PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Tanzania

PCPM instructors provide first aid training in Tanzania

- Often we scouts are the first to the place of accidents," points out Amina Maulid, a participant in Polish first aid training in Tanzania. The PCPM Foundation's program in Tanzania trains not only rescuers, but also nurses, firefighters, and scouts like Amina. The goal of this project is to increase security in the Dar es Salaam area. Not only are well-equipped hospitals and professional staff important in the health care system, but also the quick delivery of aid.

Instruktorzy PCPM szkolą w Tanzanii z pierwszej pomocy

- Często to właśnie my skauci jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia — wskazuje Amina Maulid, uczestniczka polskich szkoleń z pierwszej pomocy w Tanzanii. W programie Fundacji PCPM w Tanzanii szkoleni są nie tylko ratownicy, ale też pielęgniarki, strażacy i skauci, jak Amina. Celem tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie Dar es Salaam. W systemie ochrony zdrowia ważne są nie tylko dobrze wyposażone szpitale i profesjonalny personel, ale też szybkie udzielanie pomocy.

„Thanks to these trainings, I saved a child’s life!”. PCPM develops rescue in Tanzania

- Thanks to the training organized and led by the PCPM Foundation, I felt more confident and was able to save a child's life - said Innocent Douglas, who speaks with emotion about the details of the action. It is a project of the Polish Center for International Aid in Dar es Salaam, Tanzania's largest city, that gives many medics a chance for proper training, and provides facilities with new equipment.

„Dzięki tym szkoleniom uratowałem życie dziecka!”. PCPM rozwija ratownictwo w Tanzanii

- Dzięki szkoleniom organizowanym i prowadzonym przez Fundację PCPM czułem się pewniej i mogłem uratować życie dziecka - zdradza Innocent Douglas, który z przejęciem opowiada o szczegółach akcji. To projekt Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Dar es Salaam, największym mieście Tanzanii, daje wielu medykom szansę na odpowiednie szkolenie, a placówkom dostarcza nowy sprzęt.

Poles are training emergency services in Tanzania. The Polish Aid flagship program implemented by PCPM in Africa

A Thousand medical workers employed by PCPM are conducting training for sixty instructors and 120 members of emergency services in Tanzania. This new flagship project will provide a range of training and medical equipment in addition to training. Thanks to us, safety in the region of Tanzania's largest metropolitan area, Dar es Salaam, will significantly improve in two years.

Polacy szkolą w Tanzanii służby ratunkowe. To flagowy program Polskiej pomocy realizowany przez PCPM w Afryce

60 instruktorów, 120 członków służb ratunkowych i tysiąc pracowników medycznych, zostanie przeszkolonych przez Fundację PCPM w Tanzanii. To nowy flagowy projekt, który poza szkoleniami zapewni też szereg wyposażenia szkoleniowego i medycznego. Dzięki nam za dwa lata znacznie poprawi się bezpieczeństwo w regionie największej aglomeracji Tanzanii - Dar es Salaam.

Tanzania: wsparcie medycyny ratunkowej

Ratownictwo medyczne w Tanzanii jest nowym zawodem, którego ramy są wciąż formowane. Pierwsi absolwenci w tym kraju ukończyli naukę na kierunku Medycyna Ratunkowa zaledwie w 2013 roku. By wspomóc działania na rzecz budowy tego kluczowego w funkcjonowaniu państwowej służby zdrowia sektora, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi programy wsparcia z obszaru medycyny ratunkowej w regionie Dar es Salaam - największego i najliczniejszego miasta Tanzanii.