Ewaluacja programu wsparcia dla Ukrainy – Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu postępowania

Ewaluacja programu wsparcia dla Ukrainy – Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu postępowania

Nierozstrzygnięcie postępowania zapytania ofertowego z dnia 20/05/2022 na przeprowadzenie ewaluacji programu wsparcia zatrudnienia ukraińskich uchodźców realizowanego przez Fundację PCPM i finansowanego przez CARE International. 

Fundacja PCPM uważa za nierozstrzygnięte postępowanie zapytania ofertowego z dnia 20/05/2022 na przeprowadzenie ewaluacji programu wsparcia zatrudnienia ukraińskich uchodźców realizowanego przez Fundację PCPM i finansowanego przez CARE International. Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje nierozstrzygnięte z powodu zaistnienia sytuacji, w której ocena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o nierozstrzygnięciu postępowania drogą mailową. 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ewaluacji programu wsparcia zatrudnienia ukraińskich uchodźców realizowanego przez Fundację PCPM i finansowanego przez CARE International

Przedmiot zamówienia 

Przeprowadzenie ewaluacji programu Cash for Work, realizowanego przez Fundację PCPM i finansowanego przez CARE International, polegającego na zatrudnieniu Ukraińców i Ukrainek w instytucjach, samorządach i organizacjach pożytku publicznego realizujących usługi i działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Jest to program zatrudnienia interwencyjnego skierowany przede wszystkim do ukraińskich uchodźców i uchodźczyń, zapewniający im źródło dochodu pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Stanowi również istotne wsparcie dla instytucji, samorządów i organizacji pożytku publicznego w radzeniu sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem na realizowane przez nie usługi publiczne i działania na rzecz ukraińskich uchodźców. W ramach programu zatrudniani są przede wszystkim asystenci i asystentki nauczycieli, tłumacze, pedagodzy, psychologowie, opiekunowie rodzin uchodźczych oraz osoby do pomocy w punktach recepcyjnych. Więcej informacji na temat programu znajduje się na tej stronie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ewaluacja programu pod kątem stopnia realizacji zakładanych celów:

 • wsparcie instytucji, samorządów oraz organizacji w realizowaniu usług publicznych na rzecz ukraińskich uchodźców na terenie dwunastu miast objętych programem
 • poprawa dostępności i jakości ww usług publicznych realizowanych przez 350 instytucji, samorządów i organizacji partnerskich objętych programem
 • zapewnienie zatrudnienia i poprawa sytuacji ekonomicznej 600 uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy objętych programem. 

Zadania:

 • przygotowanie narzędzi badawczych, dostosowanych do charakteru programu, oraz harmonogramu badania według minimalnych wymagań metodologicznych określonych dalej
 • przeprowadzenie badania w wybranych miejscowościach objętych programem CfW 
 • dobór instytucji i organizacji objętych programem w badanych miejscowościach z uwzględnieniem ich zróżnicowania pod kątem rodzaju usług świadczonych na rzecz uchodźców oraz skali zatrudnienia w danej miejscowości 
 • przeprowadzenie wywiadów z osobami zatrudnionymi w programie, przedstawicielami ich środowiska pracy oraz osobami zarządzającymi projektem ze strony instytucji partnerskich
 • opracowanie i analiza danych 
 • przygotowanie raportu w formie pisemnej na ok. 20 stron prezentującego wyniki ewaluacji w języku angielskim. 

Minimalne wymagania metodologiczne:

 • Badanie może opierać się na metodach jakościowo-ilościowych lub wyłącznie jakościowych;
 • Badanie powinno zostać przeprowadzone w co najmniej połowie miejscowości objętych projektem, dobranych w sposób uwzględniający ich zróżnicowania społeczno-demograficzne;
 • Wśród uczestników badania powinni znaleźć się wszyscy jego główni interesariusze, w tym: (1) przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji, w których wdrażano projekt, (2) uchodźcy i uchodźczynie uczestniczące w projekcie, (3) osoby współpracujące na co dzień z uchodźcami i uchodźczyniami zatrudnionymi w ramach projektu, (4) przedstawiciele organizacji wdrażającej projekt, (5) inne ważne kategorie interesariuszy zidentyfikowane przez badacza lub badaczkę;
 • Zidentyfikowane kategorie interesariuszy powinny być badane osobno;
 • Ewaluacja powinna uwzględniać możliwe zróżnicowanie sytuacji życiowej uchodźców i uchodźczyń uczestniczących w programie oraz ich narażenie na społeczne wykluczenie;
 • Liczba osób uwzględniona w badaniach jakościowych (wywiadach indywidualnych, diadach lub mini fokusach) w każdej miejscowości powinna odpowiadać jej wielkości i skali realizacji projektu, nie powinna być jednak niższa niż 5 w przypadku miejscowości o mniej niż 10 zatrudnionych i 16 w przypadku miejscowości o więcej niż 30 zatrudnionych. 
 • Badanie powinno być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i przekazane wraz z dokumentacją terenową w postaci transkrypcji wywiadów (po anonimizacji lub pseudonimizacji) i baz danych. 

Okres realizacji zadania

Od 3 czerwca do 31 lipca 2022. 

 Postępowanie ofertowe

Oferty sporządzone w języku polskim należy przesłać na adres email: [email protected] do 2 czerwca 2022. 

Złożona oferta powinna zawierać:

 • CV oferenta/w przypadku zespołów CV wszystkich członków zespołu ze wskazaniem funkcji pełnionych w zespole
 • Ofertę cenową

Ocena ofert będzie składała się z dwóch etapów:

 • I etap – ocenie będzie podlegało doświadczenie w realizacji podobnych zamówień oraz oferta cenowa
 • II etap – oferenci którzy przejdą do II etapu zostaną zaproszeni na rozmowę, której przedmiotem będzie proponowane podejście metodologiczne oraz plan realizacji badania ewaluacyjnego