Specjalista ds. kart – Card specialist

Specjalista ds. kart – Card specialist

Fundacja PCPM od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy. Fundacja PCPM finansowana przez UNHCR uruchamia zapomogi pieniężne dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Początkowo projekt obejmie 3000 rodzin z miasta Lublin. Program zapewni pomoc finansową przez 3 miesiące do czasu objęcia rodzin państwowym systemem ubezpieczeń społecznych.

Stanowisko: Specjalista ds. kart

Liczba stanowisk: 1

Ogólna informacja o stanowisku: Specjalista ds. kart będzie odpowiedzialny za monitorowanie i wspomaganie baz danych kart elektronicznych oraz kompilację danych w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości lub niewłaściwego użycia kart.

Zadania i obowiązki:

 • Zebranie danych w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości lub niewłaściwego użycia kart.
 • Weryfikacja informacji beneficjentów, którzy przenieśli się lub opuścili kraj i zgłosili zmianę miejsca zamieszkania.
 • Wygenerowanie miesięcznej listy dystrybucyjnej dla zespołu.
 • Prowadzenie rejestru kart dystrybuowanych/ niedystrybowanych.
 • Postępowanie zgodnie z procedurami operacyjnymi w przypadku napotkanych problemów (w tym zagubione karty/PIN).
 • Dostarczanie raportów o stanie kart dystrybuowanych/niedystrybowanych, anulowanych, zgubionych i zakończonych zapomóg pieniężnych.
 • Przygotowywanie kart do cyklu dystrybucji.
 • Organizacja dystrybucji kart zgodnie ze standardową procedurą operacyjną.
 • Monitorowanie skarg lub zapytań otrzymanych na infolinii lub w centrum obsługi i wsparcie zespołu w udzielaniu pomocy beneficjentom w rozwiązywaniu napotkanych problemów.
 • Koordynuje sprawdzanie kart.

Czas pracy: 40 godzin tygodniowo przez okres 4 miesięcy  

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na okres 4 miesięcy z możliwością dalszej współpracy

Miejsce pracy: Lublin.  Możliwe podróży wewnątrz Polski (np. na spotkania w biurze PCPM lub partnerów w Warszawie).

Wymagania:

 • Studia wyższe w zakresie zarządzania biznesem, zarządzania systemami informatycznymi, informatyki lub innych powiązanych dziedzinach
 • Rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie pokrewnej
 • Bardzo dobre umiejętności komputerowe
 • Zdolność do pracy pod presją czasu, w sytuacjach kryzysowych
 • Uważność na szczegóły podczas przetwarzania danych
 • Biegłość w pisanym i mówionym języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. Angielski jest mile widziany.

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Prace nad projektami rozwojowymi i humanitarnymi
 • Sprzyjające warunki pracy
 • Możliwość promocji

Jak składać:

Prześlij CV do 7 czerwca 2022 r. na: [email protected]

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji.

***

Position: Card specialist

Number of positions: 1

Description: The PCPM Foundation has been implementing humanitarian aid projects since the beginning of the war and supporting the affected persons by the crisis and refugees from Ukraine who found shelter in Poland. Funded by UNHCR, The Polish Center for International Aid (PCPM) is launching a multi-purpose cash assistance (MPCA) project for Ukrainian refugees in Poland. Initially, the project will involve 3,000 families in the city of Lublin. The program will provide financial aid for 3 months until refugee families are covered by the state social security system.

Job Overview: The card specialist will be responsible for monitoring and supporting the card databases and compiling the data to detect any possible problem, irregularity or misuse of cards.

Tasks and responsibilities:

 • Compile the available data to detect any possible irregularity or misuse of the cards.
 • Verify beneficiaries’ information who moved or left the country and reported changes.
 • Generate the monthly distribution lists for the team.
 • Record data related to the distributed/non-distributed cards.
 • Follow-up on cards problems (including lost cards/PINs).
 • Provide reports on the status of distributed/ non-distributed, canceled, lost cards and end of assistance cards.
 • Prepare the cards for every distribution cycle.
 • Arrange the delivery of cards in compliance with the SOPs.
 • Follow up on complaints or requests received on the hotlines or helpdesks and coordinate with the team to support the beneficiaries with solutions to the encountered problems.
 • Coordinate the cards validation.

Working time: 40 hours per week for a period of 4 months

Employment conditions: Contract for a period of 4 months with the possibility of further cooperation

Place of work: This position is based in Lublin. The position might require travel inside Poland (e.g., for meetings at PCPM office or partners’ office in Warsaw).

Requirements:

 • University Degree in Business Management, Management Information Systems, Computer Science, or any other related field
 • One year of experience in a related field
 • Very good computer skills
 • Ability to work under pressure in an emergency context
 • Attentive to details when dealing with data
 • Fluency in written and spoken Polish, Ukrainian or Russian. English is an asset.

We offer:

 • Opportunities to develop your career
 • Work on development and humanitarian projects
 • Favorable working conditions
 • Promotion opportunity

How to apply

Please submit your CV before June 7, 2022 on [email protected]

Only short-listed candidates will be contacted.