W północnym Libanie PCPM rozwija program „Cash for Work”


Program robót publicznych prowadzony przez PCPM we współpracy z samorządami zapewnia krótkoterminowe zatrudnienie dla lokalnych mieszkańców. Do realizacji wybrane zostały działania wymagające dużego nakładu pracy. Roboty publiczne w prowincji Akkar w północnym Libanie obejmują przede wszystkim utrzymanie i udrożnienie kanałów odwadniających, modernizację oczyszczalni ścieków, asfaltowanie dróg, budowę chodnika czy muru oporowego.

W niestabilnym politycznie i ekonomicznie Libanie działalność samorządów jest mocno niedofinansowana i gminom brakuje środków na realizację swoich podstawowych zadań. Pogłębiający się kryzys gospodarczy sprawia zaś, że znaczna część Libańczyków nie ma stałych dochodów i żyje na granicy ubóstwa. Program robót publicznych prowadzony przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej nie tylko wspiera budowę i utrzymanie infrastruktury w gminach, poprawiając warunki życia lokalnych społeczności, ale także zapewnia źródło utrzymania osobom bezrobotnym.

Szczególne znaczenie dla zdrowia i komfortu życia lokalnej społeczności w północnym Libanie ma budowa systemu wodociągów, systemu ściekowego i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kubajat, Katlabe i Fnaideq w prowincji Akkar, na pograniczu libańsko-syryjskim. W październiku 2022 r. w Libanie stwierdzono pierwszy od wielu lat przypadek cholery, która jest chorobą wynikającą m.in. ze spożywania brudnej wody.

W miejscowości Katlabe Fundacja PCPM realizuje budowę systemu odprowadzania ścieków komunalnych. Całkowita długość tego odcinka wyniesie ok. 4 km, co pozwoli obsłużyć ok. 1500 domów. Bez systemu ściekowego brudna woda i nieczystości wylewane są na okoliczne pola i do pobliskiej rzeki, co skaża środowisko naturalne, wyjaławia pola uprawne i jest źródłem chorób.

Natomiast w mieście Kubajat Fundacja PCPM prowadzi projekt przebudowy i modernizacji oczyszczani ścieków oraz renowacji pomp, zbiorników i rur. Finalnie oczyszczalnia osiągnie przepustowość na poziomie 2500 m3 na dzień, co pozwoli obsługiwać 15 000 mieszkańców miejscowości Kubajat i Katlabe. Ze względu na kryzys energetyczny w Libanie, gmina ma coraz większe problemy z zasilaniem już działającej infrastruktury wodno-ściekowej, więc – co w tym momencie szczególnie ważne – część energii do zasilania oczyszczalni pochodzić będzie z 200 paneli słonecznych, które również montuje PCPM.

Inną niezwykle istotną z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności inwestycją w system zarządzania wodą, którą prowadzi PCPM w Libanie jest budowa systemu irygacji pól rolnych we wsi Fnaideq, w północnym Libanie. Przy pomocy Fundacji powstaje kanał, którym ma płynąć woda deszczowa i woda spływająca z gór. Dzięki budowie kanału lokalni rolnicy są w stanie odpowiednio nawadniać swoje pola i plantacje, gdyż cenna woda nie wylewa się na nieużytki. Z budowy 955 m kanału skorzysta ok. 400 gospodarstw leżących na trasie kanału.

– W tym regionie woda ma ogromną wartość, a w miesiącach letnich jej brakuje. Dlatego zdecydowaliśmy się wybudować kanał, który zbiera wodę spływającą z okolicznych malutkich potoczków oraz wodę deszczową. Dzięki temu znacząco zwiększy się obszar zasiewów, a także poprawi się jakość plonów – tłumaczy libańska pracowniczka Fundacji PCPM, Eliette Abboud.

Dodaje, że program „Cash for Work” nie tylko daje szansę zarobić pieniądze autochtonom, ale też uczy ich odpowiedzialności i dbałości o infrastrukturę we wsiach.

Podobnie efekty pomocy Fundacji ocenia mieszkaniec wsi Fnaideq, Mahmoud Ghazi Houssain. Podkreśla on, że dzięki bezproblemowemu dostępowi do wody lokalni rolnicy będą mogli nie tylko zwiększyć obszar zasiewów, ale i podnieść jakość zbiorów, co finalnie przełoży się na większe dochody zyski ze sprzedaży plonów.

– W okresie, gdy nie ma deszczów, musimy nawadniać nasze pola wodą ze zbiorników, które są tu do nas przywożone samochodami, a to dodatkowe koszty. Woda płynie u nas nieregularnie, czasem jej w ogóle nie ma, czasem jest jej za dużo. Teraz będziemy mieli ją pod kontrolą. Brak wody znacząco utrudniał prace wszystkim rolnikom w okolicznych wsiach. Wielu musiało porzucić rolnictwo, przenieść się do miasta, by zarabiać pieniądze – dodaje Houssain.

Fundacja PCPM prowadzi program „Cash for Work” również w stolicy Libanu, Bejrucie, o czym piszemy tutaj.

Przed realizacją wszystkich projektów z programu „Cash for Work”, PCPM zawarło porozumienia z lokalnymi urzędami gmin. Rekrutacja pracowników do robót publicznych odbywała się we współpracy z miejscowymi partnerami, którzy przedstawiali listę osób z danej społeczności, potrzebujących dodatkowego dochodu i zdolnych do realizacji określonej pracy. Każdorazowo wśród beneficjentów określana była proporcja Libańczyków (co najmniej połowa) i syryjskich uchodźców. Ocenę rzeczywistej sytuacji beneficjentów przeprowadzało PCPM. Warunkiem udziału w programie był m.in. wiek umożliwiający legalną pracę, zatrudnienie tylko jednej osoby z danego gospodarstwa domowego, niekorzystanie z innych form pomocy finansowej, a także trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna.

Z każdym pracownikiem zawarta została umowa określająca obowiązki i prawa beneficjenta, maksymalną liczbę dni pracy, terminy jej wykonywania i dzienną stawkę wynagrodzenia. Każdy z pracowników otrzymał kartę bankomatową, na którą przelewane są pieniądze, oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie pracy. PCPM zakupiło także niezbędny do prowadzenia działań sprzęt i narzędzia, w tym maszyny do karczowania zarośniętych kanałów, kosy elektryczne, a także proste narzędzia jak miotły i łopaty.

Skuteczność realizowanych prac była widoczna, chociażby w styczniu 2021 roku, gdy Liban nawiedziły intensywne burze i ulewy. Bardzo wiele miejscowości w prowincji Akkar zostało zalanych, a wiele domów podtopionych. Tymczasem w miejscowościach objętych pracami zlecanymi przez PCPM systemy odwadniające pozostały drożne, dzięki czemu woda spływała wyznaczonymi kanałami do rzek lub innych miejsc i nie zagrażała zamieszkanym obszarom.

Fundacja PCPM prowadzi w Libanie na granicy z Syrią największy program pomocy humanitarnej realizowany przez polską organizację pozarządową. Pomóc można m.in. klikając w link.

Przez dziesięć lat działalności misji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Libanie, w latach 2012-2021, PCPM wdrożył ponad 40 projektów pomocowych o wartości 95 mln USD. Środki na działania PCPM w Libanie pochodzą z różnych źródeł: 55% kosztów pokrywa program Polska Pomoc (Polish Aid) koordynowany przez polski MSZ, 30% pokrywają agendy ONZ, a 12% wartości projektów finansowanych jest ze środków UE. W ramach współpracy z programem Polska pomoc (Polish Aid) prowadzącym przez MSZ, PCPM wdraża program wsparcia lokalnych samorządów i lokalnych społeczności dotkniętych przez pandemię COVID-19 oraz kryzys gospodarczy. Program pomocy rozpisany jest na lata 2021-2023.