Ekspert ds. baz danych – Database expert

Ekspert ds. baz danych – Database expert

Fundacja PCPM poszukuje pracownika lub pracowniczki na stanowisko specjalisty lub specjalistki do spraw finansowych. Praca stacjonarna w Warszawie.

Liczba stanowisk: 1

Ogólna informacja o stanowisku: Ekspert ds. bazy danych jest odpowiedzialny/a za przegląd, analizę, aktualizację i obsługę systemu zarządzania danymi we współpracy z Kierownikiem Projektu. Pomaga w opracowaniu silnego, przyjaznego dla użytkownika niezawodnego systemu zarządzania danymi. Jest w stanie przetwarzać, analizować i raportować dane zebrane z terenu.

Zadania i obowiązki: 

 • Przegląd systemu zarządzania danymi, przedstawianie zaleceń i określanie środków modernizacji programu zapomóg pieniężnych.
 • Opracowanie narzędzi i formularzy do zbierania danych i przeszkolenie zespołu terenowego z ich użycia. Przeszkolenie zespołu wprowadzającego danych do systemu. Przeprowadzenie sesji informacyjnych dla użytkowników systemu.
 • Wspieranie zespołu w korzystaniu z metod i narzędzi gromadzenia danych.
 • Śledzenie kwestii technicznych oraz nadzór nad gromadzeniem i wprowadzaniem danych.
 • Weryfikacja danych oraz wdrażanie planu analiz danych. Upewnienie się, że protokoły czyszczenia danych są prawidłowo realizowane.
 • Dostarczanie wysokiej jakości raportów statystycznych i innych raportów okresowych (dzienne, tygodniowe, miesięczne) wraz z poglądem analiz danych (mapy, wykresy itp.).
 • Współpraca z kierownikiem projektu i pracownikiem ds. kontroli projektu w celu zarządzania danymi i raportowania (w tym do systemów używanych przez partnerów, aby nie powielać pomocy) oraz poprzez mechanizmy skierowań do wsparcia potrzebujących rodzin.

Czas pracy: 40 godzin tygodniowo przez okres 6 miesięcy  

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na okres 6 miesięcy z możliwością dalszej współpracy

Miejsce pracy: Lublin.  Możliwe podróży wewnątrz Polski (np. na spotkania w biurze PCPM lub partnerów w Warszawie).

Wymagania:

 • Studia wyższe w dziedzinie informatyki, statystyki lub pokrewnej dziedzinie.
 • Dobra znajomość programowania.
 • Doświadczenie w analizy danych.
 • Znajomość języków programowania.
 • Umiejętność komunikowania złożonych tematów technicznych nietechnicznym odbiorcom.
 • Doświadczenie w zakresie przetwarzania danych w celach humanitarnych.
 • Dobra znajomość obsługi danych poufnych i statystycznych.
 • Biegłość w pisanym i mówionym języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. Angielski jest mile widziany.

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Prace nad projektami rozwojowymi i humanitarnymi
 • Sprzyjające warunki pracy
 • Możliwość promocji

Jak składać: 

Prześlij CV do 7 czerwca 2022 r. na: [email protected]

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji.

***

Position: Database expert

Number of positions: 1

Description: The PCPM Foundation has been implementing humanitarian aid projects since the beginning of the war and supporting the affected persons by the crisis and refugees from Ukraine who found shelter in Poland. Funded by UNHCR, The Polish Center for International Aid (PCPM) is launching a multi-purpose cash assistance (MPCA) project for Ukrainian refugees in Poland. Initially, the project will involve 3,000 families in the city of Lublin. The program will provide financial aid for 3 months until refugee families are covered by the state social security system.

Job Overview:

The Database Expert is responsible for reviewing, analyzing, upgrading and handling the existing information management system in coordination with the Project Manager. He will support PCPM in developing a strong, user friendly and reliable information management system that is able to process, analyze and report data collected from the field.

Tasks and responsibilities:

 • Review the existing information management system, provide recommendations and identify upgrade measures to better serve the cash assistance project.
 • Develop tools and forms for data collection and train the field team on how to use them. Train the data entry team in order to synchronize the existing data with the upgraded system. Conduct information sessions to present the features of the recently developed system.
 • Support the registrars on the use of data collection methods and tools.
 • Follow-up on data technical issues and supervise the data collection and data entry activities.
 • Review and validate incoming data and implement data analysis plans. Ensure that data cleaning protocols are implemented properly.
 • Provide PCPM management with high-quality statistical reports and other periodical reports (daily, weekly, monthly reports) supported by visualized data analysis (maps, dashboards, charts) for general and segregated data.
 • Cooperate with the projects’ manager and project control officer to manage and report information (including reporting on the deduplication or other systems used by partners) and through the referral mechanism to support families in need.

Working time: 40 hours per week for a period of 6 months

Employment conditions: contract for a period of 6 months with the possibility of further cooperation

Place of work: This position is based in Lublin. The position might require travel inside Poland (e.g., for meetings at PCPM office or partners’ office in Warsaw). 

Requirements:

 • University degree in Computer Science, Statistics, or a related field.
 • Good programming knowledge.
 • Experience analyzing complex data.
 • Knowledge of programming languages and packages.
 • Ability to communicate complex technical topics to a non-technical audience.
 • Experience in data processing for humanitarian programmes.
 • Good knowledge of handling confidential and statistical data.
 • Fluency in written and spoken Polish and English. Ukrainian or Russian is an asset.

We offer:

 • Opportunities to develop your career
 • Work on development and humanitarian projects
 • Favorable working conditions
 • Promotion opportunity

How to apply

Please submit your CV before June 7, 2022 on [email protected]

Only short-listed candidates will be contacted.