Wsparcie rolnictwa 2013

Wsparcie rolnictwa 2013

Projekt jest interwencją promującą rozwój przedsiębiorczości, skierowaną na rozwój gospodarczy poprzez stwarzanie nowych źródeł dochodów dla wybranej grupy beneficjentów – drobnych rolników Dystryktu Hebrońskiego i Betlejemskiego.

8Status: Zakończony

Termin realizacji: 1 maja – 31 grudnia 2013

Rozwój przedsiębiorczości rolnej w dystrykcie Hebrońskim i Betlejemskim na Zachodnim Brzegu Jordanu

Główne cele:

Zwiększenie potencjału i efektywności lokalnej produkcji żywności przez drobnych rolników palestyńskich dotkniętych restrykcjami okupacji izraelskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu. W szczególności:

  • Ustanowienie i rozwój innowacyjnych systemów rolnych (hydroponika, aquaponika, systemy samonawadniające)
  • Wzmocnienie elastyczności (ang. resilience) drobnych przedsiębiorców rolnych w reagowaniu na powtarzające się utrudnienia polityczno-ekonomiczne.
  • Edukacja w dziedzinie rolnictwa i agrobiznesu.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Projekt jest interwencją promującą rozwój przedsiębiorczości, skierowaną na rozwój gospodarczy poprzez stwarzanie nowych źródeł dochodów dla wybranej grupy beneficjentów – drobnych rolników Dystryktu Hebrońskiego i Betlejemskiego.

W szczególności odnosi się do aktywizacji zawodowej w obszarze rolnictwa. W ramach projektu zapewniamy pomoc 70 drobnym gospodarstwom rolnym w ustanowieniu nowoczesnych i innowacyjnych systemów produkcji rolnej – upraw hydroponicznych oraz systemów samonawadniających, a także rozbudowy systemów aquaponicznych.

Systemy te wzmagają dywersyfikację produkcji rolnej oraz wspomagają rolników w zakładaniu małych przedsiębiorstw rolnych – agrobiznesu. Działania projektowe w sposób stymulujący wpływają na gospodarkę, zarówno na poziomie społeczności lokalnych, jak i całego regionu.

Dodatkowo, objęte projektem gospodarstwa rolne uniezależniają się w znacznym stopniu od niesprzyjających czynników środowiskowych, takich jak utrudniony dostęp do wody czy niska jakość gleb, a także restrykcje polityczne.

W ramach projektu 70 ubogich gospodarstw rolnych Dystryktu Hebrońskiego i Betlejemskiego otrzyma wyposażenie oraz pomoc techniczną w ustanowieniu innowacyjnych systemów upraw hydroponicznych, aquaponicznych oraz systemów samonawadniających wraz z materiałami niezbędnymi do rozpoczęcia produkcji rolnej (sadzonki, nasiona, narybek, karma etc.).

Beneficjenci objęci będą także szkoleniem w dziedzinie agrobiznesu oraz szkoleniem technicznym, demonstracją praktyczną oraz szeregiem indywidualnych wizyt terenowych ze strony specjalistów ds. rolnictwa i upraw aquaponicznych.

Dzięki zastosowaniu nowych metod beneficjenci zwiększą efektywność dotychczasowej produkcji rolnej, otrzymując dodatkowe źródła utrzymania. Przyczyni się to do poprawy ich sytuacji materialnej, bezpieczeństwa żywnościowego, a także do rozwoju gospodarczego lokalnej społeczności.

Palestyna_2

Odbiorcy:

Członkowie rodzin 70 ubogich gospodarstw rolnych (blisko 455 osób), znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, prowadzące mało efektywną produkcję rolną i upatrujące w produkcji rolnej zarówno sposobu pozyskiwania żywności jak i źródeł utrzymania. Dziesięć spośród tych gospodarstw objętych zostało w roku 2012 projektem Polskiej Pomocy dot. ustanowienia systemów aquaponicznych. W ramach kontynuacji systemy te ulegną rozbudowie.

Obszar realizacji:

  • Autonomia Palestyńska, Zachodni Brzeg Jordanu.
  • Projekt prowadzony jest na obszarach wiejskich znajdujących się pod administracją izraelską, odizolowanych całkowicie lub częściowo od terytorium Autonomii Palestyńskiej i otoczonych tzw. Murem Bezpieczeństwa.
  • Dystrykt Betlejemski: Dar Salah, Al Khadir, Al Walaja, Husan, Nahalin, Al Jaba’a, Beit Fajjar
  • Dystrykt Hebroński: Surif, Beit Ula, Beit Ummar.

Dotacja w wysokości 472,464 PLN otrzymana w ramach programu Polska Pomoc MSZ RP 2013

polskapomoclogostrona2014