Registration center supervisor

Registration center supervisor

Fundacja PCPM od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) finansowane przez UNHCR uruchamia zapomogi pieniężne dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Projekt obejmie 1200 rodzin z województwa lubelskiego.

Stanowisko: Kierownik centrum rejestracji

Liczba stanowisk: 1

Ogólne informacje o stanowisku: Kierownik Centrum Rejestracji jest odpowiedzialny za świadczenie usług rejestracji i ochrony w centrum. Udzieli zespołowi wsparcie techniczne w celu zapewnienia skutecznej pomocy humanitarnej oraz poszanowania godności uchodźców. Wszystkie działania realizowane w centrum będą nadzorowane przez kierownika centrum zgodnie z najwyższymi standardami operacyjnymi i humanitarnymi.

Zadania i obowiązki: 

 • Monitorowanie procesu rejestracyjnego (w tym sesji informacyjnych).
 • Nadzorowanie personelu rejestracyjnego w trakcie pracy.
 • Dbałość o wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami (tj. osoby z niepełnosprawnościami).
 • Wsparcie zespołu rejestracyjnego w udzielaniu właściwej pomocy (prowadzenie szkoleń dla pracowników i ocena pracy).
 • Zapewnienie uchodźcom profesjonalnego dostępu do rzetelnych informacji o programach pomocowych.
 • Wsparcie rozwiązywania problemów i monitorowanie we właściwym czasie wszystkich otrzymanych zapytań/skarg. Zapewnienie prawidłowego rozwiązywanie problemów i raportowania skarg.
 • Monitorowanie procesu rejestracyjnego zgodnie ze standardami i polityką ochrony danych.
 • Przygotowanie i składanie raportów okresowych szefowi centrum rejestracji.

Czas pracy: 40 godzin tygodniowo przez okres 2 miesięcy, od 7 listopada 2022 r.  

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na okres 2 miesięcy z możliwością dalszej współpracy

Miejsce pracy: Lublin.  Możliwe podróży wewnątrz Polski (np. na spotkania w biurze PCPM lub partnerów w Warszawie).

Wymagania:

 • Tytuł licencjacki lub magisterski w zakresie pracy społecznej, administracji biznesu, ekonomii, statystyki, zarządzania danymi, lub dziedziny pokrewnej.
 • Dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie pokrewnej.
 • Znajomość programów ochrony, rejestracji i pomocy dla uchodźców.
 • Doświadczenie w pracy z bazami danych.
 • Dobra znajomość obsługi danych poufnych i statystycznych.
 • Dobre umiejętności komputerowe, zwłaszcza w zakresie wprowadzania danych i zarządzania nimi.
 • Bardzo dobre umiejętności komputerowe.
 • Silna komunikacja i umiejętności interpersonalne.
 • Zdolność do pracy pod presją czasu w kontekście kryzysowym, niezależnie i z ograniczonym nadzorem.
 • Uważność na szczegóły podczas gromadzenia danych.
 • Biegłość w pisanym i mówionym języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. Angielski jest mile widziany.

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Prace nad projektami rozwojowymi i humanitarnymi
 • Sprzyjające warunki pracy
 • Możliwość promocji

Jak składać

Prześlij CV do 2 listopada 2022 r. na: [email protected]  z dopiskiem REGISTRATION CENTER SUPERVISOR.

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji.

Position: Registration center supervisor

Number of positions: 1

Description: The PCPM Foundation has been implementing humanitarian aid projects since the beginning of the war and supporting the affected persons by the crisis and refugees from Ukraine who found shelter in Poland. Funded by UNHCR, The Polish Center for International Aid (PCPM) is launching the second phase of its multi-purpose cash assistance (MPCA) project for Ukrainian refugees in Poland. The activity will involve 1,200 families in the city of Lublin and its surrounding.

Job Overview: The Registration Center Supervisor is responsible for the operations of the registration center, its delivery of registration and protection services. S/He will provide the team with the technical support needed to ensure that the humanitarian response is appropriate and effective and respect the dignity of the refugees. All activities undertaken at the center will be supervised in a way to ensure the highest possible standards.

Tasks and responsibilities:

 • Monitor the implementation process of registration and protection activities conducted at the center (including information sessions).
 • Supervise the registration staff during their work.
 • Ensure that the registrars are paying particular attention to the needs of different groups.
 • Ensure that special protection and assistance needs of individuals and groups are addressed.
 • Ensure that registration staff have appropriate training and support to carry out their responsibilities effectively.
 • Ensure the accuracy and consistency of information provided to refugees.
 • Review and follow-up in a timely manner on all complaints received while ensuring proper recording of the handled complaints.
 • Monitor the registration while ensuring that the data entry process is compliant to the standards (including data safety).
 • Submit periodic reports to the Head of the Registration Center.

Working time: 40 hours per week for a period of 2 months, starting 7th November

Employment conditions: contract for a period of 2 months with the possibility of further cooperation

Place of work: This position is based in Lublin. The position might require travel inside Poland (e.g., for meetings at PCPM office or partners’ office in Warsaw).

Requirements:

 • Bachelor’s or master’s degree in social work, business administration, economics, statistics, information management, or related fields.
 • 2 years of experience in a related field.
 • knowledge of the principles of protection, registration, and assistance to refugees.
 • Experience in working with different software or databases.
 • Good knowledge of handling confidential and statistical data.
 • Good computer skills, particularly in data entry and management.
 • Strong communication and interpersonal skills.
 • Ability to work under pressure in an emergency context, independently and with limited supervision.
 • Attentive to details when collecting data.
 • Fluency in written and spoken Polish, Ukrainian or Russian. English is an asset.

We offer:

 • Opportunities to develop your career
 • Work on development and humanitarian projects
 • Favorable working conditions
 • Promotion opportunity

How to apply

Please submit your CV before November 2, 2022 on [email protected] with a remark REGISTRATION CENTER SUPERVISOR

Only short-listed candidates will be contacted.