PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Szef centrum rejestracji – Head of the Registration Center

Fundacja PCPM od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy. Fundacja PCPM finansowana przez UNHCR uruchamia zapomogi pieniężne dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Początkowo projekt obejmie 3000 rodzin z miasta Lublin. Program zapewni pomoc finansową przez 3 miesiące do czasu objęcia rodzin państwowym systemem ubezpieczeń społecznych.

 

Stanowisko: Szef centrum rejestracji

Liczba stanowisk: 1

Ogólna informacja o stanowisku: Szef/owa centrum rejestracji odpowiada za ogólne zarządzanie centrum rejestracji, zapewnieniając zgodność działań z normami humanitarnymi. Uczestniczy w spotkaniach koordynacyjnych z donorem i partnerami.

Zadania i obowiązki: 

 • Koordynowanie, planowanie i wdrażanie działań centrum rejestracji.
 • Wdrożenie właściwej strategii rejestracji zgodnie ze standardami UNHCR.
 • Nadzorowanie systemu rejestracji.
 • Odpowiada za zarządzanie działaniami centrum rejestracji, w tym za zatrudnianie pracowników, ocenę potrzeb szkoleniowych i mentoring personelu.
 • Sprawowanie codziennego nadzoru nad centrum rejestracji.
 • Wsparcie Kierownika Projektu w koordynacji z donorem, władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi.
 • Zgłaszanie wszelkich napotkanych problemów (w tym przypadku postępowania niezgodnego z zasadami PCPM).
 • Monitorowanie i raportowanie wyzwań terenowych oraz przyczynianie się do ulepszania istniejących procesów i procedur.
 • Przygotowywanie i przekazywanie okresowych raportów Kierownikowi Projektu.

Czas pracy: 40 godzin tygodniowo przez okres 4 miesięcy  

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na okres 4 miesięcy z możliwością dalszej współpracy

Miejsce pracy: Lublin.  Możliwe podróży wewnątrz Polski (np. na spotkania w biurze PCPM lub partnerów w Warszawie).

Wymagania:

 • Tytuł licencjacki lub magisterski w zakresie pracy społecznej, Administracji, Biznesu, Ekonomii, Statystyki, Zarządzania danymi, lub dziedziny pokrewnej.
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w rozwijaniu i zarządzaniu działaniami rejestracyjnymi.
 • Dobra znajomość zasad ochrony, rejestracji i pomocy dla uchodźców.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem, realizacji dużych projektów.
 • Doświadczenie w monitorowaniu i ewaluacji.
 • Dobra znajomość obsługi danych poufnych i statystycznych.
 • Bardzo dobre umiejętności komputerowe.
 • Dobre zrozumienie zasad humanitarnych.
 • Doskonałe umiejętności interosobowe, komunikacyjne, społeczne i strategiczne.
 • Zdolność do pracy pod presją w sytuacjach kryzysowych, niezależnie i z ograniczonym nadzorem.
 • Biegłość w pisanym i mówionym języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. Angielski mile widziany.

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Prace nad projektami rozwojowymi i humanitarnymi
 • Sprzyjające warunki pracy
 • Możliwość promocji

Jak składać:

Prześlij CV do 7 czerwca 2022 r. na: a[email protected]

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji.

***

Position: Head of the Registration Center

Number of positions: 1

Description: The PCPM Foundation has been implementing humanitarian aid projects since the beginning of the war and supporting the affected persons by the crisis and refugees from Ukraine who found shelter in Poland. Funded by UNHCR, The Polish Center for International Aid (PCPM) is launching a multi-purpose cash assistance (MPCA) project for Ukrainian refugees in Poland. Initially, the project will involve 3,000 families in the city of Lublin. The program will provide financial aid for 3 months until refugee families are covered by the state social security system.

 

Job Overview: The Head of the Registration Center is responsible for the design, establishment and overall management of the Registration Center and ensuring its conformity with the Humanitarian standards. S/he will participate in coordination meetings with donors and partners.

 

Tasks and responsibilities:

 • Coordinate the planning, design, establishment and implementation of the Registration Center.
 • Implement the proper registration strategy in accordance with PCPM and its donor’s standards.
 • Supervise the establishment and functioning of the Registration mechanism.
 • Manage the Registration center operations, including assessment of training needs, and mentoring of staff.
 • Perform day-to-day supervision of the Registration Center.
 • Support the Project Manager in coordinating with donors, local authorities, and NGOs.
 • Report immediately any challenge faced (including compliance with PCPM code of conduct).
 • Monitor and report field challenges as well as contribute to improving existing processes and procedures.
 • Prepare and submit periodical reports to the Project Manager.

 

Working time: 40 hours per week for a period of 4 months

Employment conditions: contract for a period of 4 months with the possibility of further cooperation

Place of work: This position is based in Lublin. The position might require travel inside Poland (e.g., for meetings at PCPM office or partners’ office in Warsaw).

Requirements:

 • Bachelor’s degree in social work, Business Administration, Economics, Statistics, Information management, or related fields.
 • 3 years’ experience in developing and managing Registration activities.
 • Knowledge of the principles of protection, registration, and assistance to refugees.
 • Experience in working with different software or databases.

Experience in team management, leading large-scale projects.

 • Experience in Monitoring & Evaluation.
 • Good knowledge of handling confidential data.
 • Very good computer skills.
 • Good understanding of humanitarian principles.
 • Excellent interpersonal, communication, public speaking, and strategic planning skills.
 • Ability to work under pressure in an emergency context, independently and with limited supervision.
 • Fluency in written and spoken Polish and English. Ukrainian or Russian are an asset.

We offer:

 • Opportunities to develop your career
 • Work on the development and humanitarian projects
 • Favorable working conditions
 • Promotion opportunity

 

How to apply

Please submit your CV before June 7, 2022 on [email protected]

Only short-listed candidates will be contacted.