PCPM organizacją pozarządową z największą sumą dotacji z MSZ

Według monitoringu rządowych środków publicznych przeznaczanych na zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert między 2013 a 2017 rokiem, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, to właśnie projekty Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej wzbudzają najwięcej zaufania Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ i otrzymują od niego największe dotacje.

POMOC HUMANITARNA WYMAGA SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY

Departament Współpracy Rozwojowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją globalną, współpracą rozwojową i pomocą humanitarną świadczoną przez Polskę. Do realizacji tego typu projektów konieczna jest specjalistyczna wiedza, doświadczenie i sprawność w realizacji zadań w odległych, często innych kulturowo i instytucjonalnie obszarach. Nieliczne polskie organizacje posiadają taki kapitał i możliwości. Dlatego największe dotacje trafiają głównie do organizacji z wdrożonymi standardami działania i akredytacjami międzynarodowymi, jak PCPM.

CORAZ WIĘCEJ ŚRODKÓW NA POMOC ZA GRANICĄ

Z roku na rok rosną kwoty, jakie DWR przeznacza na działania organizacji pozarządowych. W 2013 i 2014 roku dotacje, jakie otrzymywały fundacje w ramach otwartych konkursów ofert, wynosiły niecałe 24 mln zł. W 2015 roku suma ta wzrosła do ponad 31 mln zł i dalej rosła. W ubiegłym roku środki na wsparcie polskiej pomocy humanitarnej i rozwojowej za granicą wynosiły już ponad 50 mln zł. Choć dotacje DWR przewyższają te przyznawane przez pozostałe ministerstwa, co wynika ze specyfiki i złożoności współpracy rozwojowej, nadal nie dorównują kwotom przeznaczanym na te cele przez inne kraje rozwinięte.

DUŻE PROJEKTY EFEKTYWNIEJSZE

Analizując wartości poszczególnych dotacji dla poszczególnych organizacji w kolejnych latach, widać wzrost kwot na konkretne projekty. W 2013 roku przeciętna dotacja z DWR wynosiła ok. 210 tys. zł, a w 2017 roku było to już ok. 685 tys. zł, to jest ponad trzykrotnie więcej. Jednocześnie maleje liczba wspieranych finansowo organizacji. W 2013 roku było to 81 dotacji na 47 organizacji, podczas gdy w 2017 roku przyznano 63 dotacje na 31 podmiotów. Skoncentrowanie środków na mniejszej ilości, ale większych projektów, zwiększa efektywność pomocy. Działania na większą salę dają większą szansę na rzeczywiste i długotrwałe rezultaty.

Źródło: NGO.pl