PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

Archiwum: luty 2023

Polish Center for International Aid another year of support for Ukraine 🇵🇱🤝🇺🇦

The escalation of the conflict in Ukraine, which began on February 24, 2022, has led to a huge humanitarian crisis, which is the biggest challenge in the history of the PCPM Foundation. It is also a challenge for all of us in Poland. For since the first hours, we have been helping as we can those from Ukraine who have found refuge in our country, but also those who have chosen to stay in their war-stricken homeland. A year ago, we were awakened in the morning by a phone call from PCPM colleagues in Kharkiv...

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej kolejny rok wsparcia dla Ukrainy 🇵🇱🤝🇺🇦

Eskalacja konfliktu w Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, doprowadziła do ogromnego kryzysu humanitarnego, który stanowi największe wyzwanie w historii Fundacji PCPM. To też wyzwanie dla nas wszystkich w Polsce. Od pierwszych godzin pomagamy bowiem tak, jak możemy osobom z Ukrainy, które schronienie znalazły w naszym kraju, ale także tym, które zdecydowały się zostać w swojej, ogarniętej wojną, ojczyźnie. Rok temu, nad ranem obudził nas telefon współpracowników PCPM z Charkowa...

Volunteers with the PCPM aid parcels in Ukraine: We reach completely destroyed cities

“We are reaching completely destroyed cities. In addition to food or clothes, we bring these people assurance that we are with them, that the world remembers and will help, that we are on their side...” – volunteers provide humanitarian aid from the PCPM Foundation.

Wolontariusze z pomocą PCPM w Ukrainie: Docieramy do doszczętnie zniszczonych miast

„Docieramy do doszczętnie zniszczonych miast. Oprócz jedzenia czy ubrań przywozimy tym ludziom zapewnienie, że jesteśmy z nimi, że świat pamięta, pomoże, że jesteśmy po ich stronie...” - wolontariusze przekazują pomoc humanitarna z Fundacji PCPM.

Why do Ukrainian children need an Education Center in Poland?

The PCPM Foundation runs an Education Center for Ukrainian children in Warsaw. The project was created and works in response to the needs and gives children from Ukraine a chance to learn normally in the same system in which they learned at home, to pass exams and be promoted to the next grade.

The PCPM Foundation supports local governments and the Polish education system. The Foundation employs workers from Ukraine

As part of the intervention employment of refugees from Ukraine, we managed to support local governments throughout Poland. It is also a help for Polish teachers in schools where Ukrainian children attend to. Thanks to this, we also give relief to the Polish education system. Check it out.

Po co ukraińskim dzieciom Centrum Edukacji w Polsce?

Fundacja PCPM prowadzi Centrum Edukacji dla dzieci ukraińskich w Warszawie. Projekt powstał i działa w odpowiedzi na potrzeby i daje szanse dzieciom z Ukrainy na normalną naukę w tym samym systemie, w jakim uczyły się w domu, na zdawanie egzaminów i promocje do kolejnych klas.

Fundacja PCPM wspiera samorządy i polski system edukacji. Zatrudnia pracowników z Ukrainy

W ramach zatrudnienia interwencyjnego uchodźców z Ukrainy udało nam się wesprzeć samorządy w całej Polsce. To także pomoc dla nauczycieli w polskich szkołach, gdzie uczą się ukraińskie dzieci. Dzięki temu odciążamy też polski system edukacji. Zobaczcie sami. [INFOGRAFIKA]