Ogłoszenie o przetargu na prace naprawcze i termomodernizacje

Szczegóły oferty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ROBOTY

Poprawa ocieplenia i drobne naprawy w ośrodkach dla uchodźców ukraińskich

Lokalizacja: Województwo Lubelskie, Polska

 1. Odniesienie

05/PCPM-UN/2022

 1. Procedura

Negocjacja

 1. Tytuł programu

Poprawa ocieplenia i drobne naprawy w ośrodkach dla uchodźców ukraińskich

 1. Finansowanie

Projekt jest finansowany ze środków UNHCR (Umowa nr POL01/2022/0000000035).

 1. Instytucja kontraktująca

FUNDACJA POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ

Adres biura: ul. Solankowa 3, 02-939 Warszawa, Polska

SPECYFIKACJA UMOWY

 1. Charakter umowy

Całościowa kwota na zadeklarowane pracy przez oferenta

 1. Opis zamówienia

Poprawa ocieplenia i drobne naprawy w ośrodkach dla uchodźców ukraińskich na terenie województwa lubeskiego.

 1. Wstępna data rozpoczęcia umowy

16 listopada 2022 

 1. Okres realizacji zadań

Do 21 grudnia 2022 roku z możliwością przedłużenia do końca roku kalendarzowego. Zdolność do terminowego wdrożenia jest jednym z kryteriów wyboru.

 1. Spotkanie informacyjne i/lub wizyta na miejscu

4-10 listopada 2022 godz. 10:00 start: punkt rejestracji PCPM dla uchodźców ukraińskich, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział

Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich osób fizycznych i prawnych [uczestniczących indywidualnie lub w grupie (konsorcjum) oferentów], które nie zostały zawieszone, pozbawione prawa do zakazu lub w inny sposób uznane za niekwalifikujące się przez żadną organizację ONZ , wykaz środków ograniczających UE lub bank światowy lub inna organizacja międzynarodowa. Oferent jest zobowiązany do ujawnienia PCPM, czy podlegają jakimkolwiek sankcjom lub czasowemu zawieszeniu nałożonemu przez te organizacje.

Niniejsze warunki odnoszą się do wszystkich osób prawnych, spółek lub spółek osobowych i w celu wykazania przestrzegania tej zasady oferenci będący osobami prawnymi muszą przedstawić dokumenty wymagane przez prawo danego kraju.

 1. Podwykonawstwo

Podwykonawstwo jest dozwolone. Górny limit dopuszczony do podwykonawstwa wynosi 50% wartości oferty.

Podwykonawcy, i podmioty, na których zdolności oferent opiera się w zakresie kryteriów wyboru, muszą kwalifikować się zgodnie z zasadami dotyczącymi narodowości i pochodzenia programu finansowania wyszczególnionymi w sekcji 11 powyżej.

 1. Podstawy wykluczenia

Oferenci muszą złożyć podpisane oświadczenie, zawarte w formularzu oferty na zamówienie na roboty budowlane, stwierdzające, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji wymienionych w Kryteriach wykluczenia PCPM z udziału w procedurach udzielania zamówień i dotacji (Tom 1, Sekcja 6 TD).

Te sytuacje wykluczające mają zastosowanie do wszystkich członków wspólnego przedsiębiorstwa/konsorcjum, wszystkich podwykonawców i wszystkich dostawców oferentów, a także wszystkich podmiotów, na których zdolności oferent opiera się w zakresie kryteriów wyboru.

 1. Spotkanie informacyjne i/lub wizyta na miejscu

Nieobowiązkowe spotkanie informacyjne odbędzie się w siedzibie Punkt Rejestracji PCPM dla uchodźców ukraińskich, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin, po którym nastąpi wizyta do lokalizacji, których dotyczy się przetarg w dniach 4-10 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 czasu lokalnego . Do lokalizacji, których dotyczy się przetarg nie będzie zorganizowany transport. Zainteresowani Oferenci powinni potwierdzić swoją obecność pisemnie Zamawiającemu na e-mail: [email protected]. 

 1. Liczba przetargów

Oferenci mogą złożyć tylko jedną ofertę. Oferty na część prac będą rozpatrywane.

 1. Gwarancja przetargowa

Gwarancja przetargowa nie jest wymagana.

 1. Gwarancja wydajności

Oferent, który wygrał przetarg, zostanie poproszony o dostarczenie gwarancji wykonania w wysokości 5% kwoty zamówienia przy podpisywaniu umowy. Wadium musi być wniesione wraz ze zwrotem kontrasygnowanej umowy nie później niż 14 dni po otrzymaniu przez oferenta umowy podpisanej przez instytucję zamawiającą. Jeżeli wybrany oferent nie wniesie takiego zabezpieczenia w tym terminie, umowa traci ważność, a nowa umowa może zostać sporządzona i wysłana do oferenta, który złożył drugą najtańszą spełniającą warunki ofertę.

 1. Ważność oferty

Oferty muszą zachować ważność przez okres 90 dni po upływie terminu składania ofert. W wyjątkowych okolicznościach Zamawiający może przed upływem terminu ważności zażądać od oferentów przedłużenia ważności ofert na czas określony.

KRYTERIA WYBORU I PRZYZNANIA

 1. Kryteria wyboru

Aby kwalifikować się do udziału w przetargu, oferenci muszą przedstawić dowody, że spełniają kryteria wyboru. Jeżeli ofertę składa konsorcjum, o ile nie określono inaczej, kryteria wyboru będą stosowane do konsorcjum jako całości.

Kryteria wyboru dla każdego oferenta są następujące:

19.a Zdolność finansowa oferenta:

Średni roczny obrót oferenta za ostatnie 3 zamknięte i skontrolowane lata finansowe musi wynosić co najmniej 1,000,000 PLN. W przypadku joint-venture (JV)/konsorcjum Lider musi spełnić co najmniej 50% kryterium obrotu, tj. średni roczny obrót Lidera w ostatnich 3 zamkniętych i skontrolowanych latach obrotowych musi wynosić co najmniej PLN 500,000 .

W przypadku, gdy wymogi prawne w krajach, w których mają siedzibę firmy są takie, że firmy nie są zobowiązane do badania sprawozdania finansowego, oferent oprócz sprawozdania finansowego musi przedłożyć pisemne zaświadczenie wydane przez odpowiednią instytucję (centralną rejestru, urząd skarbowy) w celu potwierdzenia tej sytuacji.

19.b Zdolność techniczna i zawodowa oferenta:

1) Oferent musi posiadać licencję zawodową, zgodnie z prawem budowlanym kraju beneficjenta, na wykonywanie robót budowlanych (dotyczy: każdego oferenta jedynego i każdego Lidera wspólnego przedsięwzięcia/konsorcjum).

2) Oferent zrealizował jako generalny wykonawca co najmniej dwa (2) kontrakty na roboty budowlane o podobnym charakterze o wartości co najmniej 650,000 PLN w ciągu ostatnich 5 lat od upływu terminu składania niniejszej oferty (jak wskazano w pkt 22). w ogłoszeniu o przetargu). Umowę uważa się za zakończoną, gdy podpisany i wydany zostanie odbiór wstępny/końcowy lub świadectwo przejęcia. Ukończenie oznacza, że projekt, do którego odnosi się oferent, mógł zostać rozpoczęty/wdrożony/ukończony w dowolnym momencie we wskazanym okresie, ale niekoniecznie musi być rozpoczęty i zakończony w tym okresie lub realizowany przez cały okres. W przypadku joint venture/konsorcjum Lider musi spełnić co najmniej 50% powyższego kryterium tj. co najmniej dwa (2) kontrakty na roboty budowlane o podobnym charakterze o wartości co najmniej 170,000 PLN w ciągu ostatnich 5 lat do upływu terminu składania niniejszej oferty (zgodnie z pkt. 22 Ogłoszenia).

A) Potwierdzenie ukończenia wystawione przez poprzednie instytucje zamawiające, lub

B) Protokół zdawczo-odbiorczy lub

C) Wszelka inna dokumentacja wydana przez podmioty rządowe lub poprzednie instytucje zamawiające oferenta, potwierdzająca prawidłowe wykonanie prac.

Data zakończenia w Protokole Zdawczo-Odbiorczym będzie brana pod uwagę jako kryterium jako termin zakończenia odpowiednich prac. Trwające prace oferenta nie będą brane pod uwagę.

Jeżeli oferent wdrożył projekt w Joint Venture/konsorcjum, z dokumentów dowodowych (protokół zdawczo-odbiorczy) lub świadectwa wykonania (odbiór końcowy) powinno jasno wynikać, jaki procent wykonał oferent. Jeżeli w przesłanych dokumentach nie będzie jasnej informacji o procencie prac, zostanie to wyjaśnione w dalszych dokumentach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania oryginałów do wglądu odpowiednich świadectw (zdawczo-odbiorczych) lub wykonania (odbioru końcowego) podpisanych przez osoby nadzorujące (Inżyniera)/kierowników projektu/zamawiającego inwestycji. Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dalszego dochodzenia w sprawie dokumentu oferenta, które Komisja Oceniająca uzna za stosowne.

Wykonawca może, w stosownych przypadkach i dla konkretnego zamówienia, powoływać się na zdolność innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Jeżeli oferent polega na innych podmiotach, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia mu zasobów. Podmioty takie, na przykład spółka główna wykonawcy, muszą przestrzegać tych samych zasad kwalifikowalności, a zwłaszcza narodowości, co wykonawca, który na nich powołuje się, oraz muszą spełniać kryteria kwalifikacji, w odniesieniu do których wykonawca się na nich powołuje. Ponadto oferta powinna uwzględnić osobny dokument zawierający dane dotyczące tego podmiotu trzeciego dla odpowiedniego kryterium wyboru. Dowód zdolności należy przedstawić na żądanie zamawiającego.

Jeśli chodzi o kryteria techniczne i zawodowe, oferent może polegać na zdolnościach innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie będą wykonywać prace, do których te zdolności są wymagane.

W odniesieniu do kryteriów finansowych podmioty, na których zdolności polega oferent, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

 • Personel: Oferent musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanym personelem z odpowiednim niedawnym doświadczeniem na kluczowych stanowiskach, które spełniają następujące wymagania/profile, oraz że wyznaczony personel potwierdza swoją gotowość do udziału w Umowie przez cały czas jej trwania.

Uproszczona nota biograficzna lub CV na dostarczonym lub podobnym wzorze (wzór CV można znaleźć w tomie 1, sekcja 4 dokumentacji przetargowej):

CV dla przynajmniej następujących stanowisk:

1. 1 Kierownik Projektu (minimum 3 lata doświadczenia)

2. 1 Inżynier Budownictwa (co najmniej 2 lata doświadczenia)

3. 1 Opiekun Wykonawców (co najmniej 2 lata doświadczenia)

Aby CV było pomyślnie przyjęte powinno jasno z niego wynikać, że osoba przydzielona na stanowisko spełnia kryteria minimalnego doświadczenia. W przypadku Inżyniera Budownictwa, Inżyniera Elektryka i Geodety odpowiedni stopień powinien być wyraźnie określony w CV.

Przydzielone osoby będą musiały zostać zatrudnione do realizacji projektu. Wszelkie zmiany są możliwe tylko po akceptacji zamawiającego.

 • Kryteria przyznania 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie to oferta zgodna technicznie z najniższą ceną z odpowiednią propozycją czasową realizacji działań.

PRZETARG

 1. Jak uzyskać dokumentację przetargową

Zaproszenie do przetargu jest dostępne na stronie PCPM oraz na wniosek Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]    

 1. Termin składania ofert

15.11.2022 godz. 15:00 (czasu lokalnego Warszawa)

Przyjmowane są oferty dostarczane osobiście i wysyłane pocztą elektroniczną.

Ofertę można złożyć na adres e-mail:

[email protected] 

Kompletna oferta musi być złożona w jednym, chronionym hasłem folderze ZIP zawierające dwa pliki (1. Finansowy 2. Techniczny). Wszystkie wymagane dokumenty muszą być umieszczone w jednym folderze, tytuł folderu powinien być kodem referencyjnym tej procedury przetargowej (tj. 05-PCPM-UN-2022).

Wszystkie złożone oferty zostaną pobrane, dzięki czemu do oferenta zostanie wysłany e-mail z powiadomieniem o pobraniu pakietu. Wszystkie złożone oferty zostaną wówczas otwarte hasłem po terminie.

Fakultatywnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym ofertę można dostarczyć osobiście na adres Zamawiającego:

FUNDACJA POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ

Do wiadomości: Magdalena Sośnia

Adres biur: ul. Solankowa 3, 02-939 Warszawa, Polska

Oferenci umawiają się na spotkanie z Zamawiającym na następujący adres e-mail: [email protected] Oferentowi zostanie dostarczone potwierdzenie odbioru kopert jako dowód dostawy.

 1. Sesja otwarcia ofert

15.11.2022 o godz. 15:00.

 1. Język procedury

Wszelka korespondencja pisemna dotycząca tej procedury przetargowej i umowy musi być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

 1. Klauzule etyczne

Wszystkie rodzaje umów (zamówienia i dotacje) zawierają kodeks postępowania i klauzule etyczne, których przestrzeganie jest traktowane jako zobowiązanie umowne.

Oferenci podlegają klauzulom etycznym, wyszczególnionym w „Kodeksie postępowania PCPM dla dostawców”.

Oferty zostaną odrzucone lub umowy zostaną rozwiązane, jeśli okaże się, że przyznanie lub wykonanie zamówienia spowodowało nietypowe wydatki.

 1. Ważność oferty

Oferty muszą zachować ważność przez okres 90 dni po upływie terminu składania ofert. W wyjątkowych okolicznościach Zamawiający może przed upływem terminu ważności zażądać od oferentów przedłużenia ważności ofert na czas określony.

 1. Odwołania

Oferenci, którzy uważają, że zostali poszkodowani w wyniku błędu lub nieprawidłowości w procesie udzielania zamówienia, mogą złożyć skargę do:

[email protected]