Edukacja 2013

Edukacja 2013

Bardzo pozytywny odbiór naszych działań zachęcił nas do kontynuowania pracy na tym samym obszarze. Chcielibyśmy, aby w tym roku oświetlenie pojawiło się w każdej ze szkół tego regionu.

Status: Zakończony

Termin realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2013 r.

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój umiejętności zawodowych młodzieży w południowej Etiopii

Główne cele:

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie poziomu edukacji dzieci i młodzieży z terenów wiejskich południowej Etiopii. Ponadto rozwój oferty edukacyjnej oraz stworzenie bazy edukacyjnej pozwalającej na dywersyfikację źródeł utrzymania i dochodu alternatywnych do ekstensywnego rolnictwa, co przyczyni się do walki z ubóstwem i zmniejszenia presji ludzkiej na ekosystem okolic jeziora Langano.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Projekt jest kontynuacją działań zrealizowanych przez PCPM w 2012 roku na tym samym obszarze. Jego głównym elementem jest wykorzystanie energii solarnej do oświetlenia bibliotek oraz sal lekcyjnych w szkołach podstawowych. Etiopia jest jednym z 15 państw o najwyższym na świecie poziomie analfabetyzmu. Badania przeprowadzone przez naszego lokalnego partnera (IIRR) pokazały, że szczególnie dotkniętych tym problemem jest 5 powiatów w południowej części kraju, które wybraliśmy jako miejsce instalacji systemów solarnych już w ubiegłym roku. Bardzo pozytywny odbiór naszych działań zachęcił nas do kontynuowania pracy na tym samym obszarze. Chcielibyśmy, aby w tym roku oświetlenie pojawiło się w każdej ze szkół tego regionu.

Zainstalowanie oświetlenia w szkołach połączone z zakupem materiałów edukacyjnych (głównie książek) pozwoli na to, że tą podstawową umiejętność jaką jest czytanie, będzie mogło posiąść coraz więcej etiopskich dzieci. Jest to szczególnie ważne w pierwszych latach uczęszczania do szkoły. Dziecko, które nie zdobędzie tej umiejętności w klasach 1-4, będzie skazane na porzucenie nauki, a tym samym bardzo ograniczy swoje możliwości dalszego rozwoju i wyrwanie się z kręgu ubóstwa.

Podobne problemy, jak w pięciu wspomnianych wyżej powiatach, występują na terenie niemalże całej Etiopii, także w okolicach jeziora Langano, gdzie dodatkowo istnieje pilna potrzeba, alby zapobiec dewastacji jednego z ostatnich rezerwatów przyrody na terenie Wyżyny Abisyńskiej. Chcielibyśmy, aby poprzez szkolenia zawodowe oraz edukację ekologiczną lokalna społeczność ograniczyła niszczenie środowiska naturalnego, jednocześnie nabywając nowe umiejętności pozwalające na zwiększenie swoich dochodów.

etiopia

Odbiorcy:

Odbiorcami projektu są obecni oraz przyszli uczniowie ok. 80 szkół podstawowych, czyli niemalże wszystkich szkół tego typu znajdujących się w pięciu powiatach południowej Etiopii, gdzie realizowany jest projekt. Pośrednio skorzystają na tym także rodziny tych uczniów oraz społeczności lokalne.
Odbiorcą części projektu realizowanej w okolicach jeziora Langano jest szeroko pojęta społeczność lokalna, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz dzieci w wieku szkolnym.

Obszar realizacji:

Głównym obszarem objętym działaniami pomocowymi jest 5 powiatów południowej Etiopii położonych tuż przy granicy z Kenią: Yabello, Dillo, Moyale, Adola oraz Goro Dola. Jednocześnie niewielka część projektu jest realizowana w regionie południowego wybrzeża jeziora Langano (region Bishangari).

Dotacja w wysokości 507,416 PLN otrzymana w ramach programu Polska Pomoc MSZ RP 2013, a także 64 295 zł wkładu własnego PCPM oraz IIRR (The International Institute for Rural Rehabilitation).

polskapomoclogostrona2014