Irak: wsparcie lokalnych instytucji i samorządów

Tytuł projektu: Maintaining Strength and Resilience for Local Governments in Iraq and Lebanon

Czas realizacji: 19.12.2018 – 19.12.2022

Donor: EU Regional Trust Fund ‘MADAD’

Miejsce realizacji: Liban (Akkar, Baalbek-Hermel, obszar nadmorski na północ of Trypolisu) oraz Irak (prowincja Dahuk w irackim Kurdystanie, dystrykt Telkeif w federalnym Iraku).

W wyniku konfliktu w Syrii doszło do największego kryzysu uchodźczego na świecie. Ponad 5,6 milionów uchodźców syryjskich jest oficjalnie zarejestrowanych w krajach ościennych, głównie Turcji (3 miliony), Libanie (1 milion), Jordanii (650 000) i Iraku (250 000). W Iraku działalność tzw. Państwa Islamskiego sprawiła, że wielu Irakijczyków opuściło swoje domy szukając schronienia na innych obszarach kraju.

Uchodźcy korzystają z dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, elektryczności, szkół, szpitali i innej infrastruktury zastanej w społecznościach przyjmujących. W rezultacie ta infrastruktura jest przeciążona, ponieważ nie była planowana na taką ilość użytkowników. W tej sytuacji, trwałym rozwiązaniem problemu nie jest rozbudowa szkoły czy dowożenie wody pitnej do obozów przez aktorów zewnętrznych. Kluczem jest pomoc lokalnym władzom tak, aby mogły jak najskuteczniej odpowiadać na potrzeby mieszkańców, także w kontekście nagłych ruchów ludności. W drodze do osiągnięcia tego celu, przedstawicieli irackich i libańskich władz lokalnych wspierają w ramach programu MASAR polscy, holenderscy, duńscy i hiszpańscy eksperci z takich dziedzin jak planowanie przestrzenne, usługi komunalne i lokalny rozwój gospodarczy.

DZIAŁANIA PCPM W DYSTRYKCIE SZEIKAN (SHEIKHAN)

Dystrykt Szeikan leży w prowincji Dahuk, znajdującej się pod kontrolą Rządu Regionalnego Kurdystanu. Jest to jeden z obszarów północnego Iraku, na który napłynęło najwięcej uchodźców wewnętrznych, czyli Irakijczyków uciekających przez tzw. Państwem Islamskim. W wyniku działań wojennych w ciągu czterech lat ludność dystryktu Szeikan wzrosła o około 50 procent. Około połowa z uchodźców wewnętrznych mieszka obecnie w czterech obozach im dedykowanych, pozostali zamieszkali w miastach i wsiach dystryktu. Wiele problemów z jakimi zmagał się dystrykt Szeikan przed kryzysem – m.in. zły stan infrastruktury, ograniczony zakres i niska jakość usług dla mieszkańców, bezrobocie i słaba kondycja lokalnej gospodarki – uległo znacznemu nasileniu.

Fundacja PCPM pomaga władzom i instytucjom lokalnym dystryktu Szeikan w lepszym radzeniu sobie z konsekwencjami zmian demograficznych, udzielając wsparcia w następujących obszarach:

  1. planowanie przestrzenne

W dzisiejszym świecie dobrej jakości dane geograficzne i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do analizy danych przestrzennych to podstawa przy podejmowaniu dobrych decyzji na poziomie lokalnym. Fundacja PCPM zapewnia siedmiu gminom dystryktu Szeikan dobrej jakości zdjęcia satelitarne ich terenów, dostęp do specjalistycznego oprogramowania GIS (Geographic Information System) oraz kompleksowe szkolenia z zakresu jego obsługi. Ponadto, PCPM zaopatrzyło dyrektoriat ds. wody w Mosulu, stolicy muhafazy Niniwa, w nowoczesny sprzęt IT.

  1. usługi dla mieszkańców

Stały dostęp do dobrej jakości wody pitnej to podstawowa potrzeba człowieka. Irak coraz bardziej zmaga się z brakiem wody, czemu częściowo można zapobiec poprzez lepsze gospodarowanie istniejącymi zasobami. W mieście Szeikan, stolicy dystryktu, Fundacja PCPM pomaga wprowadzić nowoczesne rozwiązania zarządzania siecią wodną oraz kampanie społeczne mające na celu ograniczenie zjawiska marnowania wody. Wśród działań mających na celu rozwój regionu, organizacja dostarczy do dyrektoriatów w Mosulu i Dahuku drony ze specjalistycznym sprzętem, które pozwolą na stworzenie precyzyjnych cyfrowych map. Zdobywane w ten sposób informacje ułatwią planowanie przestrzenne na miejscu.

  1. rozwój lokalny

Dystrykt Szeikan ma w dużej mierze charakter rolniczy, poza sektorem publicznym to w rolnictwie zatrudniona jest największa liczba mieszkańców, także uchodźców. W stolicy dystryktu brakuje jednak bazaru, gdzie lokalni rolnicy mogliby sprzedawać swoje produkty. We współpracy z władzami lokalnymi, Fundacja PCPM zbuduje w mieście Szeikan zadaszony bazar oraz zapewni szkolenia dla rolników. Pomoc rozwojowa zostanie przekazana także w postaci wyposażenia dla lokalnych start-upów, a także poprzez szkolenia dla właścicieli małych biznesów. Ponad 80 rolnikom z dystryktu dostarczyliśmy nowe wyposażenie, w tym sprzęt do golenia i dojenia owiec i kóz. Wszyscy rolnicy otrzymali także odpowiednie szkolenie z przekazanych narzędzi.

Tu dostępne są informacje podsumowujące projekt.