Ekspert ds. zapomóg pieniężnych – Cash assistance expert

Ekspert ds. zapomóg pieniężnych – Cash assistance expert

Fundacja PCPM od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy. Fundacja PCPM finansowana przez UNHCR uruchamia zapomogi pieniężne dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Początkowo projekt obejmie 3000 rodzin z miasta Lublin. Program zapewni pomoc finansową przez 3 miesiące do czasu objęcia rodzin państwowym systemem ubezpieczeń społecznych.

Stanowisko: Ekspert ds. zapomóg pieniężnych

Liczba stanowisk: 1

Ogólna informacja o stanowisku: Ekspert ds. zapomóg pieniężnych udzieli pomocy zespołowi centrum rejestracj, zapewniając najwyższą jakość świadczonych usług.

Zadania i obowiązki: 

 • Ustalenie strategii i sposobów realizacji projektu w oparciu o wytyczne i standardy Grupy roboczej ds. zapomóg pieniężnych i zgodnie z zaleceniami kierownika projektu.
 • Wspieranie rozwoju Standardowych Procedur Operacyjnych programu.
 • Analiza list beneficjentów i przeprowadzenie weryfikacji kwalifikowalności do programu.
 • Przygotowanie dokumentów potrzebnych do dokonania płatności zapomóg,  przestrzegając najwyższych standardów moralnego i etycznego postępowania (oraz przepisów antykorupcyjnych).
 • Zapewnienie bezpiecznego przechowywania wszystkich dokumentów związanych z dystrybucją pomocy oraz narzędzi do śledzenia procesu wsparcia.
 • Dostarczanie cotygodniowych raportów ze statystykami i szczegółami ukończonych dystrybucji.
 • Zgłaszanie wszelkich wyzwań w odpowiednim czasie i proponowanie rozwiązań napotkanych trudności.
 • Rozwiązywanie problemów z dostawcą usług finansowych, aby upewnić się, że beneficjenci otrzymali należne im zapomogi pieniężne.
 • Wspieranie i opracowanie prawidłowego wdrożenie mechanizmu skierowań beneficjentów.
 • Uczestnictwo w spotkaniach Grupy Roboczej ds. Zapomóg Pieniężnych i innych spotkaniach koordynacyjnych.
 • Nadzorowanie pracę dostawcy usług finansowych.

Czas pracy: 40 godzin tygodniowo przez okres 6 miesięcy  

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na okres 6 miesięcy z możliwością dalszej współpracy

Miejsce pracy: Lublin. Możliwe podróży wewnątrz Polski (np. na spotkania w biurze PCPM lub partnerów w Warszawie).

Wymagania:

 • Studia licencjackie lub magisterskie z ekonomii, administracji, biznesu lub innej dziedzinie pokrewnej.
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu i zarządzaniu projektami zapomóg pieniężnych.
 • Doświadczenie w monitorowaniu i ewaluacji.
 • Przestrzeganie zasad humanitarnych.
 • Doskonałe umiejętności interosobowe, komunikacyjne, społeczne i strategiczne.
 • Biegłość w pisanym i mówionym języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. Angielski jest mile widziany.

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Prace nad projektami rozwojowymi i humanitarnymi
 • Sprzyjające warunki pracy
 • Możliwość promocji

 Jak składać:

Prześlij CV do 7 czerwca 2022 r. na: [email protected]

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji.

***

Position: Cash assistance expert

Number of positions: 1

Description: The PCPM Foundation has been implementing humanitarian aid projects since the beginning of the war and supporting the affected persons by the crisis and refugees from Ukraine who found shelter in Poland. Funded by UNHCR, The Polish Center for International Aid (PCPM) is launching a multi-purpose cash assistance (MPCA) project for Ukrainian refugees in Poland. Initially, the project will involve 3,000 families in the city of Lublin. The program will provide financial aid for 3 months until refugee families are covered by the state social security system.

Job Overview: The cash Assistance expert will provide assistance to the registration center team to ensure proper and efficient implementation of the project with the highest quality of the service provided.

Tasks and responsibilities:

 • Set the strategy and implementation modalities based on the Cash Working Group guidelines and standards and in accordance to the recommendations of the Project Manager.
 • Support the development of Cash Assistance Standard Operating Procedures.
 • Receive and analyze lists of selected beneficiaries and conduct verification of eligibility for cash assistance.
 • Prepare all supporting documents for the release of cash transfer and conform to the highest standards of moral and ethical conduct with respect to anti-fraud and anti-corruption provisions.
 • Ensure safe filing of all cash distribution-related documents and tracking tools.
 • Provide weekly reports with statistics and figures of distributions completed.
 • Report obstacles in a timely manner and propose solutions to the challenges encountered.
 • Follow up with the financial service provider to ensure beneficiaries have retrieved the cash assistance.
 • Support the elaboration and the proper implementation of a claim mechanism for the beneficiaries.
 • Participate in Cash Working Group meetings and other sectoral coordination meetings.
 • Oversee the work of the financial service provider.

Working time: 40 hours per week for a period of 6 months

Employment conditions: contract for a period of 6 months with the possibility of further cooperation

Place of work: This position is based in Lublin. The position might require travel inside Poland (e.g., for meetings at PCPM office or partners’ office in Warsaw).

 Requirements:

 • Bachelor or Master’s degree level in Economics, Business Administration or equivalent field.
 • 2 years’ experience in developing and managing Cash-Based Assistance projects.
 • Experience in Monitoring & Evaluation.
 • Good understanding of humanitarian principles.
 • Excellent interpersonal, communication, public speaking, and strategic planning skills.
 • Fluency in written and spoken Polish and English.

We offer:

 • Opportunities to develop your career
 • Work on development and humanitarian projects
 • Favorable working conditions
 • Promotion opportunity

How to apply

Please submit your CV before June 7, 2022 on [email protected]

Only short-listed candidates will be contacted.