Pomoc rozwojowa i humanitarna

Pomoc rozwojowa i humanitarna

Pomoc rozwojowa stawia sobie za cel udzielenie wsparcia krajom rozwijającym się w osiągnięciu wyższego poziomu ekonomicznego i społecznego. Pomoc humanitarna to ratowanie oraz ochrona życia w czasie katastrof i klęsk naturalnych lub spowodowanych przez działania człowieka. Jest przekazywana krajom ogarniętym przez konflikty zbrojne, dotkniętym masowymi migracjami, klęskami żywiołowymi oraz anomaliami pogodowymi.

Udzielanie koniecznej pomocy i wsparcia ludziom narażonym na długotrwałe kryzysy to główny cel pomocy humanitarnej. Ponadto są to: przeprowadzanie krótkoterminowych prac związanych z odbudową i rekonstrukcją infrastruktury oraz sprzętu, pokonywanie trudności związanych z konsekwencjami migracji ludności (uchodźcy, przesiedleńcy i repatrianci) oraz działania na rzecz zapobiegania katastrofom i ograniczania ich skutków.

Ogrom potrzeb i ich różnorodność stanowi niesamowite wyzwanie. Jednak pomoc poszkodowanym w kryzysach humanitarnych jest jednym z podstawowych odruchów i oznaką człowieczeństwa.

Koncentrujemy się przede wszystkim na uchodźcach i przesiedleńcach wewnętrznych, a także na odbudowie i stabilizacji krajów po zakończeniu konfliktu.

 1. Zapewnienie schronienia w sytuacjach awaryjnych w obozach, poza obozami, a także w miastach. Zapewniamy schronienia dla uchodźców poprzez wsparcie ich finansowo w opłacaniu czynszu (w Libanie i na Ukrainie), poprawę warunków życia w obozach dla uchodźców (Arsal, Liban) i w środowisku miejskim (Bejrut, Liban).
 2. Tymczasowe schronienie. PCPM po trzęsieniu ziemi w Nepalu w 2015 roku zbudował tymczasowe schronienia w dwóch wioskach oraz  dostarczył 500 tymczasowych domów IKEA dla uchodźców wewnętrznych w regionie Mosulu w Iraku.
 3. Pomoc finansowa – PCPM zapewnia warunkowe wsparcie pieniężne na:
  • opłatę czynszu za wynajem lub inne schronienie (Cash for Rent w Libanie i na Ukrainie),
  • pomoc na zimę (zakup opału, odzieży).
  oraz bezwarunkowe wsparcie pieniężne zgodnie z lokalnymi wytycznymi pomocy finansowej (Liban).
 4. Prace publiczne i zatrudnienie – PCPM wspiera osoby dotknięte konfliktami i kryzysami humanitarnymi poprzez kreowanie dla nich nowych miejsc pracy i tym samym pozwolenie im na uniezależnienie się od pomocy humanitarnej (program Cash for Work w Libanie)
 5. Wsparcie socjalne. PCPM prowadzi klinikę stacjonarną i mobilną, a także centrum edukacji dla syryjskich uchodźców w Libanie.
 6. Poprawa jakości usług publicznych. PCPM wsparło szkoły przyjmujące uchodźców wewnętrznych we wschodniej Ukrainie oraz  wybudowało tymczasowe kliniki w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego Bidi Bidi w Ugandzie, a także zapewniliśmy zakwaterowanie personelowi medycznemu.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi następujące działania w zakresie pomocy humanitarnej:

W poprzednich latach udzieliliśmy także:

PCPM jest sygnatariuszem Kodeksu postępowania w sytuacjach kryzysowych Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Półksiężyca oraz organizacji pozarządowych. W naszych projektach pomocowych działamy zgodnie z zasadą humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i poszanowania niepodległości. Lista organizacji, które podpisały Kodeks znajduje się tutaj.

O ile pomoc humanitarna ma na celu zapobieganie śmierci i cierpieniu ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, pomoc rozwojowa stawia sobie za cel udzielenie wsparcia krajom rozwijającym się w osiągnięciu wyższego poziomu rozwoju ekonomicznego i społecznego. Fundacja PCPM prowadzi projekty pomocy rozwojowej nieprzerwanie od 2007 roku.

W naszych działaniach skupiamy się głównie na wsparciu ekonomicznego rozwoju i kreowaniu nowych miejsc pracy w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki.

 1. Ograniczenie ryzyka katastrof i budowanie zdolności służb ratowniczych. Od 2014 roku, dzięki dofinansowaniu programu Polska Pomoc, PCPM wdrożyło największy w Kenii program szkoleń straży pożarnej, z którego skorzystało ponad 40%  kenijskich strażaków i ułatwiło tworzenie służb ratowniczych w kilku okręgach tego kraju. Obecnie PCPM tworzy Centralny Ośrodek Szkolenia Strażackiego, który mieści się na peryferiach Nairobi. Będą tam szklić się zarówno strażacy z Kenii, jak innych krajów Afryki Wschodniej. PCPM planuje wyprodukować pierwszy w Kenii samochód strażacki produkowany, który może być wzorem dla ratowniczych pojazdów w tym regionie. W ośmiu miastach Etiopii, Sudanie Południowym i Libanie wdrożyliśmy programy szkoleniowe straży pożarnej i pogotowia. W Gruzji PCPM przeszkoliło samorządy lokalne w zarządzaniu katastrofami i zainstalowało systemy wczesnego ostrzegania przed powodzią.
 2. Energia słoneczna i wodna. PCPM dostarczyło oświetlenie słoneczne do ponad 500 wiejskich szkół (300 000 dzieci) w południowej Etiopii i opracowało projekty dla kilku małych i średnich elektrowni słonecznych i sieci elektrycznych. PCPM przygotowuje obecnie budowę zapory wodnej w obozie dla uchodźców Bidi Bidi w Ugandzie.

 3. Społeczne/niedrogie mieszkania. We współpracy z Bankiem Światowym, PCPM realizował projekt mieszkaniowy finansowany przez rząd polski w Burkina Faso, który dotyczy dotkliwego niedoboru domów dla najbiedniejszych rodzin, a także zapewnia szkolenia w zakresie murowania, tworząc tym samym miejsca pracy. Niskokosztowa budowa domów, szkół i spichlerzy jest ważnym elementem rozwiązywania podstawowych przyczyn ruchów migracyjnych i może zostać rozszerzona do Nigru i Mali.
 4. Wsparcie dla rolnictwa i spółdzielni w Libanie, Palestynie i Kenii. PCPM koncentruje się na wsparciu przetwarzania żywności i szkoleniach w zakresie marketingu w celu zwiększenia wartości dodanej produkcji rolnej i dochodów rolników. PCPM ułatwia ekspertyzę produktów spożywczych z Palestyny ​​i Libanu na rynek UE. W Palestynie pilotujemy nowe technologie oszczędzania wody, w tym ulepszone oczyszczanie ścieków.

 5. Strefy przemysłowe. PCPM współpracuje z UNDP i innymi agencjami ONZ w Kenii w nadchodzącym projekcie, w ramach którego powstanie kilka małych i średnich stref przemysłowych, które przyniosą korzyści przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Rozwój terenów zielonych obejmowałby działki przemysłowe, sieć wodno-kanalizacyjną, dostęp do dróg, a także stację straży pożarnej i podstawowe usługi społeczne (zdrowie, edukacja).