PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Podniesienie biznesowej dojrzałości spółdzielczej grupy MAWASEM 2017-2019

Projekt stanowi kontynuację działań PCPM w sektorze spółdzielczym w Palestynie. Utworzona w 2015 roku grupa Mawasem, zrzesza obecnie 10 spółdzielni produkcyjnych i 3 sprzedażowe. Dzięki wcześniejszym projektom PCPM, członkowie grupy Mawasem udoskonalili swoje uprawy, proces produkcji oraz dystrybucję.

 

Grupa małych wytwórców produktów żywnościowych zdołała utworzyć sprawnie działający system spółdzielni, których produkty wyróżniają się wysoką jakością. W rozpoczętym w maju 2017 roku projekcie rolnicy, spółdzielnie i centrum dystrybucji – New Farm Company (NFC), dalej będą podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić łańcuch powiązań w celu certyfikacji swoich produktów. Zdobycie międzynarodowych certyfikatów (m.in. Fairtrade i Bio-UE) przyczyni się do wzrostu konkurencyjności produktów Mawasem na rynkach lokalnych i zagranicznych.

Status: w realizacji
Termin realizacji: maj 2017 – grudzień 2019
Nazwa projektu: Certyfikacja oraz podniesienie profesjonalizmu produkcyjno-sprzedażowej grupy spółdzielni MAWASEM

Główne cele:

 • Opracowanie i wdrożenie jednolitych procedur produkcji grupy Mawasem
 • Zwiększenie kompetencji palestyńskich rolników, zrzeszonych w ramach spółdzielni grupy
 • Udoskonalenie systemu kontroli jakości i higieny w jednostkach przetwórczych spółdzielni
 • Certyfikacja produktów Mawasem (w zakresie Fairtrade, Halal, BIO-UE, FSSC22000 oraz certyfikatu Palestyńskiego Instytutu Standaryzacyjnego – PSI)
 • Zwiększenie zaufania konsumentów, dla których certyfikaty będą stanowiły wartość dodaną produktów, potwierdzającą ich wysoką jakość
 • Wzrost konkurencyjność produktów Mawasem na rynkach lokalnych i zagranicznych

Działania:

Projekt będzie realizowany na przestrzeni 3 lat w ramach trzech modułów, odpowiadających kolejnym latom realizacji. Działania prowadzone będą na trzech poziomach:

 • rolników – członków spółdzielni,
 • spółdzielni / jednostek przetwórczy oraz
 • New Farm Company (NFC) – organizacji społecznej, odpowiedzialnej za przetwórstwo, dystrybucję i marketing całej grupy.

W ramach pierwszego modułu (2017) powołana została specjalna komisja, złożona z przedstawicieli NFC, PCPM, Palestyńskiego Instytutu Standaryzacji (PIS), Ministerstwa Handlu i Gospodarki oraz sektora prywatnego, której zadaniem jest rekomendowanie zmian w zakresie standaryzacji oraz certyfikacji. Zostały zidentyfikowane luki i problemy, które mogłyby utrudnić uzyskanie lub, w niektórych przypadkach, odnowienie certyfikatów (Fairtrade, BIO-UE, FSSC22000, PSI).

Przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu dobrych praktyk rolniczych oraz ograniczania środków chemicznych w procesie produkcji rolnej. Opracowane wytyczne dla produkcji i przetwórstwa, w tym kryteria higieny i bezpieczeństwa żywności, ujęte są w formie instrukcji, dedykowanych oddzielnie każdemu z certyfikowanych towarów. Poszczególne jednostki przetwórcze (spółdzielnie oraz NFC) zostały doposażone w sprzęt konieczny do spełnienia zalecanych przez komisję certyfikującą standardów, a ich pomieszczania poddane niezbędnej renowacji.

W module drugim (2018) podjęte w poprzednim roku działania są kontynuowane. Na poziomie rolników przewidziane zostały dalsze szkolenia z zakresu dobrych praktyk i ograniczania środków chemicznych, a także demonstracje rolnicze w terenie. Wypracowane zostaną odrębne plany produkcyjne dla każdego z towarów grupy. Modernizacja infrastruktury NFC w celu podniesienia jej przetwórczego i dystrybucyjnego potencjału będzie kontynuowana.

W module drugim planowane jest uzyskanie certyfikatu Fairtrade dla trzech produktów (pochodzących z trzech różnych spółdzielni) oraz odnowienie certyfikatu FSSC22000 dla produktów dystrybuowanych przez NFC.
Moduł trzeci (2019) skupiać będzie się na budowie wewnętrznych i zewnętrznych powiązań grupy z lokalnym sektorem okołospółdzielczym oraz zagranicznym podmiotami zaangażowanymi w realizację handlu zagranicznego. Dokonane zostaną ostatnie usprawnienia dotyczące poszerzenia możliwości magazynowych NFC (co pozwoli zapewnić płynność dystrybucji produktów Mawasem).

W 2019 planowane jest uzyskanie wszystkich zakładanych certyfikatów dla grupy, w tym PSI (dla wszystkich 15 produktów Mawasem) oraz Bio-UE. Wraz z przydzielonymi wcześniej (Fairtrade i FSSC22000) grupa zyska zakładany na początku projektu poziom profesjonalizmu i dojrzałości biznesowej. Ostatni rok działań pomocowych przewiduje także zwiększoną promocję scertyfikowanych produktów, m.in. poprzez udział grupy w konferencjach, warsztatach i targach zagranicznych. Część z działań marketingowych prowadzona będzie na terenie Polski.

Zrealizowane w ramach projektu działania pozwolą grupie Mawasem poszerzyć swój potencjał produkcyjny i możliwości rynkowe. Proces produkcji zostanie zestandaryzowany i ujednolicony, a oferowane towary w oczach konsumentów zyskają gwarancję stałej jakości i smaku. Podjęte działania przyczynią się do wzrostu rozpoznawalności produktów grupy i zwiększenia jej zysków tak, by po zakończeniu projektu była ona w stanie samodzielnie utrzymać zdobyte certyfikaty i kontynuować swój rozwój.

Odbiorcy:

10 spółdzielni produkcyjnych i sprzedażowych, zrzeszonych w ramach grupy Mawasem: Al – Jalama, Beit Fourik, Beit Al – Karama, Anabta, Marda, Baqa Al – Sharqiya, Al – Jeftlik, Yasouf, Bardala, Aqrabaniya

 • Członkowie spółdzielni – rolnicy (ok. 700) oraz ich rodziny (w sumie około 3500 osób)
 • New Farm Company – przedsiębiorstwo społeczne, odpowiedzialne za lokalną i zagraniczną dystrybucję, przetwórstwo, badanie jakości produktów oraz kampanię promocyjną
 • Konsumenci lokalni i zagraniczni, którzy uzyskają dostęp do certyfikowanych produktów wysokiej jakości
 • Sektor spółdzielczy Palestyny, mogący korzystać z certyfikacyjnych doświadczeń grupy Mawasem

Obszar realizacji:

Palestyna: Zachodni Brzeg Jordanu (częściowo administrowana przez Izrael). 10 spółdzielni produkcyjnych, NFC, oraz ponad 20 innych punktów sprzedażowych, zlokalizowanych w różnych częściach kraju.

Wysokość dotacji:

 • W sumie: 2 945 839 zł
 • 1 moduł: 983 284,00 zł
 • 2 moduł: 982 940,00 zł
 • 3 moduł: 979 615,00 zł

Projekty PCPM w Palestynie finansowane są ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ RP.