PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

Archiwum: październik 2022

PCPM trains medics in Palestine. We will extreriorize candidates for instructors soon

Polish Center for International Aid has been acting in Palestine for years now. Within the Palestinian Advanced Trauma Life Support course's framework, we train medics, who will be a training staff's cornerstone in instructing future medical practitioners in Palestine. One of the most common injuries is gunshot wounds, so having a qualified and capable medical staff.

PCPM szkoli medyków w Palestynie. Wkrótce wyłonimy kandydatów na instruktorów

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od lat działa i pomaga w Palestynie. W ramach kursów Palestinian Advanced Trauma Life Support szkolimy służby medyczne, które w przyszłości będą trzonem kadry szkolących kolejnych medyków w Palestynie. W miejscu gdzie jednym z częstszych urazów są rany postrzałowe, bardzo ważne jest posiadać zdolne i kompetentne kadry medyczne.

PCPM train Kenyan firefighters. The only such project in Eastern Africa created by Poland

The Polish Center for International Aid trains and equips firefighters in Kenya. Recently, we drilled 21 people in first aid, and the trainees applied the received knowledge in a real-time event. When the first training stage ended, there was an accident between a mother with a child.

PCPM szkoli kenijskich strażaków. To największy polski projekt we wschodniej Afryce

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od wielu lat szkoli i doposaża strażaków i strażaczki w Kenii. Ostatnim czasie przeszkoliliśmy 21 osób z zakresu pierwszej pomocy, które zostały niemal błyskawicznie przetestowane podczas prawdziwego zdarzenia. Gdyż nieopodal centrum szkoleniowego, gdzie zakończono pierwszą turę kursów, doszło do potrącenia matki z dzieckiem.

Regular humanitarian aid deliveries to Ukraine. PCPM gets to where help is needed

In Lutsk, 300 families who had to flee the war-stricken east of Ukraine have just received aid from the Polish Center for International Aid Foundation, thanks to the support from the U.S.-based CARE organization. Regular missile alerts hindered the delivery and distribution of goods. Despite the circumstances, the foundation's volunteers and staff provided hygiene products and food.

Regularne transporty pomocy humanitarnej do Ukrainy. PCPM dociera tam, gdzie potrzebna jest pomoc

W Łucku 300 rodzin, które musiały uciekać z ogarniętego wojną wschodu Ukrainy otrzymało właśnie pomoc od Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej dzięki wsparciu amerykańskiej organizacji CARE. Wolontariusze i pracownicy Fundacji dostarczyli środki higieniczne i żywność, ale dystrybucję tej pomocy utrudniały regularne alarmy przeciwrakietowe.

Wizyta studyjna irackich samorządowców w Polsce

W pierwszej połowie października urzędnicy samorządowi z irackiego Kurdystanu i północnej części Iraku mieli szansę wymiany doświadczeń z samorządowcami z Lublina. Spotkali się w Polsce podczas wizyty studyjnej organizowanej przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w porozumieniu z Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin i MPWiK, dzięki wsparciu z unijnego projektu MASAR („Maintaining Strength and Resilience for Local Government”).

Iraqi governors pay a study visit to Poland

In the first half of October, governors from Iraqi Kurdistan and Northern Iraq could exchange experiences with Lublin and Warsaw governors. They met in Poland while a study visit organized by the Polish Center for International Aid Foundation in partnership with the authorities of the City of Lublin International Cooperation Center and MPWiK. The initiative was funded by the EU from the MASAR (Maintaining Strength and Resilience for Local Governments) project.