Wsparcie rolnictwa 2011

Wsparcie rolnictwa 2011

Mleczną drogą do Południowego Hebronu – II; Wzmocnienie sieci współpracy spółdzielczej pomiędzy drobnymi hodowcami owiec z regionu Masafer Yatta lokalną spółdzielnią produkcyjną w dystrykcie Hebron, na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Otrzymana dotacja programu Polska Pomoc MSZ RP w wysokości 335 306 zł

Na Zachodnim Brzegu Jordanu, w południowej części prowincji Hebron, znajduje się region zwany Masafer Yatta. Region ten zasiedlany jest przez kilkutysięczna społeczność palestyńskich hodowców prowadzących skromne i spokojne życie, w siedliskach złożonych z namiotów i jaskiń. Ta bardzo tradycyjna kulturowo grupa bazuje nadal na niezmechanizowanym rolnictwie oraz tradycyjnej hodowli.

Nieprawidłowe warunki dojenia, zbierania oraz chałupnicze metody stosowane przez hodowców zwiększają szanse skażenia mleka i obniżają jego jakość, przez co mogą spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W przeszłości skażony nabiał powodował rozprzestrzenianie się chorób odzwierzęcych wśród konsumentów. Z tego powodu lokalny rynek nabiałowy jest coraz mniej zainteresowany domowymi produktami przetwórstwa mlecznego. Ten skutek braku zaufania dla jakości produktów mocno odbija się na oferowanej cenie.

Kontynuacja projektu z 2010 roku

Podczas pierwszej części projektu, realizowanej w 2010 roku, PCPM stworzyło sieć współpracy spółdzielczej, w ramach której w jednym z siedlisk powstał skup mleka. W tym miejscu, w kontrolowanych i higienicznych warunkach, jest ono zbierane od lokalnych hodowców, a następnie sprzedawane do niewielkiej fabryczki nabiału, prowadzonej przez spółdzielnie zrzeszające lokalnych hodowców. Tam mleko jest chłodzone podczas zbierania i poddawane procesowi pasteryzacji przed produkcją. Rezultatem są bezpieczne dla konsumentów produkty nabiałowe.

Dzięki sprzedaży mleka do spółdzielni hodowcy uzyskali stałe źródło dochodów. W celu podniesienia poziomu pracy gospodarstw hodowlanych oraz ilości i jakości uzyskiwanego mleka przeprowadzony został cykl szkoleń oraz poprawiono poziom infrastruktury farm. Spółdzielnia produkcyjna wyposażona została w dodatkowe urządzenia produkcyjne. Zadbano także o poprawę zbytu nowych produktów na lokalnym rynku nabiałowym.

W czasie kilku miesięcy wspólnej pracy oraz asystowania beneficjentom projektu w zmianie sposobu organizacji ich gospodarstw, poczyniliśmy wiele obserwacji. W funkcjonującej już i przynoszącej pierwsze rezultaty strukturze staraliśmy się znaleźć najsłabsze, problematyczne punkty, które w przyszłości mogłyby zaważyć na stabilności funkcjonowania świeżo zainicjowanego systemu.

Najbardziej palącym problemem hodowców jest niewielka ilość opadów oraz stały wzrost cen pasz. Niegdyś bujne pastwiska, obecnie zapewniają jedynie kilkumiesięczną (2-3 miesiące) możliwość otwartego wypasu zwierząt. Przez resztę miesięcy hodowcy są zmuszeni do inwestowania dużych sum w pasze suche. Wydawane nakłady finansowe rosną z miesiąca na miesiąc w związku z poważnymi wahaniami na światowych rynkach zbóż oraz konsekwencjami globalnego kryzysu.

Opisane procesy prowadzą do stałego niedoboru paszy, który natychmiast odbija się na zdrowiu zwierząt, prowadząc czasami do nieodwracalnych skutków – wpływają na rozrodczość zwierząt (obniżenie ilości zwierząt w stadzie) oraz na częstotliwość (długość tzw. „miesięcy suchych”), ilość i jakość otrzymywanego mleka. Zwierzęta dostają za mało pożywienia, które dodatkowo nie dostarcza im odpowiedniej ilości substancji odżywczych.

Postępy w realizacji projektu (stan na 12 lipca 2011)

Trwa czwarty miesiąc realizacji projektu realizowanego wśród hodowców owiec zamieszkujących region Massafer Yatta, znajdujący się w południowej części Dystryktu Hebron.

W tym roku, oprócz stałej poprawy poziomu technicznego hodowli i produkcji, zajmujemy się popularyzacją nowych rodzajów pasz – rozwiązań opartych na paszach mieszanych oraz stosowaniu i samodzielnemu wytwarzaniu pasz kiszonych.

Te nowoczesny metody mają pomóc w optymalizacji uzyskiwanych rezultatów w obliczu kilkuletniej suszy, która pustoszy region, oraz niedoborów wody, związanych z obostrzeniami wprowadzanymi przez władze izraelskie.

Do tej pory przeprowadzone zostały szkolenia dla 40 hodowców z zakresu:

  • porównanie różnorodnych metod karmienia owiec;
  • metody zakiszania pasz w warunkach domowych;
  • karmienie dorosłych owiec a różnice w diecie młodych osobników;
  • zarządzanie spółdzielcze.
  • W planach jest jeszcze jedno dodatkowe szkolenie z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

W ramach podnoszenia poziomu pracy lokalna spółdzielnia produkcyjna Al Mintar, przyjmująca mleko od lokalnych hodowców, została wyposażona w urządzenie do pakowania próżniowego wytwarzanych produktów, co wpłynie na długość przydatności do spożycia oferowanych przetworów nabiałowych. Zaprojektowanych zostało 1000 egzemplarzy broszury informującej o działalności spółdzielni, promującej ich produkty, zaopatrzonych w informacje o projekcie oraz logo organizacji implementujących projekt i donatora projektu Polską Pomoc.

W ciągu kolejnych 2 tygodni odbędą się wizyty studyjne dla uczestników projektu. W ramach pierwszej zaprezentowane zostaną osiągnięcia gospodarstw hodowlanych w północnych regionach Zachodniego Brzegu. Hodowcy odwiedzą hodowle o różnym stopniu rozwoju i zaawansowania produkcji w okolicach Jeninu. Druga wizyta będzie miałam miejsce na terenie Izraela. Jej celem jest pokazanie zastosowania w hodowli nowoczesnych technologii podnoszących rezultaty produkcji.

W ciągu całego czasu realizacji odbywają się wizyty terenowe w gospodarstwach hodowlanych, podczas których udzielane są specjalistyczne konsultacje.

Planowane działania

Każdy hodowca otrzyma także 25 kg mleka w proszku, które zostanie zastosowane dla młodych jagniąt jako zamiennik mleka matki. Wpłynie to na zwiększenie ilości zbieranego mleka oraz zapobiegnie bardzo niebezpiecznym chorobom wymion.

W ramach projektu odbędzie się 360 wizyt terenowych weterynarza i technika hodowli. Będą oni monitorowali zarówno stan zdrowia zwierząt, jak i postępujące zmiany w organizacji pracy.

Komponent edukacyjny projektu będzie skierowany do zarówno do hodowców, jak i pracowników spółdzielni produkcyjnej. Wiedza przekazywana będzie podczas szkoleń i warsztatów, wizyt na pokazowych farmach w różnych częściach regionu.

Projekt zakłada także poprawę jakości oferowanych produktów nabiałowych wytwarzanych przez spółdzielnie produkcyjną. W tym wprowadzona zostanie nowa technologia próżniowego pakowania produktów. Przeprowadzona zostanie również kampania promocyjna.

W ramach projektu zostaną pokryte inne wydatki związane z zakupem sprzętu, narzędzi, wynagrodzeniem personelu, szkoleniami, warsztatami, wizytami terenowymi i seminariami, udzielanym wsparciem i konsultacjami, prowadzeniem kampanii reklamowej oraz innymi kosztami administracyjnymi związanymi z projektem.

Projekt rozpoczął się w marcu 2011 roku. W jego realizację zaangażowana jest organizacja the Palestinian Livehood Cooperatives Union – jako lokalny partner projektu.