Ocena obiektów infrastruktury przedszkolnej i wsparcie gotowości instytucji 2018-2019

Ocena obiektów infrastruktury przedszkolnej i wsparcie gotowości instytucji 2018-2019

Dlaczego Gruzja potrzebuje pomocy polskich ekspertów od zarządzania kryzysowego? Co PCPM robi na Kaukazie?

Tytuł projektu: Ocena obiektów infrastruktury przedszkolnej i wsparcie gotowości instytucji gruzińskich na katastrofy naturalne i pożary
Czas realizacji: kwiecień 2018 – grudzień 2019
Kwota dofinansowania na rok 2019: 656 260,00 zł Polska Pomoc
Miejsce realizacji: Gruzja – Duszeti, Tianeti, Kazbegi, Gardabani, Mccheta, Keda, Chulo, Szuachewi

Główne cele:

– ocena kondycji gruzińskich przedszkoli pod kątem bezpieczeństwa w wypadku zagrożeń naturalnych;
– zapewnienie dzieciom możliwości rozwoju w bezpiecznych warunkach;
– pomoc w stworzeniu i przestrzeganiu brakujących standardów bezpieczeństwa w Gruzji;
– ograniczenie ryzyka katastrof naturalnych.

Ocena bezpieczeństwa w przedszkolach

Gruzińscy inżynierowie – uczestnicy szkoleń przeprowadzonych przez polskich ekspertów – przeprowadzili ocenę infrastruktury 128 przedszkoli z 8 gruzińskich municypalitetów pod kątem bezpieczeństwa od zagrożeń naturalnych: wichur, osuwisk, powodzi, lawin i pożarów. Ocena ta odbyła się przy logistycznym wsparciu partnera – organizacji Civitas Georgica oraz przy merytorycznym wsparciu specjalistów z Polski.

Przygotowanie rekomendacji

Kolejnym etapem prac było przygotowanie przez inżynierów rekomendacji na podstawie zebranych informacji. Są to propozycje rozwiązań dotyczące zarówno usprawnienia technicznej kondycji obiektów, jak i pomysły ulepszeń organizacyjnych, np. usprawnienia dróg ewakuacji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Te rekomendacje zostały sprawdzone przez ekspertów PCPM. Wyniki pracy terenowej inżynierów wraz z rekomendacjami przekazano do dyskusji grupie polskich i gruzińskich ekspertów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa przedszkoli. Dalsze prace nad wdrożeniem proponowanych rozwiązań są prowadzone wraz z przedstawicielami municypalitetów (jednostka administracyjna Gruzji) i odpowiednich ministerstw, międzynarodowymi oraz gruzińskimi organizacjami. Ponadto, do raportu dołączono wyniki oceny ryzyk naturalnych występujących na obszarze (w tym mapy stref zalewowych pobliskich rzek), na którym są zlokalizowane przedszkola. Te prace wykonali geolodzy i hydrolodzy z gruzińskiej Narodowej Agencji Środowiska.

Wyposażenie przedszkoli

Wybrane przedszkola wyposażyliśmy już w czujniki dymu. W tym roku zakupimy podstawowy sprzęt ochrony przeciwpożarowej czyli gaśnice, koce gaśnicze, znaki ewakuacyjne etc. Pracownicy i rodzice zostaną przeszkoleni tak, aby potrafili korzystać z otrzymanego wyposażenia

Szkolenie pracowników przedszkoli i rodziców

Nasza ewaluacja pokazała, że poziom wiedzy gruzińskich pracowników przedszkoli w zakresie bezpieczeństwa jest niski, a także wykazała brak istnienia stosownych materiałów na ten temat w języku gruzińskim. W związku z tym w tym roku przygotujemy i przeprowadzimy szkolenia dla nauczycieli i administratorów przedszkoli zlokalizowanych w 8 municypalitetach. W każdym z nich przeszkolonych zostanie około 20 osób. Zdobędą oni umiejętności w zakresie ewakuacji, stosowania sprzętu bezpieczeństwa i zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Przeszkoleni pedagodzy przygotują z kolei odpowiednie warsztaty dla rodziców w swoich placówkach.

Międzysektorowa grupa ekspertów

W 2018 roku założona została Międzysektrorowa Grupa Ekspertów, w której zasiadają polscy i gruzińscy specjaliści ds. bezpieczeństwa, przedstawiciele odpowiednich ministerstw i organizacji: polskich, gruzińskich i międzynarodowych. Ich zadaniem jest wypracowanie standardów bezpieczeństwa w przedszkolach od katastrof naturalnych i pożarów, które zostaną zaprezentowane władzom gruzińskim w takiej formie, aby mogły zostać włączone do nowopowstającego prawodawstwa gruzińskiego w zakresie DRR (Disaster Risk Reduction). Regulacja Ministerstwa Gospodarki, której proces tworzenia aktywnie wspieramy, ostatecznie trafi na biurko premiera Gruzji. Będzie obowiązkowym dokumentem, obowiązującym przy budowie nowych przedszkoli od 2020 roku.

Końcowa konferencja w Tbilisi

Ostatnim działaniem projektu jest organizacja końcowej konferencji w Tbilisi, na której zostaną zaprezentowane ostateczne propozycje uzupełnień standardów bezpieczeństwa i infrastruktury przedszkoli, której uczestnikami będą polscy i gruzińscy eksperci, wyżej wspomniana grupa ekspercka, przedstawiciele municypalitetów i władz centralnych (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji w tym Agencja Rozwoju Infrastruktury Edukacyjnej), przedstawiciele gruzińskiej Narodowej Agencji Środowiska, przedstawiciele międzynarodowych i gruzińskich organizacji, które aktywnie wspierają zmiany, a także przedstawiciele gruzińskich i polskich mediów oraz Ambasady RP w Gruzji. Na konferencji zostaną przedyskutowane kierunki dalszego rozwoju oraz wpływ wypracowanych propozycji na prawodawstwo gruzińskie.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Polska Pomoc