PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

Shekhan

Drones, software funded by PCPM to help out urban planners in Northern Iraq

Advanced equipment and specified software received from PCPM allow us to plan spatial development and to improve the utility service quality within the city – said the head of Shekhan - Iraqi Kurdistan district, Khalid Nermo Zedo. The provided equipment for spatial development and road construction, water or electricity networks are that much more significant for the fact of mass immigration to this Iraqi province. The aid is worth $200 000 total.

Przewodniczący gminy w płn. Iraku: Pomoc PCPM pozwala planować przestrzenny rozwój miasta i polepszać usługi komunalne

– Drony z oprzyrządowaniem i specjalistyczne oprogramowanie, które otrzymaliśmy od PCPM umożliwiają nam planowanie przestrzenne rozwoju miasta i podniesienie jakości usług komunalnych – mówi przewodniczący leżącej w irackim Kurdystanie gminy Shekhan, Khalid Nermo Zedo. Aparatura do planowania przestrzennego i budowy dróg, sieci wodnych czy elektrycznych jest szczególnie istotna ze względu na masowy napływ do prowincji uchodźców z innych regionów Iraku. Wartość pomocy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej to 200 tys. USD.

PCPM secures running water for thousands in Iraq’s Shekhan Region

'Thanks to funding from the Polish Center for International Aid for new wells, pumps, and pipes, 1,400 people in Iraq's Shekhan region have clean running water, and that number is expected to grow to 5,000 as the network expands' – said the Water Directorate Chief of the Shekhan region, Khairy Khader Yazdeen. The Polish Center for International Aid has established a water supply network in town within the Shekhan region of Iraqi Kurdistan and the main leak canal in Batnaya – a town in the federal part of Iraq.

Dyrektoriat ds. wody w Shekhan w irackim Kurdystanie: PCPM zapewnił bieżącą wodę 4-5 tys. naszych mieszkańców

– Dzięki PCPM powstały studnie i pompy wodne, z których obecnie korzysta 1.400 osób, a docelowo bieżącą wodę zapewnimy 4-5 tys. naszych mieszkańców – ocenia przewodniczący dyrektoriatu ds. wody gminy Shekhan, Khairy Khader Yazdeen. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wybudowało sieć wodociągową w miejscowościach powiatu Shekhan w irackim Kurdystanie oraz główny kanał ściekowy w miejscowości Batnaya w Iraku federalnym.

Farmers in northern Iraq: Thanks to milking machines donated by PCPM, we can sell more milk and have more money

'My flock is large, with about 200 sheep and goats. Shearing and milking them took a very long time. The milking machine we are using allows us to sell more milk and have more money - says one of the 80 farmers from Sheihan district in northern Iraq who received shearers and milking machines from the Polish Center for International Aid.

Rolnicy z północnego Iraku: Dzięki dojarkom przekazanym przez PCPM możemy sprzedawać więcej mleka i mamy więcej pieniędzy

– Moje stado jest duże, liczy ok. 200 sztuk owiec i kóz. Ich strzyżenie i dojenie zabierało bardzo dużo czasu. Dojarka, której używamy, pozwala nam sprzedawać więcej mleka i mieć więcej pieniędzy – mówi jeden z 80 rolników z dystryktu Sheihan na północy Iraku, którzy otrzymali od Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej strzyżarki i dojarki.

Dzięki Fundacji PCPM kobiety w Iraku ruszają ze swoją działalnością biznesową

– Program aktywizacji zawodowej kobiet, prowadzony przez Fundację PCPM, jest istotną inicjatywą nie tylko dla mieszkanek naszej gminy, ale i dla całej naszej społeczności – ocenia przewodniczący leżącej w irackim Kurdystanie gminy Shekhan, Khalid Nermo Zedo. Dzięki projektowi Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, 19 kobiet otrzyma dofinansowanie na rozpoczęcie działalności biznesowej.