Pracownik kontaktowy – Outreach Staff

Fundacja PCPM od początku wojny realizuje projekty pomocy humanitarnej i wspiera osoby dotknięte kryzysem oraz uchodźców z Ukrainy. Fundacja PCPM finansowana przez UNHCR uruchamia zapomogi pieniężne dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Początkowo projekt obejmie 3000 rodzin z miasta Lublin. Program zapewni pomoc finansową przez 3 miesiące do czasu objęcia rodzin państwowym systemem ubezpieczeń społecznych.

Liczba stanowisk: 2

Ogólna informacja o stanowisku: Pracownik kontaktowy bierzy udział w identyfikacji uchodźców przybywających z Ukrainy, udziela im wsparcia i dostarcza niezbędnych informacji o programie pomocowym.

Zadania i obowiązki: 

 • Planowanie strategii informacyjnej, która ma zostać przyjęta.
 • Identyfikacja i analiza potrzeb pilnego wsparcia.
 • Udzielanie technicznego wsparcia beneficjentom programu.
 • Pełnienie roli łącznika pomiędzy zespołem projektowym a beneficjentami.
 • Skierowanie zainteresowanych (uchodźców oraz osób ze społeczności przyjmującej) do programów pomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem grup wrażliwych, takich jak osoby niepełnosprawne. Wsparcie aktywnego zaangażowania społeczności lokalnej w istniejące struktury pomocowe.
 • Rozwijanie mechanizmu skierowań zgodnie z polityką ochrony danych.
 • Realizacja i monitorowanie działań informacyjnych (w tym prowadzenie sesji informacyjnych dla beneficjentów, partnerów i innych interesariuszy w celu zapewnienia przejrzystego przepływu informacji).
 • Wsparcie sesji informacji zwrotnej z beneficjentami o otrzymanej pomocy.
 • Przygotowanie raportów okresowych w ścisłej współpracy z kierownikiem call center.
 • Uczestnictwo w spotkaniach (np. cotygodniowych/miesięcznych spotkaniach kierownictwa, spotkaniach koordynacyjnych), warsztatach, szkoleniach i seminariach.

Wsparcie zespołu w zadaniach koniecznych do prawidłowej realizacji projektu.

Czas pracy: 40 godzin tygodniowo przez okres 2 miesięcy  

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na okres 2 miesięcy z możliwością dalszej współpracy

Miejsce pracy: Lublin. Możliwe podróży wewnątrz Polski (np. na spotkania w biurze PCPM lub partnerów w Warszawie).

Wymagania:

 • Tytuł licencjacki lub magisterski w dziedzinie pracy społecznej, public relations lub dziedzinie pokrewnej.
 • Rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie pokrewnej.
 • Bardzo dobre umiejętności komputerowe.
 • Silna komunikacja i umiejętności interosobowe.
 • Zdolność do pracy pod presją w konteście kryzysowym.
 • Uważność na szczegóły podczas gromadzenia danych.
 • Biegłość w pisanym i mówionym języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. Angielski jest mile widziany.

Znajomość ochrony, praw człowieka i zasad humanitarnych.

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Prace nad projektami rozwojowymi i humanitarnymi
 • Sprzyjające warunki pracy
 • Możliwość promocji

Jak składać:

Prześlij CV do 7 czerwca 2022 r. na [email protected]

Skontaktuje się tylko z kandydatami na krótką listę. Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji.

***

Position: Outreach Staff

Number of positions: 2

Description: The PCPM Foundation has been helping Ukraine since the beginning of the war by supporting the victims of the crisis in Ukraine, as well as refugees from Ukraine who found shelter in Poland. Funded by UNHCR, The Polish Center for International Aid (PCPM) is launching a multi-purpose cash assistance (MPCA) project for Ukrainian refugees in Poland. Initially, the project will involve 3,000 families in the city of Lublin. The program will provide financial aid for 3 months until refugee families are covered by the state social security system.

Job Overview: The outreach will help in identifying and finding the refugees arriving from Ukraine in order to support them and provide them with needed information and assistance.

Tasks and responsibilities:

 • Design the outreach strategy to be adopted.
 • Identify and analyze needs for urgent support; provide technical assistance and hands-on advice to selected beneficiaries to the programme.
 • Act as interlocutor between the project team and selected beneficiaries.
 • Engage with the beneficiary population and channel their needs (refugee as well as host community), with special attention to vulnerable groups such as persons with disabilities.
 • Support the establishment of dynamic community participation mechanisms while making use of already existing structures.
 • Contribute to the referral mechanism with respect to data protection policies.
 • Follow up the planning, implementation and monitoring of outreach activities (including conducting information sessions to beneficiaries, partners and other stakeholders to ensure a transparent flow of information).
 • Organize and facilitate feedback sessions with beneficiaries on the impact of the received assistance.
 • Contribute to the progress, activity and periodical reports in close cooperation with the Call Center Manager. Takes notes of all outreach activities for reporting purposes.
 • Take part in meetings (e.g. weekly/monthly management meetings, coordination meetings), workshops, trainings and seminars as deemed necessary.
 • Carry out other assignments as deemed necessary by the Project team.

Working time: 40 hours per week for a period of 2 months

Employment conditions: contract for a period of 2 months with the possibility of further cooperation

Place of work: This position is based in Lublin. The position might require travel inside Poland (e.g., for meetings at PCPM office or partners’ office in Warsaw).

Requirements:

 • A bachelor’s degree in social work, public relations or any other related field
 • One year of experience in a related field
 • Very good computer skills
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Ability to work under pressure in an emergency context
 • Attentive to details when collecting data
 • Fluency in written and spoken Polish, Ukrainian or Russian. English is an asset.
 • Knowledge of protection, human rights, refugee convention and humanitarian principles

We offer:

 • Opportunities to develop your career
 • Work on development and humanitarian projects
 • Favorable working conditions
 • Promotion opportunity

How to apply

Please submit your CV before June 7, 2022 on [email protected]

Only short-listed candidates will be contacted.