Programy wsparcia dla samorządów Fundacji PCPM

PCPM – programy wsparcia samorządów

Edukacja

Zatrudnienie uchodźców na stanowisku pomocy nauczyciela

Finansowanie zajęć w okresie letnim

Pomoc społeczna i zatrudnienie

Zatrudnienie uchodźców do wsparcia pomocy społecznej

Wsparcie zatrudnienia: kursy językowe, książeczki SANEPID, relokacja w celu podjęcia pracy w innej miejscowości

Pomoc humanitarna

Zapomogi finansowe dla uchodźców nie będących w stanie podjąć pracy

Edukacja: Zatrudnienie pomocy nauczyciela

Cel programu

Wsparcie placówek edukacyjnych przyjmujących dzieci-uchodźców

Placówki

Szkoły, przedszkola, inne placówki edukacyjne

Działanie

Zatrudnienie uchodźców posiadających odpowiednie kwalifikacje na stanowisku pomocy nauczyciela, asystenta wielokulturowego lub innym uzgodnionym z władzami samorządowymi w celu wsparcia szkół przyjmujących dzieci-uchodźców z Ukrainy.

Możliwość zatrudnienia uchodźców na stanowiskach pomocniczych, np. w stołówce szkolnej.

Ramy czasowe

Zatrudnienie początkowo na 2-3 miesiące, z możliwością przedłużenia. PCPM stara się o środki finansowe na utrzymanie stanowisk podczas roku szkolnego 2022/23.

Sposób realizacji

PCPM zatrudnia uchodźców na umowę-zlecenie (pełne oskładkowanie) i oddelegowuje ich do wskazanych placówek na podstawie umowy ramowej podpisanej z samorządem oraz umowy trójstronnej szkoła – uchodźca – PCPM, określającej zakres obowiązków uchodźcy-pracownika w danej placówce edukacyjnej.

Priorytetowo będą traktowane samorządy i instytucje, które będą gotowe zatrudnić min. 10-15 osób.

Zasięg geograficzny

Cała Polska. Dotychczas PCPM zatrudnił 430 nauczycieli.

W programie uczestniczą już Białystok, Bydgoszcz, Garwolin, Goleniów, Lublin, Mińsk Maz., Siedlce, Starkowo, Szczecin, Warszawa i Wrocław.

Kontakt w PCPM

Aleksandra Wojtaszek – [email protected], tel. 228336022

Edukacja: finansowanie zajęć w okresie letnim

Cel programu

Wsparcie integracji uchodźców w społecznościach lokalnych

Placówki

Szkoły, inne placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, świetlice, itp.

Działanie

Zwrot kosztów programów integracyjnych realizowanych w okresie do 31 sierpnia 2022, na przykład:

  • Rozszerzenie akcji Lato w Mieście na uchodźców z Ukrainy

  • Pokrycie kosztów udziału dzieci-uchodźców w zajęciach i imprezach organizowanych w okresie letnim

  • Kursy językowe i szkoły letnie dla dzieci-uchodźców.

Ramy czasowe

Konkurs ofert ogłoszony będzie przez PCPM w maju 2022.

Okres realizacji działań od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022.

Sposób realizacji

Dla wybranych ofert, PCPM podpisze z samorządami i organizacjami umowę, zawierającą promesę finansowania. PCPM dokona zwrot kwalifikowanych kosztów do 31 sierpnia 2022 na podstawie sprawozdania merytorycznego i finansowego ze zrealizowanych działań.

Budżet projektu może obejmować zatrudnienie pracowników, w tym uchodźców z Ukrainy.

Priorytetowo będą traktowane samorządy i instytucje z obszarów wiejskich.

Zasięg geograficzny

Cała Polska

Kontakt w PCPM

Ewa Grodek – [email protected], tel. 228336022

Pomoc społeczna: zatrudnienie uchodźców

Cel programu

Wsparcie instytucji samorządowych świadczących pomoc społeczną dla uchodźców z Ukrainy

Placówki

Centra rejestracyjne, centra recepcyjne i noclegowe, ośrodki pomocy społecznej, centra pośrednictwa pracy i inne.

Działanie

Zatrudnienie uchodźców posiadających odpowiednie kwalifikacje, np. tłumaczy, psychologów, specjalistów od pomocy prawnej, itp.

Ramy czasowe

Zatrudnienie początkowo na 2-3 miesiące, z możliwością przedłużenia. PCPM stara się o środki finansowe na utrzymanie stanowisk podczas roku szkolnego 2022/23.

Sposób realizacji

PCPM zatrudnia uchodźców na umowę-zlecenie (pełne oskładkowanie) i oddelegowuje ich do wskazanych placówek na podstawie umowy ramowej podpisanej z samorządem oraz umowy trójstronnej instytucja – uchodźca – PCPM, określającej zakres obowiązków uchodźcy-pracownika w danej placówce edukacyjnej.

Priorytetowo będą traktowane samorządy i instytucje, które będą gotowe zatrudnić min. 10 osób.

Zasięg geograficzny

Cała Polska. Dotychczas PCPM zatrudnił 96 osób.

W programie uczestniczą już Bydgoszcz, Garwolin, Goleniów, Jastrzębie-Zdrój, Lublin, Szczecin i Warszawa.

Kontakt w PCPM

Aleksandra Wojtaszek – [email protected], tel. 228336022

Wsparcie zatrudnienia: kursy językowe, książeczki SANEPID, praca w nowej miejscowości

Cel programu

Wsparcie zatrudnienia uchodźców z Ukrainy

Placówki

Centra pomocy uchodźcom, ośrodki pośrednictwa pracy, itp.

Działanie

Pokrycie kosztów:

  • kursów językowych

  • książeczek SANEPID, koniecznych do pracy w gastronomii

  • relokacji uchodźcy do podjęcia pracy w innej miejscowości.

Ramy czasowe

Otwarte, do wyczerpania środków.

Sposób realizacji

Kursy językowe i książeczki SANEPID: instytucja dokonuje badania rynku (min. 3 oferty cenowe) i przedstawia je do PCPM celem wyboru najlepszego oferenta. PCPM opłaca faktury za kursy językowe i książeczki SANEPID.

Relokacja do pracy w nowej miejscowości: Zapomoga finansowa wypłacana przez PCPM w ramach programów pomocy humanitarnej. Priorytetowo będą traktowane instytucje, które będą mogły zebrać grupy min. 20 osób do wsparcia z zakresie relokacji.

Zasięg geograficzny

Cała Polska. Dotychczas PCPM współpracuje z Urzędem Pracy w  Warszawie.

Kontakt w PCPM

Ewa Grodek – [email protected], tel. 228336022

Pomoc humanitarna: Zapomogi finansowe dla uchodźców nie będących w stanie podjąć pracy

Cel programu

Pomoc humanitarna dla uchodźców nie będących w stanie podjąć pracy: osób starszych, osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem.

Placówki

Centra pomocy uchodźcom, ośrodki pomocy społecznej, itp.

Działanie

W ramach programów pomocy humanitarnej, PCPM obejmie osoby niezdolne do pracy zapomogą przez okres 6 miesięcy. Nie obejmuje dzieci, które są objęte programem 500+.

Ramy czasowe

Okres pomocy: 6 miesięcy.

Nabór do projektu otwarty, do wyczerpania środków.

Sposób realizacji

Pomocą humanitarną w formie zapomogi finansowej objęci mogą być uchodźcy niezdolni do podjęcia pracy w Polsce, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:

  • Osoba starsza, w wieku emerytalnym na Ukrainie (od 60 lat)

  • Niepełnosprawność (wraz z opiekunem)

Od instytucji partnerskiej potrzebujemy przygotowania listy osób, spełniających powyższe kryteria i przygotowania grup 50-100 rodzin do podpisania umów na otrzymywanie pomocy humanitarnej. Wypłaty środków mają miejsce co miesiąc poprzez przelew bankowy lub przy użyciu karty bankomatowej wydanej przez PCPM.

Zasięg geograficzny

Cała Polska. Dotychczas PCPM objęło podobnymi zapomogami ponad 2300 rodzin uchodźców w Dąbrowie Górniczej, Gdyni, Helu, Lublinie, Łodzi, Otwocku, Srokowie i Władysławowie.

Kontakt w PCPM

[email protected], tel. 228336022