Wdrażanie narzędzi do oceny ryzyka powodziowego 2016-2017

Wdrażanie narzędzi do oceny ryzyka powodziowego 2016-2017

Gruzja corocznie, szczególnie w obszarach górskich nękana jest tzw. „krótkimi”, „błyskawicznymi” górskimi powodziami, dotkliwymi dla miejscowości położonych w dolnym biegu rzek.

Status: Zakończony

Termin realizacji: 1 kwietnia 2016 – 31 grudnia 2017 r.

Nauka modelowania hydraulicznego dla zapobiegania powodziom – 2 stopień – wsparcie kompetencji i gotowości  instytucji gruzińskich

Główne cele:

 1. Wdrożenie i utrwalenie samodzielnej pracy pracowników Narodowej Agencji Środowiska Gruzji (NEA) nad prostym modelowaniem jednowymiarowym rzek, na przykładzie zagrażających powodziowo rzek Kachetii
 2. Nauczenie złożonych funkcji modelowania jednowymiarowego oraz modelowania dwuwymiarowego 2D specjalistów-hydrologów Agencji
 3. Wzbogacenie akuratności danych posiadanych przez Gruzję z wykorzystaniem nowoczesnych technik skanowania rzek metodą lidar oraz podniesienie kwalifikacji lokalnych specjalistów w zakresie ich wykorzystania i przetwarzania
 4. Wyposażenie NEA w legalne narzędzia informatyczne i zwiększenie zasobów merytorycznych Agencji
 5. Ocena infrastruktury edukacyjnej i medycznej pod kątem powodziowym w wyznaczonych we wspólnych działaniach strefach zagrożenia powodziowego 6 rzek
 6. Uzupełnienie bazy danych meteorologicznych – sieci wyposażenia pomiarowego
 7. Uświadomienie władzom lokalnym  i instytucjonalnym zagrożeń powodziowych na odcinku rzeki Aragwi Zhinvali-Mccheta oraz promocja polskiego wkładu do rozwoju Gruzji w zakresie zapobiegania powodziom

Wprowadzenie i realizowane działania:

Projekt stanowi kontynuację dotychczasowych działań, dotyczących nauki modelowania hydrologicznego i hydraulicznego przez specjalistów Narodowej Agencji Środowiska Gruzji. Podczas gdy w poprzednich działaniach grupa specjalistów z tej instytucji nauczyła się etapów przygotowawczych i bazowych funkcji modelowania jednowymiarowego, w bieżących działaniach będzie miała okazję wdrożenia umiejętności pod okiem polskich specjalistów z RZGW Kraków, CIK CBK PAN oraz Akademii Rolniczej w Krakowie zaznajomienia się z bardziej złożonymi funkcjami modelowania 1D (m.in praca zapory i wprowadzanie do analizy mostów) oraz modelowaniem dwuwymiarowym.

Nauka – obecnie drugi stopień – dostarczy zaawansowanych narzędzi do analizy przeciwpowodziowej i spełnienia wymogów Dyrektywy UE nr 2007/60WE, które zostały nałożone na Gruzję wraz z podpisaniem w czerwcu 2014 roku Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską (zgodnie z którą na wykonanie modelowania rzek zagrożonych powodziowo i wyznaczenie ich stref zagrożeń, a następnie map ryzyka dla całego kraju Gruzja ma 7 lat.
Modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne jest  „niezbędne do oznaczenia stref zalewowych, zachowania hydraulicznego tych rzek – proporcji ilości i zasięgu wody wsiąkającej w glebę i wylewającej się. Ich nauka jest długotrwałym procesem złożonym i wymaga praktyki.  Modelowanie jest niezbędne dla profesjonalnego wyznaczania infrastruktury przeciwpowodziowej”.

Trudniejsze elementy modelowania będące przedmiotem 2 stopnia nauki obejmą:

 • w I module: scenariusze przerwania tamy, mostów i modelowanie rzek zmieniających koryto;
 • w II module projektu: modelowanie dwuwymiarowe 2D.

W II module projektu zostanie przeprowadzone skanowanie rzeki Aragwi metodą lidar, a na jego bazie modelowanie tej rzeki wraz ze scenariuszami powodzi przy obecności tamy i przy wariancie jej przerwania. Badania zostaną zaprezentowane adekwatnym interesariuszom lokalnym (NEA, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska, MSW Gruzji, władze lokalne). Specjaliści NEA przejdą praktyki w Polsce / w firmie MGGP/ odnośnie przetwarzania danych.

Dodatkowo, w ramach I modułu projektu, wg metodologii i przy nadzorze polskich ekspertów na terenie wyznaczonych w latach 2014-15 sześciu stref zalewowych rzek Kachetii: Durudżi, Kabali, Ninoskhevi, Lagodekhiskhevi, Didkhevi oraz Stori zostanie przeprowadzona przez lokalnych inżynierów ocena stopnia narażenia powodziowego infrastruktury edukacyjnej i służby zdrowia, a następnie przekazana ministerstwom Infrastruktury, Edukacji, Zdrowia i samorządom.

W ramach wsparcia instytucjonalnego realizowanego w I i II module, projekt wesprze NEA zakupem legalnego oprogramowania GIS i częściowym sfinansowaniem nowo tworzonej specjalistycznej biblioteki Agencji.

Odbiorcy:

 • Dedykowani specjaliści Narodowej Agencji Środowiska – właściwej dla analizy ryzyk powodziowych i hydrologicznych w Gruzji;
 • Inni pracownicy Agencji i sama Agencja;
 • Powiązane instytucje: MŚ, MSW;
 • W przyszłej perspektywie: mieszkańcy zagrożonych „krótkimi powodziami” rejonów/wiosek;
 • Ministerstwa Zdrowia i Edukacji Gruzji
 • Samorządy Kwareli, Lagodekhi, Mscheta I Dusheti

Obszar realizacji:

Gruzja, Tbilisi , zlewnie rzek Aragwi i Alazani

Wysokość dotacji:

I moduł: 730 441 PLN, II moduł: 712 681 PLN.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.