Wsparcie społeczności lokalnych 2015

Wsparcie społeczności lokalnych 2015

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między społecznościami lokalnymi skupionymi w mahallach a władzą lokalną, organizacjami pozarządowymi tadżyckimi i zagranicznymi w południowym Tadżykistanie poprzez aktywizowanie mieszkańców, wsparcie prawne, trenerskie oraz finansowe.

Status: w realizacji

Termin realizacji: 1 marca – 30 listopada 2015 r.

2015_tadzykistan

Wsparcie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w Tadżykistanie 2015

Główne cele:

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między społecznościami lokalnymi skupionymi w mahallach a władzą lokalną, organizacjami pozarządowymi tadżyckimi i zagranicznymi w południowym Tadżykistanie poprzez aktywizowanie mieszkańców, wsparcie prawne, trenerskie oraz finansowe.

Projekt jest przedłużeniem działań PCPM i tadżyckiej organizacji Mehrangez. W 2013 roku projekt prowadzony był z dziesięcioma mahallami, zaś w 2014 roku z piętnastoma. W 2015 roku współpraca kontynuowana będzie z czternastoma społecznościami.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Instytucja mahalli, wspólnoty samorządowej funkcjonującej na poziomie lokalnym, ma długą historię w Azji Centralnej wśród ludów tradycyjnie osiadłych (głównie ludności perskojęzycznej, a także części Uzbeków).

Mimo zmian w ostatnich dziesięcioleciach, część tradycji i praktyk mahalli przetrwała do dziś. W 2008 roku przyjęta została nowa Ustawa o organach inicjatyw społecznych (Zakon Respubliki Tadzhikistan ob Organah Obschestvennoj Samodejatel’nosti, №347, 2008).

Na mocy ustawy mahalla ma być najmniejszą komórką państwową regulującą życie mieszkańców na poziomie lokalnym. Mahalle mogą oficjalnie współpracować z jednostkami administracji państwowej oraz międzynarodowymi organizacjami, jak również pozyskiwać dochody z innych źródeł.

Mimo, iż ustawa zakłada, że komitety mahalli mają pełnić rolę lokalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego (ang: communal civil society), mechanizmy współpracy między społecznościami a administracją państwową czy NGO’sami (lokalnymi i międzynarodowymi) są bardzo słabe.

Mimo, iż prawnie komitety mahalli mają zagwarantowane szerokie kompetencje, to w rzeczywistości ich członkowie mają małą wiedzę na temat swoich praw i ograniczone zdolności operacyjne, co pokazała współpraca z mahallami w poprzednich edycjach projektu.

W 2015 roku szczególny nacisk położony zostanie na całoroczną aktywność mieszkańców, która zaplanowana zostanie na początku projektu. Pożądana będzie współpraca mieszkańców wewnątrz mahall (organizatorzy kładą nacisk na aktywizację kobiet, młodzieży i dzieci) , a także współpraca mahalli z innymi partnerami: sąsiednimi mahallami, wyższą władzą, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, meczetem, donorami, sponsorami.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców projekt zawrze ważny dla nich komponent pozyskiwania środków (nie tylko od donorów) oraz tworzenia funduszy na potrzeby wspólnoty.

Odbiorcy:

Czternaście komitetów mahalli ze wsi w rejonach: bohtarskim, kumsangirskim i dżilikulskim, położonych w obwodzie chatlońskim. Beneficjentami realizowanych w mahallach projektów jest cała społeczność, z naciskiem na najmniej aktywnych jej członków: młodzież, dzieci i kobiety.

Obszar realizacji:

Rejony: bohtarski, kumsangirski i dżilikulski znajdujące się w okolicy miasta Kurgan Tube w obwodzie chatlońskim

340 088 PLN. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

fwj