Wsparcie rolnictwa 2012

Wsparcie rolnictwa 2012

Projekt ma na celu pomoc dla 80 drobnych gospodarstw rolniczych Dystryktu Betlejemskiego oraz 35 uczniów Szkoły Rolniczej Al-Arroub (Dolina Hebronu) poprzez ustanowienie nowoczesnych i innowacyjnych systemów produkcji rolnej.

Status: zakończony

Innowacyjne techniki uprawy ziemi wśród drobnych gospodarstw rolnych na Zachodnim Brzegu Jordanu

Cele projektu

  • Zwiększenie efektywności produkcji rolnej ubogich gospodarstw rolnych na Zachodnim Brzegu Jordanu poprzez wprowadzenie systemów recyklingu organicznego.
  • Wprowadzenie nowych metod produkcji rolnej poprzez ustanowienie systemów hydrouprawy (uprawy aquaponiczne).
  • Ulepszenie technik produkcji rolnej przez edukację w dziedzinie rolnictwa, agrobiznesu i zarządzania gospodarstwem rolnym.

Wprowadzenie i opis potrzeb

Działania projektowe stanowią odpowiedź na potrzebę redukcji biedy, stworzenia nowych źródeł dochodów dla gospodarstw rolnych najbardziej narażonych na deficyty żywnościowe w Dystrykcie Betlejemskim na Zachodnim Brzegu Jordanu, a w rezultacie – wzmocnienia gospodarczego potencjału tego rejonu.

Projekt ma na celu pomoc dla 80 drobnych gospodarstw rolniczych Dystryktu Betlejemskiego oraz 35 uczniów Szkoły Rolniczej Al-Arroub (Dolina Hebronu) poprzez ustanowienie nowoczesnych i innowacyjnych systemów produkcji rolnej. Systemy wzmagają dywersyfikację produkcji oraz zachęcać mają rolników do zakładania małych przedsiębiorstw rolnych (agrobiznesu).

Działania takie w sposób stymulujący wpływają na gospodarkę, zarówno na poziomie społeczności lokalnych, jak i całego regionu. Dodatkowo, dzięki szkoleniom beneficjentów w zakresie użytkowania systemów recyklingu organicznego, upraw hydroponicznych oraz dywersyfikacji plonów, objęte działaniami projektowymi gospodarstwa rolne mogą zwiększyć swoje możliwości produkcyjne i uniezależnić je w znacznym stopniu od niesprzyjających czynników środowiskowych, takich jak utrudniony dostęp do wody czy niska jakość gleb.

Beneficjenci projektu, dzięki ustanowieniu nowoczesnych systemów upraw oraz edukacji w dziedzinie polepszania technik rolnych, uzyskują zwiększoną produkcję żywności, a także know-how z dziedziny prowadzenia przedsiębiorstw rolnych. Projekt pośrednio wspiera także łagodzenie skutków niedoborów wody poprzez ustanowienie systemów upraw hydroponicznych, recyklingu organicznego oraz dywersyfikacji upraw – jako technik wspierających efektywne wykorzystanie zasobów wodnych.

W ramach realizowanego projektu PCPM

  • ustanowi 70 systemów recyklingu organicznego w najuboższych gospodarstwach rolnych Dystryktu Betlejemskiego,
  • ustanowi 10 systemów hydrouprawy (tzw. uprawy aquaponicznej),
  • przeszkoli 115 beneficjentów w co najmniej jednym działaniu projektowym,
  • przeprowadzi co najmniej 1500 konsultacji specjalistycznych dla beneficjentów projektu w zakresie maksymalizacji produkcji rolnej oraz agrobiznesu.

Projekt współfinansowany ze środków programu Polska Pomoc 2012 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polskapomoclogostrona2014