PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna to ratowanie oraz ochrona życia w czasie katastrof i klęsk naturalnych lub spowodowanych przez działania człowieka. Jest przekazywana krajom ogarniętym przez konflikty zbrojne, dotkniętym masowymi migracjami, klęskami żywiołowymi oraz anomaliami pogodowymi.

 

Udzielanie koniecznej pomocy i wsparcia ludziom narażonym na długotrwałe kryzysy to główny cel pomocy humanitarnej. Ponadto są to: przeprowadzanie krótkoterminowych prac związanych z odbudową i rekonstrukcją infrastruktury oraz sprzętu, pokonywanie trudności związanych z konsekwencjami migracji ludności (uchodźcy, przesiedleńcy i repatrianci) oraz działania na rzecz zapobiegania katastrofom i ograniczania ich skutków.

Obecnie na świecie 44 miliony ludzi (więcej niż liczba ludności Polski!) posiada status uchodźcy. Ogrom potrzeb i różnorodność środowiska operacyjnego jest niesamowitym wyzwaniem, jednak pomoc poszkodowanym w kryzysach humanitarnych jest jednym z podstawowych odruchów i oznaką człowieczeństwa.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi następujące działania w zakresie pomocy humanitarnej:

W poprzednich latach udzieliliśmy także:

PCPM jest sygnatariuszem Kodeksu postępowania w sytuacjach kryzysowych Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Półksiężyca oraz organizacji pozarządowych. W naszych projektach pomocowych działamy zgodnie z zasadą humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i poszanowania niepodległości. Lista organizacji, które podpisały Kodeks znajduje się tutaj.