Wzmacnianie przedsiębiorczości spółdzielni rolniczych 2015

Wzmacnianie przedsiębiorczości spółdzielni rolniczych 2015

Realizowane działania, przy wykorzystaniu atutów pracy zbiorowej, pomogą spółdzielniom działać samowystarczalnie i uniezależnić się od pomocy donorów.

Status: zakończony

Termin realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2015

Wzmocnienie przedsiębiorczości spółdzielni rolniczych poprzez wdrożenie efektywnego modelu produkcyjno-marketingowego, Palestyna

Główne cele:

 • stworzenie pilotażowego, możliwego do powielenia w przyszłości modelu biznesowego ‘Cooperative to Cooperative’ (C to C) dla dystrybucji produktów spółdzielni rolniczych specjalizujących się w produkcji żywności, w spółdzielniach sprzedażowych oraz Spółdzielni Pracowniczej ARIJ,
 • Podniesienie potencjału spółdzielni rolniczych w zakresie zarządzania zbiorami, przetwórstwa, a także kontroli jakości, bezpieczeństwa żywieniowego, higieny, sortowania oraz pakowania i etykietowania produktów,
 • Zwiększenie ich umiejętności w prowadzeniu analizy kosztów, działań promocyjnych oraz pozyskiwania potencjalnych kanałów marketingowych, stworzenie sieci powiązań rynkowych między spółdzielniami produkcyjnymi, konsumenckimi, supermarketami oraz innymi kanałami sprzedaży w celu uzyskania wartości dodanej z ich wzajemnej współpracy,
 • zmiana spółdzielczego sposobu myślenia w kierunku od mało efektywnego biznesu do przedsiębiorstwa społecznego – innowacyjnej kombinacji pracy indywidualnej oraz zbiorowej, procentującej podniesieniem poziomu życia rodzin członków spółdzielni.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Niska funkcjonalność, brak siły przebicia oraz ograniczony wpływ na procesy gospodarcze, u których źródeł leżą głównie kulturowe uwarunkowania kraju, sprawiają, że ruch spółdzielczy Palestyny jest słaby i mało efektywny. Wytwarzane produkty rolne przeznaczane są na własne potrzeby, ewentualnie sprzedawane na bazarze i rzadko kiedy służą przynoszeniu dochodu, co w konsekwencji wpływa negatywnie na funkcjonowanie całej społeczności.

Obecnie w Palestynie działają 263 spółdzielnie rolnicze, z czego 238 na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz 25 w Strefie Gazy – większość znajduje się na obszarach wiejskich. W zależności od regionu i specyfiki specjalizują się one w hodowli bydła, drobiu i pszczelarstwie, uprawach i produkcji oliwy, jak również sprzedaży, udzielaniu pożyczek oraz świadczeniu usług dla sektora rolnego.

palestyna-2015_3

Zadaniem prowadzonego kolejny rok w Palestynie projektu będzie podniesienie jakości produkcji rolnej oraz stworzenie przynoszących zysk kanałów sprzedaży za sprawą utworzonego dla czterech spółdzielni rolniczych, 3 handlowych (w tym spółdzielnia pracownicza ARIJ) oraz 3 supermarketów pilotażowego Biznesowego Modelu Przedsiębiorczości.

Zaplanowane jest stworzenie między spółdzielniami sprzedażowymi i supermarketami powiązań opartych na marketingowej współpracy, sprzężone z ustanowieniem systemu cen uwzględniającego sprawiedliwą dystrybucję dochodu uczestników, określeniem strategii konkurencyjnej, promocją spółdzielczych wartości oraz ujednoliceniem marki, opakowań i promocji, co korzystnie wpłynie na wartość dodaną współpracy uczestników modelu, jakość oferowanych produktów i ogólnie bezpieczeństwo żywieniowe Palestyny.

Realizowane działania, przy wykorzystaniu atutów pracy zbiorowej, pomogą spółdzielniom działać samowystarczalnie i uniezależnić się od pomocy donorów.

Odbiorcy:

 • 4 wyselekcjonowane spółdzielnie rolnicze (ok. 160 członków),
 • 3 spółdzielnie sprzedażowe (ok 150 członków),
 • 3 supermarkety uczestniczące w Modelu – nauczą się dobrych wzajemnych powiązań i nowoczesnego promowania produktów,
 • Rodziny członków spółdzielni, odpowiednio ok. 800 i 750 osób (przy założeniu 5 osób w rodzinie),
 • Sektor spółdzielczości rolnej w Palestynie ­263 spółdzielnie x około 50 członków=1450 członków wraz z rodzinami, który otrzyma, a być może przejmie, pozytywny wzorzec funkcjonowania,
 • Konsumenci – otrzymają lepszej jakości, produkowane oraz przechowywane z zachowaniem zasad ekonomii oraz higieny produkty ­(3 mln osób, cudzoziemcy i turyści),
 • Powiązane tematycznie instytucje (Ministerstwo Palestyny, PARC, Oxfam) i NGO ­ zapoznając się z przebiegiem i efektami eksperymentu, otrzymają wzorce i pozytywne przykłady współpracy biznesowej między spółdzielniami, możliwe do przeniesienia i replikacji w innych grupach sprzedażowo­-producenckich.

Obszar realizacji:

Zachodni Brzeg Jordanu – różne szerokości geograficzne – 4 spółdzielnie rolnicze produkujące żywność (w tym Spółdzielnia Kobiet Al-Jalama), 3 spółdzielnie handlowe, 3 duże supermarkety, spółdzielnia pracownicza ARIJ,

915 570 PLN, Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polskapomoclogostrona2014