Podniesienie biznesowej dojrzałości spółdzielczej grupy MAWASEM 2017-2019

Podniesienie biznesowej dojrzałości spółdzielczej grupy MAWASEM 2017-2019

Projekt stanowi kontynuację działań PCPM w sektorze spółdzielczym w Palestynie. Utworzona w 2015 roku grupa Mawasem, zrzesza obecnie 10 spółdzielni produkcyjnych i 3 sprzedażowe. Dzięki wcześniejszym projektom PCPM, członkowie grupy Mawasem udoskonalili swoje uprawy, proces produkcji oraz dystrybucję.

3

Grupa małych wytwórców produktów żywnościowych zdołała utworzyć sprawnie działający system spółdzielni, których produkty wyróżniają się wysoką jakością. W rozpoczętym w maju 2017 roku projekcie rolnicy, spółdzielnie i centrum dystrybucji – New Farm Company (NFC), dalej będą podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić łańcuch powiązań w celu certyfikacji swoich produktów. Zdobycie międzynarodowych certyfikatów (m.in. Fairtrade i Bio-UE) przyczyni się do wzrostu konkurencyjności produktów Mawasem na rynkach lokalnych i zagranicznych.

Status: zrealizowany
Termin realizacji: maj 2017 – grudzień 2019
Nazwa projektu: Certyfikacja oraz podniesienie profesjonalizmu produkcyjno-sprzedażowej grupy spółdzielni MAWASEM

Główne cele:

 • Opracowanie i wdrożenie jednolitych procedur produkcji grupy Mawasem
 • Zwiększenie kompetencji palestyńskich rolników, zrzeszonych w ramach spółdzielni grupy
 • Udoskonalenie systemu kontroli jakości i higieny w jednostkach przetwórczych spółdzielni
 • Certyfikacja produktów Mawasem (w zakresie Fairtrade, Halal, BIO-UE, FSSC22000 oraz certyfikatu Palestyńskiego Instytutu Standaryzacyjnego – PSI)
 • Zwiększenie zaufania konsumentów, dla których certyfikaty będą stanowiły wartość dodaną produktów, potwierdzającą ich wysoką jakość
 • Wzrost konkurencyjność produktów Mawasem na rynkach lokalnych i zagranicznych

Działania:

Projekt będzie realizowany na przestrzeni 3 lat w ramach trzech modułów, odpowiadających kolejnym latom realizacji. Działania prowadzone będą na trzech poziomach:

 • rolników – członków spółdzielni,
 • spółdzielni / jednostek przetwórczy oraz
 • New Farm Company (NFC) – organizacji społecznej, odpowiedzialnej za przetwórstwo, dystrybucję i marketing całej grupy.

W ramach pierwszego modułu (2017) powołana została specjalna komisja, złożona z przedstawicieli NFC, PCPM, Palestyńskiego Instytutu Standaryzacji (PIS), Ministerstwa Handlu i Gospodarki oraz sektora prywatnego, której zadaniem jest rekomendowanie zmian w zakresie standaryzacji oraz certyfikacji. Zostały zidentyfikowane luki i problemy, które mogłyby utrudnić uzyskanie lub, w niektórych przypadkach, odnowienie certyfikatów (Fairtrade, BIO-UE, FSSC22000, PSI).

Przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu dobrych praktyk rolniczych oraz ograniczania środków chemicznych w procesie produkcji rolnej. Opracowane wytyczne dla produkcji i przetwórstwa, w tym kryteria higieny i bezpieczeństwa żywności, ujęte są w formie instrukcji, dedykowanych oddzielnie każdemu z certyfikowanych towarów. Poszczególne jednostki przetwórcze (spółdzielnie oraz NFC) zostały doposażone w sprzęt konieczny do spełnienia zalecanych przez komisję certyfikującą standardów, a ich pomieszczania poddane niezbędnej renowacji.

W module drugim (2018) podjęte w poprzednim roku działania są kontynuowane. Na poziomie rolników przewidziane zostały dalsze szkolenia z zakresu dobrych praktyk i ograniczania środków chemicznych, a także demonstracje rolnicze w terenie. Wypracowane zostaną odrębne plany produkcyjne dla każdego z towarów grupy. Modernizacja infrastruktury NFC w celu podniesienia jej przetwórczego i dystrybucyjnego potencjału będzie kontynuowana.

W module drugim planowane jest uzyskanie certyfikatu Fairtrade dla trzech produktów (pochodzących z trzech różnych spółdzielni) oraz odnowienie certyfikatu FSSC22000 dla produktów dystrybuowanych przez NFC.
Moduł trzeci (2019) skupiać będzie się na budowie wewnętrznych i zewnętrznych powiązań grupy z lokalnym sektorem okołospółdzielczym oraz zagranicznym podmiotami zaangażowanymi w realizację handlu zagranicznego. Dokonane zostaną ostatnie usprawnienia dotyczące poszerzenia możliwości magazynowych NFC (co pozwoli zapewnić płynność dystrybucji produktów Mawasem).

W 2019 planowane jest uzyskanie wszystkich zakładanych certyfikatów dla grupy, w tym PSI (dla wszystkich 15 produktów Mawasem) oraz Bio-UE. Wraz z przydzielonymi wcześniej (Fairtrade i FSSC22000) grupa zyska zakładany na początku projektu poziom profesjonalizmu i dojrzałości biznesowej. Ostatni rok działań pomocowych przewiduje także zwiększoną promocję scertyfikowanych produktów, m.in. poprzez udział grupy w konferencjach, warsztatach i targach zagranicznych. Część z działań marketingowych prowadzona będzie na terenie Polski.

Zrealizowane w ramach projektu działania pozwolą grupie Mawasem poszerzyć swój potencjał produkcyjny i możliwości rynkowe. Proces produkcji zostanie zestandaryzowany i ujednolicony, a oferowane towary w oczach konsumentów zyskają gwarancję stałej jakości i smaku. Podjęte działania przyczynią się do wzrostu rozpoznawalności produktów grupy i zwiększenia jej zysków tak, by po zakończeniu projektu była ona w stanie samodzielnie utrzymać zdobyte certyfikaty i kontynuować swój rozwój.

Odbiorcy:

10 spółdzielni produkcyjnych i sprzedażowych, zrzeszonych w ramach grupy Mawasem: Al – Jalama, Beit Fourik, Beit Al – Karama, Anabta, Marda, Baqa Al – Sharqiya, Al – Jeftlik, Yasouf, Bardala, Aqrabaniya

 • Członkowie spółdzielni – rolnicy (ok. 700) oraz ich rodziny (w sumie około 3500 osób)
 • New Farm Company – przedsiębiorstwo społeczne, odpowiedzialne za lokalną i zagraniczną dystrybucję, przetwórstwo, badanie jakości produktów oraz kampanię promocyjną
 • Konsumenci lokalni i zagraniczni, którzy uzyskają dostęp do certyfikowanych produktów wysokiej jakości
 • Sektor spółdzielczy Palestyny, mogący korzystać z certyfikacyjnych doświadczeń grupy Mawasem

Obszar realizacji:

Palestyna: Zachodni Brzeg Jordanu (częściowo administrowana przez Izrael). 10 spółdzielni produkcyjnych, NFC, oraz ponad 20 innych punktów sprzedażowych, zlokalizowanych w różnych częściach kraju.

Wysokość dotacji:

 • W sumie: 2 945 839 zł
 • 1 moduł: 983 284,00 zł
 • 2 moduł: 982 940,00 zł
 • 3 moduł: 979 615,00 zł

Projekty PCPM w Palestynie finansowane są ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ RP.