PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Liban: skutki konfliktu w Syrii

Działania na rzecz wzmocnienia zdolności władz lokalnych w Libanie w radzeniu sobie z demograficznymi skutkami konfliktu w Syrii

 

Tytuł projektu: MASAR – MAINTAINING STRENGTH AND RESILIENCE FOR LOCAL GOVERNMENTS IN IRAQ AND LEBANON

Status: w realizacji
Termin realizacji: 19 grudnia 2018 – 19 grudnia 2021
Miejsce: region Akkar, Liban
Donor: Komisja Europejska

Wprowadzenie

Począwszy od wybuchu konfliktu w Syrii w 2012 r. do dnia dzisiejszego, liczba mieszkańców wielu libańskich miejscowości w pobliżu północnej granicy z Syrią wzrosła dwukrotnie, zamieniając się w tętniące życiem obozy dla uchodźców. Wg raportu ONZ z 2019 r. 1 Liban ma największą koncentrację uchodźców per capita na świecie a rząd Libanu szacuje, że kraj gości ok. 1,5 miliona Syryjczyków. Uchodźcy, którzy mieli być tymczasowymi gośćmi, stali się stałym elementem społeczeństwa, a na uchodźstwie urodziły się już ich dzieci, które obecnie często są w wieku szkolnym i nigdy nie widziały swojej ojczyzny. Otwartym pozostaje kiedy i czy w ogóle ją zobaczą.

Opis projektu

Projekt MASAR jest wdrażany w Iraku i Libanie. Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności władz lokalnych w radzeniu sobie ze skutkami demograficznymi szeroko rozumianego konfliktu w Syrii.

W Libanie PCPM wdraża projekt w regionie Akkar, który najbardziej odczuwa napływ dużych grup uchodźców. Uchodźcy korzystają z dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, elektryczności, szkół, szpitali i innej infrastruktury zastanej na miejscu. Ta infrastruktura nie była planowana na tyle osób, ilu teraz jest zmuszona służyć. W rezultacie jest przeciążona i często nie wszystkie jej elementy funkcjonują sprawnie. Trwałym rozwiązaniem problemu nie jest wybudowanie lub rozbudowa szkoły, czy też dowożenie przez kilka miesięcy wody pitnej. Kluczem jest pomoc lokalnym władzom w dostosowaniu infrastruktury i systemu zarządzania w gminach, tak aby odpowiadała na potrzeby wszystkich mieszkańców także tych napływowych. Na początku kryzysu takie podejście z reguły nie jest możliwe, trzeba działać szybko i po prostu dostarczyć chroniącą życie pomoc potrzebującym. Z czasem jednak pomoc humanitarna powinna przekształcić się w pomoc rozwojową. Projekt MASAR ma właśnie na celu takie przekształcenie usprawnić.

Działania

Projekt ma za zadanie wspierać istniejące instytucje publiczne w regionie Akkar tak, aby były one w stanie sprostać nowym wyzwaniom związanym z przeciążeniem infrastruktury lokalnej. W projekcie dużą rolę odgrywają eksperci odpowiedzialni za techniczne wsparcie lokalnych władz poprzez warsztaty, szkolenia, doradztwo, i inne działania związane z trzema głównymi komponentami projektu, tj.:

1. Planowanie przestrzenne

W dzisiejszym świecie dobrej jakości mapy i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do analizy danych przestrzennych to podstawa przy
podejmowaniu dobrych decyzji na poziomie lokalnym. Fundacja PCPM zapewnia siedmiu gminom dystryktu Sheikhan dobrej jakości zdjęcia
satelitarne ich terenów, dostęp do specjalistycznego oprogramowania oraz kompleksowe szkolenia z zakresu jego obsługi.

2. Pilotażowe projekty komunalne w gminach

3. Budowanie potencjału inwestycyjnego

Przykładowe działania planowane w regionie Akkar w ramach projektu MASAR:
● gromadzenie, mapowanie i zarządzanie danymi przestrzennymi;
● opracowanie długoletnich strategii rozwoju lokalnego;
● prowadzenie konsultacji społecznych;
● przygotowywanie dokumentów do realizacji inwestycji (studium wykonalności etc.);
● przeprowadzenie szkoleń, stworzenie grup roboczych, sesji informacyjnych;
● wdrożenie projektów pilotażowych w celu poprawy świadczenia usług zgodnie z planem scenariusza przestrzennego i wizją rozwoju terytorialnego.

Projekt MASAR jest finansowany z Regionalnego Funduszu UE powstałego w odpowiedzi na kryzys w Syrii. Projekt jest wdrażany w ramach konsorcjum we współpracy z Związkiem Gmin Holenderskich (VNG I), Związkiem Gmin Duńskich (KL) oraz Katalońską Agencją Rozwojową (ACCD).