Edukacja 2012

Edukacja 2012

W związku z pogarszającymi się wynikami testów przeprowadzonych wśród uczniów drugiej i trzeciej klasy szkoły podstawowej konieczna jest poprawa umiejętności czytania i rozumienia tekstu. W regionie Oromia, tylko 25% uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej rozumie tekst, który przeczytali.

Status: zakończony

Termin realizacji: 15 sierpnia – 31 grudnia 2012

Wyrównanie szans edukacyjnych na dotkniętych suszą obszarach południowej Etiopii

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2012 w wysokości 294 299 zł.

Cele projektu

  1. Poprawa umiejętności czytania i rozumienia tekstu wśród dzieci najmłodszych klas szkoły podstawowej (klasy 1-4);
  2. Zahamowanie opuszczania przez dzieci zajęć szkolnych ze względu na brak wody pitnej w szkołach;
  3. Zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów opuszczających szkołę podstawową oraz przekazanie im umiejętności potrzebnych do prowadzenia hodowli i gospodarki rolnej w warunkach ponawiających się suszy.

Wprowadzenie i opis potrzeb

W związku z pogarszającymi się wynikami testów przeprowadzonych wśród uczniów drugiej i trzeciej klasy szkoły podstawowej konieczna jest poprawa umiejętności czytania i rozumienia tekstu. W regionie Oromia, tylko 25% uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej rozumie tekst, który przeczytali. Poziom ten jest nadal bardzo niski w klasie trzeciej, gdzie tylko 44% dzieci rozumie przeczytany tekst (wobec 87%, który rozumie go ze słuchu). Ponad 80% dzieci (w regionie Oromia i innych regionach Etiopii) nie czyta wystarczająco szybko. Jak dowodzą tego badania przeprowadzone w wielu regionach Etiopii, umiejętność czytania jest podstawą do zdobywania przez dziecko jakiejkolwiek wiedzy szkolnej.

Drugim problemem jest trudność z przeczytaniem poszczególnych wyrazów. Badania przeprowadzone przez partnera PCPM w 18 szkołach regionu pokazują, że aż 62% uczniów drugiej klasy nie potrafi w minutę przeczytać ani jednego słowa, 25,5% – czyta od 1 do 29 słów na minutę, zaś 13% od 30 do 59 słów na minutę. Żadne z przebadanych dzieci z klasy drugiej nie spełnia wymogu edukacyjnego – czytania minimum 60 słów na minutę. Wyniki te nie są lepsze w klasie trzeciej, gdzie tylko 1,7% dzieci spełnia wymóg edukacyjny – czytania minimum 60 słów na minutę. Ten sam raport stwierdza, że:

„niewystarczająca umiejętność czytania i rozumienia tekstu dzieci (…) jest też spowodowana brakiem książek (innych niż podręczniki) zarówno w szkołach, jak i w domach, (…) brakiem wydzielonego czasu na czytanie podczas godzin szkolnych i brakiem wsparcia dla dzieci ze strony ich rodzin w czytaniu i odrabianiu lekcji”

Drugim z czynników, który wpływa na niskie wyniki w nauczaniu dzieci jest częste opuszczanie przez nie lekcji ze względu na brak wody pitnej w szkołach oraz brak pożywienia – możliwości zjedzenia posiłku podczas godzin lekcyjnych. Problemy te zwiększyły się znacznie podczas panującej obecnie suszy, która spowodowała ogromne straty w rolnictwie i hodowli, a przez to zmniejszyła zasób żywności, wystarczającej do wyżywienia każdej rodziny. Projekt ten przyczyni się do rozwiązania problemu wody pitnej w szkołach poprzez instalację systemu zbierania i magazynowania wody deszczowej. Woda taka, po odpowiednim przefiltrowaniu (filtry są uwzględnione w ramach projektu), nadaje się do spożycia przez dzieci.

Komponent edukacji zawodowej wynika nie tylko z ponawiającej się w tym regionie Etiopii suszy, która wymaga dobrego rozumienia procesów pustynnienia i wpływu rolnictwa i hodowli na środowisko, lecz także fakt, że zdecydowana większość dzieci kończy naukę na ósmej klasie szkoły podstawowej. Dlatego też przewidziane są zajęcia z zakresu prowadzenia zrównoważonej (proekologicznej) gospodarki rolnej dla dzieci klas 7-8.

Odbiorcy projektu

Ostatecznym beneficjentem projektu będzie 5000 dzieci, uczęszczających do 14 szkół w czterech dystryktach południowej części stanu Oromia. Dane na temat liczby uczniów w szkołach wybranych do realizacji projektu znajdują się w szczegółowym opisie projektu. Na liczbę tą składają się: – 1400 dzieci, które będą regularnie korzystać z czytelni dla najmłodszych; – 3500 dzieci, które będą korzystać z wody pitnej zebranej w zbiornikach na deszczówkę; – 350 dzieci, które ukończą do grudnia 2012 roku zajęcia z zakresu zrównoważonego gospodarowania pastwiskami i gruntami rolnymi.

Obszar realizacji projektu

Projekt PCPM wpisuje się w międzynarodowe działania z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy. Projekt będzie zrealizowany w pięciu dystryktach, położonych w dwóch, graniczących ze sobą powiatach:

Powiat Guji:

  1. Dystrykt Adola – 3 szkoły (1201 uczniów),
  2. Dystrykt GoroDola – 3 szkoły (1128 uczniów).

Powiat Borena:

  1. Dystrykt Moyale – 5 szkół (1810 uczniów),
  2. Dystrykt Dillo – 3 szkoły (861 uczniów).

Zarówno dystrykt Moyale, jak i Dillo graniczą od południa z terytorium Kenii i, podobnie jak obszary północnej Kenii, są szczególnie dotknięte skutkami obecnej suszy.

Szkoły, w których będzie realizowany projekt, są położone na terenach wiejskich. Działania z zakresu czytelnictwa (czytelnie szkolne) będą realizowane we wszystkich 14 szkołach w czterech dystryktach: 8 ośmioklasowych (klasy 1-8) i 6 czteroklasowych (klasy 1-4). Działania z zakresu udostępniania wody pitnej oraz edukacji zawodowej będą realizowane w 8 szkołach ośmioklasowych w 4 dystryktach.