Badacz_ka społeczny_a z językiem ukraińskim

Badacz_ka społeczny_a z językiem ukraińskim

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poszukuje badacza lub badaczki z językiem ukraińskim i doświadczeniem w badaniach jakościowych, który/a podjąłby/podjęłaby się przeprowadzenia badań terenowych na temat efektywnych strategii poszukiwania pracy przez osoby uchodźcze z Ukrainy w czterech województwach, obejmujących:

 • województwo śląskie
 • województwo małopolskie
 • województwo wielkopolskie
 • województwo podlaskie

Badanie związane jest z programem wsparcia humanitarnego i zawodowego skierowanym do tej grupy, realizowanym przez PCPM we współpracy z Norwegian Refugee Council (NRC).

Badacz_ka będzie pracował_a pod kierunkiem koordynatorki MEAL PCPM.

Charakter badania

Badanie powinno skupiać się na bezpośrednim celu projektu, jakim jest wsparcie potrzebujących osób uchodźczych z Ukrainy w znalezieniu pracy w wyżej wymienionych regionach. Badanie powinno w szczególności:

 • wesprzeć zespół projektowy w identyfikacji kwalifikacji pożądanych na rynkach pracy w wymienionych regionach, a jednocześnie możliwych do zdobycia przez osoby, których znajomość polskiego może nie być płynna i które w większości nie mają wyższego wykształcenia;
 • zidentyfikować główne ryzyka społeczno-ekonomiczne, na jakie narażeni są pracownicy i pracowniczki z Ukrainy (np. praca niezalegalizowana, wynagrodzenie poniżej rynkowego, nadużycia kodeksu pracy, narażenie na dyskryminację lub przemoc)
 • zarekomendować potencjalnie najefektywniejsze sposoby kojarzenia firm poszukujących pracowników z osobami poszukującymi pracy (rekrutującymi się z grupy docelowej).

Z uwagi na dostępność obszernej literatury przedmiotu, oczekujemy również, że badanie poprzedzi jej uważna analiza.

Zakres badania zostanie opracowany wspólnie przez badacza_kę oraz koordynatorkę MEAL. Zadaniem badacza_ki nie będzie jego samodzielne ustalenie, ale wkład w dyskusję nad ustaleniem pożądanych i wykonalnych ram badania.

Sugerowane metody i techniki badawcze, w tym dobór uczestników badania:

 • wywiady grupowe (FGI) z osobami uchodźczymi (co najmniej jeden wywiad grupowy w każdym z regionów – łącznie 4)
 • wywiady indywidualne z pracodawcami lub pośrednikami pracy w każdym z regionów (co najmniej 3 wywiady indywidualne w każdym z regionów – łącznie 12)
 • wywiady indywidualne z przedstawicielami pozarządowych organizacji ukraińskich (min. 2 wywiady, mogą być online) i kierowcami busów kursujących pomiędzy Polską a Ukrainą (co najmniej 2 wywiady).

PCPM oferuje wsparcie w rekrutacji badanych do wywiadów grupowych, w pozostałych przypadkach badacz_ka samodzielnie odpowiada za umówienie wywiadów.

Oczekiwane rezultaty:

 • nagrania i transkrypcje wywiadów
 • uczestnictwo w cotygodniowych zebraniach poświęconych postępowi badania
 • skrócony raport z badania we wspólnie ustalonej formie
 • udział w pracach przygotowawczych zespołu projektowego związanych z wdrożeniem działań wspierających aktywność ekonomiczną

Czas na wykonanie zadania: 6 tygodni

 Oczekiwania wobec kandydata/ki:

 • Ukończone studia co najmniej I stopnia w dziedzinie socjologii, antropologii, etnologii, ekonomii lub w innej pokrewnej dziedzinie
 • Uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie badawczym realizowanym w społeczności ukraińskiej w Polsce
 • Biegła znajomość języków ukraińskiego i polskiego
 • Uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie badawczym skupionym na kwestiach zatrudnienia, aktywizacji zawodowej lub pokrewnej tematyce
 • Przynajmniej podstawowa wiedza na temat prowadzonych przez organizacje pozarządowe działań skierowanych do osób uchodźczych w Polsce, zwłaszcza do osób z Ukrainy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność sprawnego analizowania danych społecznych i jasnego formułowania wniosków z badania
 • Ogólna orientacja w badaniach społecznych o tematyce migracyjnej będzie atutem

Co oferujemy:

 • Umowa zlecenie albo kontrakt B2B (do wyboru) na okres 6 tygodni
 • Praca w doświadczonym zespole przy realizacji międzynarodowego projektu pomocowego
 • Wynagrodzenie: 20 tys. brutto (koszt całkowity, uwzględniający wszystkie koszty przedsiębiorcy lub pracodawcy oraz koszty realizacji zlecenia – transport, noclegi, diety)
 • Przewidywany okres rozpoczęcia: 17 lipca 2024

Jak składać aplikacje?

Prosimy o przesłanie CV do 12.07.2024 r. na adres e-mail: [email protected]  z dopiskiem „Badacz_ka społeczny_a z językiem ukraińskim”.

Zastrzegamy możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przejdą do kolejnego etapu rekrutacji. Zakończenie rekrutacji planowane jest do 16.07.2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, ul. Sarmacka 14/15, 02-972 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji”. Informujemy, że kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.