Fundacja PCPM dostarcza pomoc żywnościową syryjskim i libańskim rodzinom w Libanie

PCPM dostarcza żywność w Libanie
PCPM dostarcza żywność w Libanie

Liban jest na szóstym miejscu największych kryzysów żywnościowych na świecie. Według ONZ czworo na dziesięcioro dzieci z Libanu i syryjskich uchodźców w tym kraju jest zagrożonych niedożywieniem. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, rozpoczęło pilotażowy program wsparcia żywnościowego. Ponad 2 tys. osób w Libanie otrzymało pomoc żywieniową na trzy miesiące. Są to Libańczycy i Syryjczycy, którzy są w skrajnie złej sytuacji.

Według badań ONZ ze stycznia 2023 roku czworo na dziesięcioro dzieci w Libanie w tym kraju jest zagrożonych niedożywieniem. W obliczu trudnej sytuacji żywnościowej został on zaklasyfikowany na 3. stopniu zagrożenia w skali Integrated Food Security Phase Classification (IPC)*.

Klasyfikuje to Liban na szóstym miejscu największych kryzysów żywnościowych na świecie po Sudanie Południowym, Jemenie, Haiti, Afganistanie, Republice Środkowoafrykańskiej.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) z powodzeniem osiągnęło swój cel, jakim było zapewnienie niezbędnej pomocy żywnościowej 564 rodzinom. To łącznie z ponad 2345 osób pochodzących z Syrii i Libanu. Działając w regionie Akkar w północnym Libanie, PCPM podjęło szeroko zakrojone działania, obejmujące współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi, liderami społeczności i lokalnymi partnerami. Dzięki skrupulatnemu procesowi oceny i kompleksowej strategii dystrybucji PCPM dostarcza niezbędną pomoc najbardziej narażonym gospodarstwom domowym, zapewniając im wsparcie, którego pilnie potrzebują.

Docieranie do najbardziej potrzebujących w Libanie

PCPM zależało, żeby dotrzeć do najbardziej potrzebujących osób. Fundacja kontaktowała się z innymi organizacjami pozarządowymi, kluczowymi członkami lokalnej społeczności, sektorem bezpieczeństwa żywnościowego oraz samodzielnie za pośrednictwem infolinii PCPM. Aby usprawnić proces i zapobiec powielaniu działań, w przypadku rodzin, które nie otrzymują pomocy żywnościowej od innych partnerów, przeprowadzana jest ocena podatności społeczno-ekonomicznej. PCPM wykorzystuje system UNHCR „RAIS”. Pozwala on zweryfikować czy dany uchodźca z Syrii kwalifikuje się do pomocy. W przypadku Libańczyków zawarto umowę o wymianie danych z organizacjami partnerskimi realizującymi projekty żywnościowe w tym samym regionie.

Automatyczna punktacja i priorytetyzacja

Aby zapewnić skuteczną i sprawiedliwą dystrybucję, PCPM wykorzystuje automatyczny arkusz punktacji, który nadaje priorytety rodzinom na podstawie ich konkretnych potrzeb. System punktacji uwzględnia różne czynniki jak: kobieta na czele gospodarstwa domowego, gospodarstwa domowe bez dochodów, członkowie rodziny z poważnymi schorzeniami, rodziny z kobietami karmiącymi/ciężarnymi, rodziny z noworodkami lub dziećmi poniżej 5 roku życia, rodziny ze starszymi członkami, rodziny z niepełnosprawnymi członkami, rodziny pracujące z dziećmi, rodziny z dziewczętami zagrożonymi wczesnym zamążpójściem oraz rodziny borykające się z niedoborami żywności.

PCPM dostarcza żywność w Libanie

PCPM koncentruje działania w regionie Akkar, w szczególności na związkach gmin: Dreib Gharby, Dreib Awsat, Akkar Chimali i Wadi Khaled. Czas trwania projektu obejmuje trzy miesiące, zapewniając, że każda rodzina otrzyma pomoc w trzech rundach dystrybucji.

Rodzaje paczek i zamówienia

Każda rodzina otrzymuje co miesiąc paczkę składającą się z suchej i świeżej żywności. Paczki z suchą żywnością są skrupulatnie przygotowywane zgodnie z wytycznymi wydanymi przez sektor bezpieczeństwa żywności, zapewniając zrównoważoną dietę dla pięcioosobowej rodziny na miesiąc. Ilości zbóż, skrobi, olejów i innych niezbędnych artykułów wynoszą od 60 do 70 kilogramów. Dodatkowo PCPM wprowadziło pilotażowy projekt dystrybucji paczek ze świeżą żywnością. Osoby potrzebujące otrzymują mięso i nabiał, na miejscu, jednocześnie z dystrybucją długoterminowych produktów spożywczych.

To innowacyjne podejście eliminuje konieczność ponoszenia przez beneficjentów dodatkowych opłat za transport, które byłyby wymagane w przypadku dystrybucji opartej na bonach. Aby wspierać lokalną gospodarkę, PCPM zaopatruje się w świeżą żywność wyłącznie u lokalnych dostawców. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i utrzymania wysokiej jakości standardów PCPM zatrudniło eksperta ds. bezpieczeństwa żywności. Przeprowadza on dokładne inspekcje żywności dostawców, pobiera próbki i testuje je w certyfikowanych laboratoriach. PCPM podpisało również umowy serwisowe z dostawcami, którzy spełniają wymagane standardy na podstawie kryteria LIBNOR (Lebanese Standards Institution). Każda rodzina otrzymuje 2 kilogramy sera i 2 kilogramy mięsa miesięcznie, co zapewnia dostęp do niezbędnych źródeł białka.

PCPM dostarcza żywność w Libanie

Efektywna dystrybucja w Libanie

PCPM wdrożyło zorganizowany proces dystrybucji, aby zapewnić terminowe i skuteczne dostarczanie paczek żywnościowych beneficjentom. Na dzień przed datą dystrybucji beneficjenci otrzymują zaproszenia do miejsca dystrybucji. Różne rodzaje paczek są dystrybuowane jednocześnie w tym samym miejscu, co optymalizuje proces i minimalizuje czas oczekiwania. PCPM wykorzystuje metodę dystrybucji „od drzwi do drzwi” dla rodzin, które nie są w stanie uczestniczyć w dystrybucji w danym miejscu. Takie podejście gwarantuje, że każda kwalifikująca się rodzina otrzyma paczki bez napotykania barier. Aby zapobiec nieporozumieniom, PCPM rozprowadza ulotki wśród beneficjentów, przedstawiając szczegóły i ograniczenia projektu. Fundacja promuje w ten sposób przejrzystość i unikając potencjalnych konfliktów.

PCPM dostarcza żywność w Libanie

Czym jest Integrated Food Security Phase Classification?

Integrated Food Security Phase Classification (IPC) to system oceny i klasyfikacji bezpieczeństwa żywnościowego. Jest używany do określania stopnia zagrożenia niedoborem żywności i głodem w danym regionie lub kraju.

IPC bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak dostępność żywności, stabilność cen, dostęp do wody pitnej i zdolność ludności do zdobycia odpowiedniej ilości pożywienia. Na podstawie tych czynników, IPC przypisuje danemu obszarowi jedną z pięciu kategorii:

  1. Minimalne zagrożenie: Ludność ma dostęp do wystarczającej ilości żywności i nie występuje zagrożenie głodem.
  2. Zagrożenie ryzyka: Sytuacja żywnościowa jest stabilna, ale występują pewne ograniczenia w dostępie do żywności.
  3. Kryzysowy: Głód jest już obecny lub prawdopodobny w najbliższej przyszłości. Wielu ludzi nie ma wystarczającej ilości pożywienia.
  4. Klęska żywiołowa: Występuje poważny brak żywności, a społeczności są zależne od pomocy humanitarnej.
  5. Głód: Najcięższa kategoria, w której występuje ekstremalny brak żywności i ludność jest skrajnie zagrożona głodem.

IPC jest używany przez rządy, organizacje pozarządowe i inne instytucje do monitorowania i reagowania na sytuacje związane z bezpieczeństwem żywnościowym. Pomaga również w planowaniu działań i alokacji zasobów w celu przeciwdziałania głodowi i niedożywieniu w społecznościach dotkniętych kryzysem żywnościowym.

Projekt Fundacji PCPM w Libanie jest finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, programu Polska pomoc.