Pracownik rejestracji – Registrar

Pracownik rejestracji – Registrar

Fundacja PCP od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy. Fundacja PCPM finansowana przez UNHCR uruchamia zapomogi pieniężne dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Początkowo projekt obejmie 3000 rodzin z miasta Lublin. Program zapewni pomoc finansową przez 3 miesiące do czasu objęcia rodzin państwowym systemem ubezpieczeń społecznych.

Stanowisko: Pracownik rejestracji

Liczba stanowisk: 6

Ogólna informacja o stanowisku: kluczowy personel zespołu rejestracyjnego. Odpowiada za wszelkie czynności związane z rejestracją uchodźców ukraińskich zgodnie z odbytym szkoleniem UNHCR i PCPM, przestrzegając standardów operacyjnych i humanitarnych.

Zadania i obowiązki: 

 • Prawidłowe przeprowadzenie procesu rejestracyjnego uchodźców.
 • Upewnienie się, że rejestracja jest zgodna ze standardami operacyjnymi.
 • Życzliwe udzielanie odpowiedzi na zadawane przez uchodźców pytania dotyczące procesu rejestracji i dostępnej pomocy.
 • Upewnienie się, że wszystkie zapisy i dane są poprawnie zarządzane i aktualizowane oraz prowadzone zgodnie z polityką ochrony danych.
 • Identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami. Współpraca z pracownikiem ds. ochrony osób wrażliwych w celu przekierowania potrzebujących do specjalistycznych usług.
 • Wsparcie zespołu rejestracyjnego w prawidłowym wykonywaniu obowiązków zgodnie z wytycznymi Kierownika Centrum Rejestracji.

Czas pracy: 40 godzin tygodniowo przez okres 2 miesięcy  

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na okres 2 miesięcy z możliwością dalszej współpracy

Miejsce pracy: Lublin.  Możliwe podróży wewnątrz Polski (np. na spotkania w biurze PCPM lub partnerów w Warszawie).

Wymagania:

 • Stopień średni lub wyższy
 • Rok doświadczenia w dziedzinie pokrewnej
 • Bardzo dobre umiejętności komputerowe
 • Silna komunikacja i umiejętności interosobowe
 • Zdolność do pracy pod presją czasu w konteście kryzysowym, niezależnie i z ograniczonym nadzorem
 • Uważność na szczegóły podczas gromadzenia danych
 • Biegłość w pisanym i mówionym języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. Angielski jest mile widziany.

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Prace nad projektami rozwojowymi i humanitarnymi
 • Sprzyjające warunki pracy
 • Możliwość promocji

Jak składać:

Prześlij CV do 7 czerwca 2022 r. na: [email protected]

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji.

***

Number of positions: 6

Description: The PCPM Foundation has been implementing humanitarian aid projects since the beginning of the war and supporting the affected persons by the crisis and refugees from Ukraine who found shelter in Poland. Funded by UNHCR, The Polish Center for International Aid (PCPM) is launching a multi-purpose cash assistance (MPCA) project for Ukrainian refugees in Poland. Initially, the project will involve 3,000 families in the city of Lublin. The program will provide financial aid for 3 months until refugee families are covered by the state social security system.

Job Overview: As a key staff of the registration team, the registrar is responsible for all activities related to the registration of the Ukrainian refugees in accordance to the received training by UNHCR and PCPM.

Tasks and responsibilities:

 • Complete the registration process for refugees.
 • Ensure that registration is in accordance with SOPs and standards.
 • Respond to questions inquiries from refugees regarding the registration procedures.
 • Ensure that all records and data are accurate and up to date and conducted with respect to data protection policies.
 • Identify persons with specific needs and cooperate with the Protection Focal Point for referrals and protection assistance.
 • Perform other related duties as required by the Registration Center Supervisor.

Working time: 40 hours per week for a period of 2 months

Employment conditions: contract for a period of 2 months with the possibility of further cooperation

Place of work: This position is based in Lublin. The position might require travel inside Poland (e.g., for meetings at PCPM office or partners’ office in Warsaw).

Requirements:

 • Secondary studies degree or higher
 • One year of experience in a related field
 • Very good computer skills
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Ability to work under pressure in an emergency context, independently and with limited supervision
 • Attentive to details when collecting data
 • Fluency in written and spoken Polish, Ukrainian or Russian. English is an asset.

We offer:

 • Opportunities to develop your career
 • Work on development and humanitarian projects
 • Favorable working conditions
 • Promotion opportunity

 How to apply

Please submit your CV before June 7, 2022 on [email protected]

Only short-listed candidates will be contacted.