PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

MASAR

Wizyta studyjna irackich samorządowców w Polsce

W pierwszej połowie października urzędnicy samorządowi z irackiego Kurdystanu i północnej części Iraku mieli szansę wymiany doświadczeń z samorządowcami z Lublina. Spotkali się w Polsce podczas wizyty studyjnej organizowanej przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w porozumieniu z Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin i MPWiK, dzięki wsparciu z unijnego projektu MASAR („Maintaining Strength and Resilience for Local Government”).

Iraqi governors pay a study visit to Poland

In the first half of October, governors from Iraqi Kurdistan and Northern Iraq could exchange experiences with Lublin and Warsaw governors. They met in Poland while a study visit organized by the Polish Center for International Aid Foundation in partnership with the authorities of the City of Lublin International Cooperation Center and MPWiK. The initiative was funded by the EU from the MASAR (Maintaining Strength and Resilience for Local Governments) project.

Bakery, flower shop and beauty salon – women opened new businesses in Iraqi Kurdistan with PCPM’s aid

Forty local women took part in business courses organized by the Polish Center for International Aid (PCPM) in Sheikhan in northern Iraq. 19 out of 40 workshop participants opened their own new businesses in the city.

Piekarnia, kwiaciarnia i salon urody – kobiety w płn. Iraku otwierają własne biznesy przy wsparciu Fundacji PCPM

40 kobiet z północnego Iraku wzięło udział w szkoleniach z przedsiębiorczości i zakładania biznesów zorganizowanych w Szeikan przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). 19 z uczestniczek projektu przy wsparciu Fundacji już założyło na miejscu własne biznesy.

Drones, software funded by PCPM to help out urban planners in Northern Iraq

Advanced equipment and specified software received from PCPM allow us to plan spatial development and to improve the utility service quality within the city – said the head of Shekhan - Iraqi Kurdistan district, Khalid Nermo Zedo. The provided equipment for spatial development and road construction, water or electricity networks are that much more significant for the fact of mass immigration to this Iraqi province. The aid is worth $200 000 total.

Przewodniczący gminy w płn. Iraku: Pomoc PCPM pozwala planować przestrzenny rozwój miasta i polepszać usługi komunalne

– Drony z oprzyrządowaniem i specjalistyczne oprogramowanie, które otrzymaliśmy od PCPM umożliwiają nam planowanie przestrzenne rozwoju miasta i podniesienie jakości usług komunalnych – mówi przewodniczący leżącej w irackim Kurdystanie gminy Shekhan, Khalid Nermo Zedo. Aparatura do planowania przestrzennego i budowy dróg, sieci wodnych czy elektrycznych jest szczególnie istotna ze względu na masowy napływ do prowincji uchodźców z innych regionów Iraku. Wartość pomocy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej to 200 tys. USD.

PCPM secures running water for thousands in Iraq’s Shekhan Region

'Thanks to funding from the Polish Center for International Aid for new wells, pumps, and pipes, 1,400 people in Iraq's Shekhan region have clean running water, and that number is expected to grow to 5,000 as the network expands' – said the Water Directorate Chief of the Shekhan region, Khairy Khader Yazdeen. The Polish Center for International Aid has established a water supply network in town within the Shekhan region of Iraqi Kurdistan and the main leak canal in Batnaya – a town in the federal part of Iraq.

Dyrektoriat ds. wody w Shekhan w irackim Kurdystanie: PCPM zapewnił bieżącą wodę 4-5 tys. naszych mieszkańców

– Dzięki PCPM powstały studnie i pompy wodne, z których obecnie korzysta 1.400 osób, a docelowo bieżącą wodę zapewnimy 4-5 tys. naszych mieszkańców – ocenia przewodniczący dyrektoriatu ds. wody gminy Shekhan, Khairy Khader Yazdeen. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wybudowało sieć wodociągową w miejscowościach powiatu Shekhan w irackim Kurdystanie oraz główny kanał ściekowy w miejscowości Batnaya w Iraku federalnym.