PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Ocena obiektów infrastruktury przedszkolnej i wsparcie gotowości instytucji 2018-2019

Dlaczego Gruzja potrzebuje pomocy polskich ekspertów od zarządzania kryzysowego? Co PCPM robi na Kaukazie?

 

Tytuł projektu: Ocena obiektów infrastruktury przedszkolnej i wsparcie gotowości instytucji gruzińskich na katastrofy naturalne i pożary
Czas realizacji: kwiecień 2018 – grudzień 2019
Kwota dofinansowania na rok 2018: 630 990 zł Polska Pomoc
Miejsce realizacji: Gruzja – Duszeti, Tianeti, Kazbegi, Gardabani, Mccheta

Główne cele:

– ocena kondycji gruzińskich przedszkoli pod kątem bezpieczeństwa w wypadku zagrożeń naturalnych;
– zapewnienie dzieciom możliwości rozwoju w bezpiecznych warunkach;
– pomoc w stworzeniu i przestrzeganiu brakujących standardów bezpieczeństwa w Gruzji;
– ograniczenie ryzyka katastrof naturalnych.

Ocena bezpieczeństwa w przedszkolach

Gruzińscy inżynierowie – uczestnicy szkoleń przeprowadzonych przez polskich ekspertów – przeprowadzili ocenę infrastruktury 84 przedszkoli z 5 gruzińskich municypalitetów pod kątem bezpieczeństwa od zagrożeń naturalnych: wichur, osuwisk, powodzi, lawin i pożarów. Ocena ta odbyła się przy logistycznym wsparciu partnera – organizacji Civitas Georgica oraz przy merytorycznym wsparciu specjalistów z Polski.

Przygotowanie rekomendacji

Kolejnym etapem prac jest przygotowanie przez inżynierów rekomendacji na podstawie zebranych informacji. Będą to propozycje rozwiązań dotyczące zarówno usprawnienia technicznej kondycji obiektów, jak pomysły ulepszeń organizacyjnych, np. usprawnienia dróg ewakuacji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Te rekomendacje zostaną sprawdzone przez ekspertów PCPM. Wyniki pracy terenowej inżynierów wraz z rekomendacjami zostaną przekazane do dyskusji grupie polskich i gruzińskich ekspertów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa przedszkoli. Dalsze prace nad wdrożeniem proponowanych rozwiązań będą prowadzone wraz z przedstawicielami municypalitetów (jednostka administracyjna Gruzji) i odpowiednich ministerstw, międzynarodowymi oraz gruzińskimi organizacjami. Ponadto, do raportu zostaną dołączone wyniki oceny ryzyk naturalnych występujących na obszarze (w tym mapy stref zalewowych pobliskich rzek), na którym są zlokalizowane 84 przedszkola. Te prace zostaną wykonane przez geologów i hydrologów z gruzińskiej Narodowej Agencji Środowiska.

Wyposażenie przedszkoli

Wybrane przedszkola wyposażymy w czujniki dymu i sporządzimy plany ewakuacji, które zostaną zawieszone na korytarzach tych placówek. W kolejnym roku zakupimy podstawowy sprzęt ochrony przeciwpożarowej czyli gaśnice, łopaty etc. Pracownicy i rodzice zostaną przeszkoleni tak, aby potrafili korzystać z otrzymanego wyposażenia

Szkolenie pracowników przedszkoli i rodziców

Nasza ewaluacja pokazała, że poziom wiedzy gruzińskich pracowników przedszkoli w zakresie bezpieczeństwa jest niski, a także wykazała brak istnienia stosownych materiałów na ten temat w języku gruzińskim. W związku z tym w 2019 roku przygotujemy i przeprowadzimy szkolenia dla nauczycieli i administratorów przedszkoli zlokalizowanych w 5 municypalitetach. Zdobędą oni umiejętności w zakresie ewakuacji, stosowania sprzętu bezpieczeństwa i zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Przeszkoleni pedagodzy przygotują z kolei odpowiednie warsztaty dla rodziców w swoich placówkach.

Multisektorowa grupa ekspertów i konferencja

W 2018 roku zostanie założona Multisektorowa Grupa Ekspertów, w której zasiądą polscy i gruzińscy specjaliści ds. bezpieczeństwa, przedstawiciele odpowiednich ministerstw i organizacji: polskich, gruzińskich i międzynarodowych. Ich zadaniem będzie wypracowanie standardów bezpieczeństwa w przedszkolach od katastrof naturalnych i pożarów, które zostaną zaprezentowane władzom gruzińskim w takiej formie, aby mogły zostać włączone do nowopowstającego prawodawstwa gruzińskiego w zakresie DRR (Disaster Risk Reduction). Ostateczne propozycje uzupełnień standardów bezpieczeństwa zaprezentujemy na finalnej konferencji w Tbilisi.