potrzeb w zakresie logistyki, materiałów i sprzętu oraz określenie ich ilości lub specyfikacji. Zarekomendowanie prac do wykonania lub ulepszenia / zakup/konserwacja sprzętu.
 • Przygotowywanie specyfikacji i innych informacji potrzebnych do składania zamówień towarów, robót i usług.
 • Wsparcie kierownika projektu w przygotowaniu logistyki potrzebnej do realizacji działań PCPM (m.in. telekomunikacja, itp.).
 • Wspieranie działań w terenie, dbanie o przestrzeganie standardów i stosowanie środków bezpieczeństwa (ochrona personelu i sprzętu).
 • Aktualizacja listy magazynu oraz kontrola jakości dostępnego sprzętu w magazynie, kontrola pojazdów, rejestru przejazdów i dokumentów pojazdu.
 • Wsparcie przejazdów i zakwaterowania personelu.
 • Zapewnienie instalacji, konserwacji i naprawy sprzętu (w razie potrzeby).
 • Wsparcie w przygotowaniu umów lub innych dokumentów.
 • Wsparcie w projektowaniu planów dystrybucji.
 • Wsparcie w organizacji warsztatów, szkoleń, spotkań, sesji informacyjnych.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z władzami w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Raportowanie o ogólnej sytuacji bezpieczeństwa w kraju i składanie okresowych raportów ze wszystkich prowadzonych działań.

Czas pracy: 40 godzin tygodniowo przez okres 3 miesięcy  

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na okres 3 miesięcy z możliwością dalszej współpracy

Miejsce pracy: Lublin. Możliwe podróży wewnątrz Polski (np. na spotkania w biurze PCPM lub partnerów w Warszawie).

Wymagania:

 • Licencjat lub równoważny stopień techniczny.
 • Co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego w podobnej funkcji.
 • Umiejętności techniczne w mechanice / IT / Komunikacja / lub podobne.
 • Profesjonalne wykorzystanie umiejętności komputerowych.
 • Dobra komunikacja.
 • Możliwość wykonywania wielu zadań i radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami.
 • Biegłość w pisanym i mówionym języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. Angielski jest mile widziany.

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Prace nad projektami rozwojowymi i humanitarnymi
 • Sprzyjające warunki pracy
 • Możliwość promocji

Jak składać:

Prześlij CV do 7 czerwca 2022 r. na: [email protected]

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji.

***

Position: Logistician

Number of positions: 2

Description: The PCPM Foundation has been implementing humanitarian aid projects since the beginning of the war and supporting the affected persons by the crisis and refugees from Ukraine who found shelter in Poland. Funded by UNHCR, The Polish Center for International Aid (PCPM) is launching a multi-purpose cash assistance (MPCA) project for Ukrainian refugees in Poland. Initially, the project will involve 3,000 families in the city of Lublin. The program will provide financial aid for 3 months until refugee families are covered by the state social security system.

Job Overview: The Logistician is responsible for ensuring smooth implementation of activities by providing logistical support in the registration center.

Tasks and responsibilities:

 • Identify the needs in terms of logistics, materials and equipment as well as define their quantity or specifications. Recommend the works to be performed or improved or equipment to be purchased/ maintained.
 • Prepare specification/ information needed for the procurement of goods, assets, works and services.
 • Support the project manager in logistics to support PCPM’s operations (including telecommunications, stationaries for the office etc.).
 • Support field operations, ensure that the standards are respected, and security measures applied (security and safety of the staff and assets).
 • Assist with updating the inventory tracking sheet and control the quality of the available items in the warehouse, control of vehicle maintenance, trip tickets and vehicle documents.
 • Support the movements and accommodation of staff.
 • Ensure installation, maintenance and repairs of the equipment (when needed).
 • Support in the preparation of contracts or any related documents.
 • Support in the design of distribution plans.
 • Support in the organization of workshops, training, meetings, information sessions.
 • Establish and maintain links with authorities and agencies for security reasons.
 • Report on the general security situation in the country and submit periodical reports on all handled activities.

Working time: 40 hours per week for a period of 3 months

Employment conditions: contract for a period of 3 months with the possibility of further cooperation

Place of work: This position is based in Lublin. The position might require travel inside Poland (e.g., for meetings at PCPM office or partners’ office in Warsaw).

Requirements:

 • Bachelor’s Degree or equivalent in technical studies.
 • At least 2 years of previous Field experience in a similar role.
 • Good level of technical skills in mechanics / IT / Communications/construction.
 • Professional use of Computer skills.
 • Good communication and representative skills.
 • Ability to multitask and deal with stressful situations.
 • Fluency in written and spoken Polish, Ukrainian or Russian. English is an asset.

We offer:

 • Opportunities to develop your career
 • Work on development and humanitarian projects
 • Favorable working conditions
 • Promotion opportunity

 How to apply

Please submit your CV before June 7, 2022 on [email protected]

Only short-listed candidates will be contacted.