Pracownik ds. ochrony – Protection focal point

Pracownik ds. ochrony – Protection focal point

Fundacja PCP od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy. Fundacja PCPM finansowana przez UNHCR uruchamia zapomogi pieniężne dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Początkowo projekt obejmie 3000 rodzin z miasta Lublin. Program zapewni pomoc finansową przez 3 miesiące do czasu objęcia rodzin państwowym systemem ubezpieczeń społecznych.

Liczba stanowisk: 1

Ogólna informacja o stanowisku: Rolą pracownika ds. ochrony jest przestrzeganie zasad wymiany informacji związanych z osobami wymagającymi specjalnej ochrony. Pracownik ds. ochrony przestrzega standardowych procedur operacyjnych i polityki ochrony danych.Współpracuje z partnerami dostarczającymi specjalistyczną pomoc w oparciu o zidentyfikowane potrzeby.

Zadania i obowiązki:                         

 • Identyfikacja potrzeb i monitorowanie działań związanych ze specjalną ochroną.
 • Ocena infrastruktury ośrodka pod kątem świadczenia usług osobom o określonych potrzebach oraz zapewnienie dostępności usług w centrum rejestracji osobom niepełnosprawnym.
 • Rozwijanie i udostępnianie informacji nt. dostępnych usług pomocowych dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Prowadzenie sesji informacyjnych dla osób potrzebujących wsparcia.
 • Ustanowienie mechanizmu skierowań w centrum rejestracji i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania (z uwzględnieniem grup szczególnie wrażliwych i osób wymagających ochrony, tj. osoby starsze).
 • Przekierowanie osób do konkretnych usług odpowiadającym ich potrzebom (zgodnie z procedurą i polityką ochrony danych).
 • Przygotowanie okresowych raportów podkreślające trudności i rozwiązania podczas wdrożenia działań związanych z ochroną.
 • Utrzymywanie komunikacji z partnerami nt. działań centrum.
 • Współorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach ds. ochrony. Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych.
 • Przygotowanie dokumentów informacyjnych (broszury, notatki, itp.).

Czas pracy: 40 godzin tygodniowo przez okres 2 miesięcy  

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na okres 2 miesięcy z możliwością dalszej współpracy

Miejsce pracy: Lublin.  Możliwe podróży wewnątrz Polski (np. na spotkania w biurze PCPM lub partnerów w Warszawie).

Wymagania:

 • Stopień licencjacki lub magisterski w nauce społecznej, psychologii lub innej dziedzinie pokrewnej.
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenia zawodowe w dziedzinie ochrony i realizacji działań socjalnych.
 • Wiedza na temat ochrony, praw człowieka, prawa uchodźczego i zasad humanitarnych.
 • Zrozumienie programów ochrony.
 • Silne umiejętności w zakresie koordynacji, sprawozdawczości i komunikacji.
 • Silne kwalifikacje interosobowe, umiejętność budowania relacji zawodowych.
 • Biegłość w pisanym i mówionym języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. Angielski jest mile widziany.

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Prace nad projektami rozwojowymi i humanitarnymi
 • Sprzyjające warunki pracy
 • Możliwość promocji

Jak składać:

Prześlij CV do 7 czerwca 2022 r. na:   [email protected]

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji.

***

Number of positions: 1

Description: The PCPM Foundation has been implementing humanitarian aid projects since the beginning of the war and supporting the affected persons by the crisis and refugees from Ukraine who found shelter in Poland. Funded by UNHCR, The Polish Center for International Aid (PCPM) is launching a multi-purpose cash assistance (MPCA) project for Ukrainian refugees in Poland. Initially, the project will involve 3,000 families in the city of Lublin. The program will provide financial aid for 3 months until refugee families are covered by the state social security system.

Job Overview: The role of the Protection Focal Point is to improve protection coordination and information sharing at the registration center and ensure protection quality services with respect to the standards. The Protection Focal Point will provide technical support based on the identified needs.

Tasks and responsibilities:              

 • Monitor protection activities, and identify gaps and challenges.
 • Monitor the center infrastructure in terms of delivering services to persons with specific needs and ensure accessibility of the center.
 • Ensure protection messages are mainstreamed at the center.
 • Designs and delivers protection awareness sessions for refugees.
 • Establish a referral mechanism at the center and ensure its well-functioning.
 • Refer protection cases to the needed services with respect to data protection policies and consents. Follow-up through the referral mechanism on vulnerable groups and persons of concerns in need for protection and case management (GBV survivors, persons with specific needs, elderly at risk etc.) in coordination with partners and in compliance to PCPM’s guidelines and best-practices.
 • Provide periodic reports highlighting protection issues, challenges, and incidents.
 • Maintain communication with other partners at the center.
 • Organize and participate in protection and coordination meetings.
 • Participate in training sessions.
 • Contribute to preparation of protection documents (brochures, notes, information board etc.).

Working time: 40 hours per week for a period of 2 months

Employment conditions: contract for a period of 2 months with the possibility of further cooperation

Place of work: This position is based in Lublin. The position might require travel inside Poland (e.g., for meetings at PCPM office or partners’ office in Warsaw).

Requirements:

 • Bachelor’s degree or higher in social science, psychology or another related field.
 • At least 2 years of experience in the field of protection and community-based activities.
 • Extensive knowledge of protection, human rights, refugee law and humanitarian principles.
 • Understanding of field-based protection programs.
 • Strong coordination, reporting, communication and advocacy skills.
 • Team player with strong interpersonal skills, with the ability to build strong internal relationships and networks.
 • Fluency in written and spoken Polish, Ukrainian or Russian. English is an asset.

We offer:

 • Opportunities to develop your career
 • Work on development and humanitarian projects
 • Favorable working conditions
 • Promotion opportunity

How to apply

Please submit your CV before June 7, 2022 on [email protected]

Only short-listed candidates will be contacted.